Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Propedeutyka nauk materiałowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-102-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student uzyskuje wiedzę dotyczącą inżynierii i technologii nowoczesnych materiałów ze szczególnym naciskiem na materiały niemetaliczne.
Przedmiot prowadzony jest w formie wykładu, w trakcie którego omawiane są kolejne obszary wiedzy o włąściwościach i technologiach otrzymywania materiałów.
Uzupełnieniem jest zdobycie informacji na temat zasad studiowania, wiedzy na temat Wydziału, itd.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą o materiałach i kierunków rozwoju nauki o materiałach, posiada podstawową wiedzę o surowcach oraz o zasadach ich doboru. IMT2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów. IMT2A_U05, IMT2A_U01 Kolokwium
M_U002 Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym. IMT2A_U04, IMT2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. IMT2A_K01, IMT2A_K03 Esej,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę dotyczącą o materiałach i kierunków rozwoju nauki o materiałach, posiada podstawową wiedzę o surowcach oraz o zasadach ich doboru. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna zasady studiowania, gospodarowania własnym czasem oraz zaliczania i zdawania egzaminów. + - - - - - - - - - -
M_U002 Zna zasady bezpiecznej pracy podczas studiowania, w szczególności podczas pracy w laboratorium chemicznym. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna i rozumie regulamin studiów AGH. Zna specjalności realizowane na Wydziale IMiC AGH. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):
Omówienie specjalności realizowanych na Wydziale

Na kierunku Technologia Chemiczna
Specjalności:
Technologia Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
Technologia Szkła i Powłok Amorficznych
Technologia Materiałów Budowlanych
Analityka i Kontrola Jakości
Na kierunku Inżynieria Materiałowa
Specjalności:
Biomateriały i Kompozyty
Materiały Funkcjonalne
Functional Materials
Mikro i Nano Technologie Materiałowe
Na kierunku Ceramika
Specjalności:
Ceramika Techniczna i Konstrukcyjna
Wzornictwo Ceramiki i Szkła
Materiały dla Konserwacji i Rewitalizacji
Kierunek Chemia Budowlana

Wykład (10h):
 1. Wiadomości podstawowe

  Opis historii i struktury Uczelni i Wydziału, opis organizacji studiów.
  Proces Boloński, punkty ECTS.
  Zasady uczenia się, studiowania, przygotowania do kolokwiów i egzaminów.
  Zasady studiowania na WIMiC – regulamin studiów AGH.
  Szkolenie BHP – chemia i bezpieczne studiowanie.

 2. Technologie materiałów i właściwosci
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywne zaliczenie kolokwium (min. 50% punktów) z kolokwium, które odbywa się na ostatnim wykładzie.
Studentowi przysługują 2 terminy poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z kolokwium zaliczeniowego.
Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest obecność na wykładach.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualna praca studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Notatki własne z wykładów.
Materiały z wykładów przekazywane przez prowadzących na prośbę studentów (uzależnione od decyzji prowadzących).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak