Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-204-BK-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach omawiana jest budowa i właściwości materiałów nieorganicznych, w których dominują wiązania o charakterze jonowo-kowalencyjnym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada widzę na temat struktury i właściwości nieorganicznych materiałów jonowo-kowalencyjnych Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą budowy rożnych grup materiałów w powiązaniu z ich własnościami Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi ocenić wpływ modyfikacji struktury na własności materiałów jonowo-kowalencyjnych Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi określić podstawowe własności materiału jonowo-kowalencyjnego na podstawie jego struktury Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu materiałów jonowo-kowalencyjnych. Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada widzę na temat struktury i właściwości nieorganicznych materiałów jonowo-kowalencyjnych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę dotyczącą budowy rożnych grup materiałów w powiązaniu z ich własnościami - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić wpływ modyfikacji struktury na własności materiałów jonowo-kowalencyjnych - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi określić podstawowe własności materiału jonowo-kowalencyjnego na podstawie jego struktury - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość konieczności ciągłego poszerzania swojej wiedzy z zakresu materiałów jonowo-kowalencyjnych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Struktura materiałów jonowo-kowalencyjnych i ich wlaściwości

1. Ciała krystaliczne i amorficzne.
2. Wielościany kowalencyjne i koordynacyjne.
3. Pojęcie wiązania chemicznego. Rodzaje wiązań. Trójkąt wiązań.
4. Typy sieci w kryształach.
5. Wiązanie jonowei kowalencyjne.
6. Struktury homo- i heterodesmiczne.
7. Model kryształów jonowych. Reguły Paulinga.
8. Elektroujemność.
9. Struktury kowalencyjne, jonowe i jonowo-kowalencyjne.
10. Tlenki metali: M3O, M2O, MO, M2O3.
11. Tlenki złożone: ABO2, ABO3, ABO4, AB2O4.
12. Sole kwasów tlenowych.
13. Polimery nieorganiczne. Fosforany. Borany. Krzemiany.
14. Zeolity: struktura, właściwości, zastosowania i kierunki badań.
15. Metody badań materiałów jonowo-kowalencyjnych: chemiczne, mikroskopowe, termiczne, dyfrakcyjne, spektroskopowe.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na zadany temat oraz aktywny udział w zajęciach. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna i sposób prezentacji, jak i udział w dyskusji.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z zajęć seminaryjnych stanowi ocenę końcową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

. F. Wells: „Strukturalna chemia nieorganiczne”, WNT, Warszawa 1993.
2. J. Dereń, J. Haber, R. Pampuch: „Chemia ciała stałego”, PWN, Warszawa 1975.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak