Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów metalicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-109-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentom zdobycie wiedzy z zakresu technologii wytwarzania oraz charakterystyki podstawowych własności fizykochemicznych materiałów metalicznych stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, w tym w energetyce, lotnictwie i motoryzacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu struktury, właściwości mechanicznych i fizykochemicznych stopów metali IMT2A_W01, IMT2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Wynik testu zaliczeniowego,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opisać strukturę stopów metali IMT2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi okreslić właściwości mechaniczne stopów metali IMT2A_U04, IMT2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych IMT2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu struktury, właściwości mechanicznych i fizykochemicznych stopów metali + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać strukturę stopów metali + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi okreslić właściwości mechaniczne stopów metali + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1.Kryteria doboru materiałów inżynierskich
2.Nadstopy
3.Stopy ODS
4.Stopy tytanu
5.Stopy metali wysokotopliwych i szlachetnych
6.Stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al
7.Stopy na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ni-Al
8.Bariery termiczne na stopach żarowytrzymałych
9.Stopy miedzi
10.Stopy aluminium
11.Materiały metaliczne dla lotnictwa i motoryzacji
12.Materiały metaliczne dla energetyki

Zajęcia seminaryjne (15h):

1.Struktura stopów metali i faz międzymetalicznych oraz mechanizmy umocnienia
2.Wytrzymałość, plastyczność, twardość i zmęczenie stopów metali
3.Żaroodporność i żarowytrzymałość
4.Analiza układu równowagi fazowej Ti-Al i Ni-Al
5.Metaliczne i niemetaliczne powłoki ochronne na metalach oraz stopach metali
6.Techniki nanoszenia powłok z fazy gazowej
7.Modyfikacja powierzchni stopów technikami jonowymi
8.Szkła metaliczne
9.Nanometale
10.Stopy z pamięcią kształtu
11.Stopy metali na interkonektory do ogniw paliwowych z elektrolitem stałym SOFC
12.Nadprzewodniki metaliczne
Student ma wiedzę z zakresu struktury i właściwości mechanicznych i fizykochemicznych stopów metali

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wykładach oraz aktywny udział w zajęciach seminaryjnych, polegający na przygotowaniu prezentacji multimedialnej i jej wygłoszeniu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,7Z+0,2R+0,1A

gdzie:
Z- kolokwium zaliczeniowe
R-refferat
A-aktywność na zajęciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe wskutek nieobecności na zajęciach mogą zostać nadrobione przez studenta samodzielnie lub z pomocą prowadzącego zajęcia, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.L. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Gliwice-Warszawa, 2002
2.Materiały metalowe z udziałem faz międzymetalicznych, pod red. Z. Bojara i W. Przetakiewicza, Wyd. BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2006
3.A. Bylica, J. Sieniawski, Tytan i jego stopy, PWN, Warszawa, 1985
4.Postępy nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, praca zbiorowa pod red. M. Hetmańczyka, Gliwice 2002, ISBN 83-7335-017-9
5.K. Przybyłowicz, Metaloznawstwo, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007
6.B. Mikułowski, Stopy żaroodporne i żarowytrzymałe: nadstopy, Wydawnictwa AGH, Kraków 1997
7.Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne, pod red. K. Kurzydłowskiego i M. Lewandowskiej, PWN, Warszawa, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak