Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria materiałów funkcjonalnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-202-BK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Frączek-Szczypta Aneta (afraczek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wytwarzaniem materiałów funkcjonalnych, nowoczesnymi metodami badania tych materiałów oraz z przykładami ich wykorzystania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna nowoczesne materiały funkcjonalne polimerowe, metaliczne, ceramiczne i kompozytowe. IMT2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna metody doboru materiału funkcjonalnego do konkretnego zastosowania. IMT2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie zaproponować nowoczesny materiał funkcjonalny do konkretnego zastosowania oraz miejsca, gdzie powszechne materiały nie mogą spełniać stosownych wymagań. IMT2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nowoczesnych materiałów funkcjonalnych i ich zastosowań w sposób powszechnie zrozumiały. IMT2A_K03, IMT2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna nowoczesne materiały funkcjonalne polimerowe, metaliczne, ceramiczne i kompozytowe. + - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna metody doboru materiału funkcjonalnego do konkretnego zastosowania. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie zaproponować nowoczesny materiał funkcjonalny do konkretnego zastosowania oraz miejsca, gdzie powszechne materiały nie mogą spełniać stosownych wymagań. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przekazać informacje i opinie dotyczące nowoczesnych materiałów funkcjonalnych i ich zastosowań w sposób powszechnie zrozumiały. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

1. Wprowadzenie do inżynierii materiałów funkcjonalnych – definicje, klasyfikacje materiałów.
2. Wzorce czerpane z natury – biomimetyzm w inżynierii materiałów funkcjonalnych, materiały inteligentne, wielofunkcyjne.
3. Polimery przewodzące i aktywne elektrycznie w inżynierii materiałów funkcjonalnych – rodzaje polimerów, mechanizmy przewodzenia , metody modyfikacji struktury i właściwości.
4. Materiały inteligentne w inżynierii materiałów funkcjonalnych – rodzaje materiałów inteligentnych (aktywne, pasywne), otrzymywanie, sensory, aktuatory, inteligentne tkaniny, e-tkaniny.
5. Nowe techniki wytwarzania materiałów – włókniste materiały wytwarzane metodą elektroprzędzenia.
6. Nowe techniki wytwarzania materiałów funkcjonalnych– techniki druku 3D, stereolitografia SLA (Selective Laser Modeling), technika PolyJet, metody LDM ( Liquid Deposition Modeling,) metoda FFF (Fused Filament Fabrication).
7. Materiały zdolne do samonaprawy, samoleczenia – mechanizmy samoleczenia, nowe technologie wykorzystujące mechanizmy regeneracji uszkodzeń, defektów w materiałach, przykłady materiałów funkcjonalnych.
8. Materiały samoorganizujące się – zjawisko samoorganizacji, rodzaje oddziaływań pomiędzy elementami układu, materiały w których występuje zjawisko samoorganizacji, przykłady zastosowania.
9. Drewno jako przykład materiału funkcjonalnego – rodzaje surowców drewnopochodnych, właściwości funkcjonalne, metody obróbki .
10. Rodzaje materiałów drewnopochodnych – metody przetwarzania drewna i celulozy w materiały funkcjonalne, parametry procesowe, właściwości, zastosowanie.
11. Materiały funkcjonalne o właściwościach magnetycznych- metale, kompozyty, ciecze magnetoreologiczne i ciecze ferro, właściwości, przykłady zastosowań.
12. Materiały funkcjonalne w odnawialnych źródłach energii – czynniki ekonomiczne, technologiczne, środowiskowe i socjologiczne warunkujące rozwój odnawialnych źródeł energii, stan aktualny i prognozy na najbliższe lata, problemy technologiczne, czynniki ekonomiczne.
13. Materiały zmieniające fazę PCM w systemach gromadzenia energii odnawialnej.
14. Materiały funkcjonalne do zastosowań w warunkach ekstremalnych.

Zajęcia seminaryjne (30h):
Tematyka seminariów

- Kierunki rozwoju materiałów funkcjonalnych
- Wstęp do procesu projektowania inżynierskiego. Rodzajów projektów. Analiza procesu projektowania. Narzędzia projektowe. Zależności funkcjonalności materiału od jego rodzaju, kształtu, elementu z niego wykonanego i metody wytwarzania.
- Podstawowe właściwości materiałów (mechaniczne, elektryczne, termiczne itd.). Rodzaje materiałów funkcjonalnych i konstrukcyjnych, kryteria podziału, tj. kruche pękanie, odkształcenie plastyczne, przewodność elektryczna itd. Definicja właściwości charakterystycznych dla poszczególnych grup materiałów tj. polimery, metale, ceramika, kompozyty.
- Porównanie różnych grup materiałowych i ich właściwości za pomocą wykresów doboru materiałów np. Moduł Younga – Wytrzymałość mechaniczna, Moduł Younga – Gęstość. Praktyczne wykorzystanie wykresów doboru materiałów w projektowaniu inżynierskim, selekcja optymalnego materiału, maksymalizacja funkcjonalności wyrobów.
-Wskaźnik funkcjonalności, analiza wskaźnika funkcjonalności dla prostych kształtów. Procedury doboru materiałów do konkretnego zastosowania. Kryteria maksymalizujące funkcjonalność materiałów. Przykłady doboru materiałów .
-Rozwiązywanie zadań wyznaczenia wskaźnika funkcjonalności dla elementów o walcowych kształtach tj. pręty, rury, kolumny, wraz z doborem materiału . Poszukiwanie najlepszych możliwych rozwiązań używając wykresów zestawiających wszystkie materiały. Ćwiczenie wyznaczania wskaźnika funkcjonalności i doboru materiału dla różnych konstrukcji , np. belki nośne, zwierciadła dużych teleskopów, sprężyny.
-Dobór materiału z uwzględnieniem współczynnika kształtu w projektowanych elementach. Współczynniki kształtu. Wzory obliczeniowe z uwzględnieniem współczynników kształtu materiału. Współczynniki kształtu dla przekrojów wewnętrznie ukształtowanych. Wykresy doboru materiałów z uwzględnieniem kształtu.
- Zadania obliczeniowe dotyczące wyznaczania wskaźnika funkcjonalności z uwzględnieniem współczynnik kształtu. Zadania obliczeniowe dotyczące wyznaczania wskaźnika funkcjonalności i optymalnego kształtu projektowanego materiału. Wyznaczanie optymalnego kształtu przekroju. Wykresami wyboru odpowiedniego materiału. Wykresy wspomagające wybór metod wytwarzania materiału.
-Prezentacja referatów studentów z tematów dotyczących materiałów funkcjonalnych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = (30% oceny z seminarium+70% oceny z egzaminu pisemnego)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę literatury naukowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Leszek L.Dobrzański- Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe, wyd.Naukowo- Techniczne, 2006, Wa-wa
2. Michael F.Ashby- Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, Wyd.Naukowo- Techniczne,1992, Wa-wa
3. Deborah D.L.Chung- Composite Materials: Science and Applications, Functional Materials for Modern Technologies, Springer,2002.
4. R.Pampuch, S.Błażewicz, G.Górny, Materiały Ceramiczne dla elektroniki, Wyd.AGH, Kraków 1993.
5. Deborah D.L. Chung – Functional Materials. Electrical, Dielectric, Electromagnetic, Optical and Magnetic Applications. World Scientific, Singapore 2010.
6. Thomas J.J. Muller , Uwe H.F. Bunz. Functional Organic Materials. Wiley-vch, Weinheim 2007.
7.Charles Wilkie, Georges Geuskens, Victor Manuel de Matos Lobo. Handbook of research on functional materials, CRC Press Taylor & Francis Group, 2014
8. Zhenhai Xia. Biomimetic principles and design of advanced engineering materials. John Wiley & Sons, Ltd, United Kingdom 2016
9. Wykłady

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak