Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów polimerowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-110-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Laska Jadwiga (jlaska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzą z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych oraz właściwości użytkowych materiałów polimerowych IMT2A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat czasu użytkowania oraz recyklingu tworzyw sztucznych IMT2A_W03 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać odpowiedni proces technologiczny do produkcji i przetwórsta tworzyw polimerowych IMT2A_U04, IMT2A_U03 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, pracy indywidualnej oraz zespołowej, a także rozumie potrzebę oceny procesów tecnologicznych i użytkowania materiałów ze względu na ochronę środowiska naturalnego IMT2A_K03 Egzamin,
Kolokwium,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma uporządkowaną wiedzą z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych oraz właściwości użytkowych materiałów polimerowych + - - - - + - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat czasu użytkowania oraz recyklingu tworzyw sztucznych + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiedni proces technologiczny do produkcji i przetwórsta tworzyw polimerowych + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, pracy indywidualnej oraz zespołowej, a także rozumie potrzebę oceny procesów tecnologicznych i użytkowania materiałów ze względu na ochronę środowiska naturalnego + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Przedmiot zapoznaje studentów z technologiami produkcji najważniejszych polimerów, przede wszystkim tych produkowanych w Polsce. Wykład obejmuje także klasyfikację przemysłową i oznaczenia handlowe. Omawiane są metody przetwórstwa i formowania (wytłaczanie, wtryskiwanie, prasowanie, kształtowanie, odlewanie, formowanie włókien, powlekanie, zamszowanie) oraz metody recyklingu i
odzysku materiałów polimerowych.

Wybrane tematy wykładów:
1. Technologiczne metody polimeryzacji (emulsyjna, suspensyjna, blokowa, rozpuszczalnikawa etc.)
2. Technologie produkcji poliolefin
3. Technologie produkcji polistyrenu
4. Technologie produkcji (polichlorku winylu)
5. Technologie produkcji poliamidw i włókien poliamidowych
6. Technologie produkcji poliuretanów. Tworzywa spienione, elastomery
7. Przetwórstwo i formowanie polimerów
8. Recykling odpadów polimerowych

Zajęcia seminaryjne (15h):

Zajęcia seminaryjne obejmują:
1) wycieczkę technologiczną do zakładów produkujących tworzywa sztuczne oraz zapoznanie się z procesem produkcji wybranych polimerów
2) referaty przygotowane przez studentów na podstawie zebranych przez nich materiałów na temat technologii produkcji wybranych tworzyw sztucznych (np. poliestry, polietery, poliakrylany) oraz metod przetwórczych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.5E + 0.5S

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

zaliczony przedmiot “Materiały polimerowe”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Pielichowski, A. Puszyński: Technologia tworzyw sztucznych, WNT, Warszawa, 1992
2. W. Szlezyngier: Tworzywa sztuczne,Wyd. Ośwat. FOSZE, Rzeszów 1998
3. K. Dobrosz, M. Matysiak: Tworzywa sztuczne. Materiałoznawstwo i przetwórstwo. WSiP, Warszawa, 1994
4. Bieżące czasopisma wybrane przez prowadzącego

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak