Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Funkcjonalne materiały szkliste i szkło-ceramiczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-134-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Środa Marcin (msroda@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentom wiedzę dotyczącą otrzymywania szklistych i szkło-krystalicznych materiałów oraz ich właściwości, a także ich projektowania dla przykładowych zastosowań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie właściwości szkła i jego trwałość termiczną IMT2A_W01, IMT2A_U05, IMT2A_U01, IMT2A_K02, IMT2A_W03, IMT2A_K03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie rozwiązania technologiczne oparte o nowe kompozytowe materiały szklano-krystaliczne IMT2A_W01, IMT2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować proces krystalizacji szkła IMT2A_U04, IMT2A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi powiązać skład chemiczny i fazowy z właściwościami materiału i wskazać jego zastosowanie IMT2A_U04, IMT2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w pracy inzyniera. IMT2A_K01, IMT2A_K02, IMT2A_K03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie właściwości szkła i jego trwałość termiczną + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie rozwiązania technologiczne oparte o nowe kompozytowe materiały szklano-krystaliczne + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować proces krystalizacji szkła + - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi powiązać skład chemiczny i fazowy z właściwościami materiału i wskazać jego zastosowanie + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w pracy inzyniera. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

1) Stan szklisty – wpływ składu chemicznego i struktury na właściwości szkła
2) Szkło-ceramika – sposób otrzymywania, wpływ krystalizacji na własciwości materiału
3) Szkła użytkowe – sposób otrzymania, właściwości, zastosowanie
4) Układy zwiększające wydajność ogniw fotowoltaicznych
5) Szkliste materiały izolacyjne
6) Szkło-ceramiczne materiały konstrukcyjne
7) Szkło-ceramika o właściwościach biozgodnych i bioaktywnych
8) Szkła porowate
9) Materiały szkliste w układach optoelektronicznych
10) Wykorzystanie szkła w ochronie środowiska
11) Szkło jako składnik materiałów kompozytowych
12) Szkło jako element układów optycznych
13) Szyby zespolone

Zajęcia seminaryjne (10h):

Prezentacja wybranych zagadnień w ramach tematów przez studentów i dyskusja ustalanych na pierwszych zajęciach z prowadzącym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Część seminaryjna zostanie zaliczona na podstawie oceny prezentacji przedstawionej przez studentkę/studenta
Część wykładowa zostanie zaliczona na podstawie oceny z kolokwium przeprowadzonego pod koniec semestru.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 40% z kolokwium zaliczeniowego + 40% ocena z prezentacji studenta + 20 % aktywność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie indywidualnego opracowania na zadany przez prowadzącego temat

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę literatury naukowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Technologia Szkła – Właściwości fizykochemiczne Część 1. Ceramika/Ceramics, vol. 73, 2012
Technologia Szkła – Właściwości fizykochemiczne Część 2. Ceramika/Ceramics, vol. 113, 2012
Technologia Szkła, Wyd. Arkady Warszawa 1987
Czasopismo Świat Szkła

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Badanie właściwości luminescencyjnych szkieł tlenkowo-fluorkowych metodami spektroskopii czasowo-rozdzielczej — Time resolved spectroscopy of oxyfluoride glass ceramics activated by Pr3+ ions.
Marek Różański, Marcin ŚRODA, Czesław Koepke // W: Światłowody i ich zastosowanie / red. Roman Pampuch, Leszek Stoch. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008.
Barwienie szkła pierwiastkami ziem rzadkich na przykładzie prazeodymu — Rare earths as dyes of glass – an effect of Pr3+. Marcin ŚRODA, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA // Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials. Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; 2009 t. 61 nr 3 s. 208–211.
DTA/DSC study of nanocrystallization in oxyfluoride glasses / M. ŚRODA, Irena WACŁAWSKA, L. STOCH, M. REBEN // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2004 vol. 77 s. 193–200.
Effect of {Er2O3 on thermal stability of oxyfluoride glass / Marcin ŚRODA // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry; 2009 vol. 97 s. 239–243.
Filtracyjne szkła porowate — Porous glasses for filtration / Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Piotr Antkiewicz // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : materiały III konferencji ceramicznej = [proceedings of the ceramic conference]: pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. Ceramika; vol. 66/1, S. 161–168.
Krystalizacja napowierzchniowa i zjawiska transportowe towarzyszące korozji szkła krzemianowego sodowo-wapniowego — [Surface crystallization and transport phenomena associated to silica-sodium-calcium glass corrosion] / Leszek STOCH, Elżbieta GREINER-WRONA, Małgorzata CIECIŃSKA, Irena WACŁAWSKA, Barbara TRYBALSKA, Marcin ŚRODA // Szkło i Ceramika. — 1999 R. 50 nr 3 s. 2–6
Nanocrystallization of LaF3 in oxyfluoride glass / Marcin ŚRODA, Leszek STOCH // Optica Applicata; 2003 vol. 33 no. 1 s. 161–166.
Nanokrystaliczna, funkcjonalna szkło-ceramika — Nanocrystalline, functional glass-ceramics / Leszek STOCH, Jan Dutkiewicz, Marcin ŚRODA // Archiwum Nauki o Materiałach. — 2003 t. 24 nr 4 spec.: Nanomateriały s. 477–487.
Special glasses with submicrocrystalline sintered alumina admixture in {cBN} tools / Barbara Staniewicz-Brudnik, Bernadeta PROCYK, Marcin ŚRODA, Kazimiera Majewska-Albin // Optica Applicata ; ISSN 0078-5466. — 2003 vol. 33 no. 1 s. 167–174.
Szkła nawozowe dla upraw ogrodniczych — Glassy fertilizers for horticulture / Irena WACŁAWSKA, Leszek STOCH, Marcin ŚRODA, Magdalena SZUMERA, Grzegorz KUCIŃSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tyt. poprz. Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN 1505-1269. — 2005 R. 57 nr 1 s. 6–12.

Informacje dodatkowe:

Brak