Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przemysłowe technologie materiałów kompozytowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-213-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Szatkowski Piotr (pszatko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i seminaryjnych prowadzonych przez specjalistów z branż kompozytowych. Laboratorium jest skonstuowane w taki sposób, aby student mógł wykorzystać wiedzę, którą już posiadł na poprzednich latach studiów (praktyczne rozwiązywanie problemów technologicznych i projektowanie kompozytów wg. własnej wiedzy). Zaproszeni goście z przemysłu przybliżają stdentom wiedzę praktyczną z zakresu materiałów kompozytowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna metody otrzymywania materiałów kompozytowych IMT2A_W03 Kolokwium
M_W002 Zna metody badawcze przydatne w charakteryzowaniu materiałów kompozytowych. Rozumie znaczenie doboru odpowiednich komponentów, i metod badawczych pod kątem aplikacji materiału w zależności od przeznaczenia elementu IMT2A_W03, IMT2A_W04 Kolokwium
M_W003 Zna ideę, podział i zakres stosowalności materiałów kompozytowych. Zna metody otrzymywania materiałów kompozytowych z modyfikatorami IMT2A_W03 Kolokwium
M_W004 Rozumie zjawiska umacniające kompozyt, zna reguły pozwalające na zaprojektowanie kompozytów z naturalnymi i syntetycznymi modyfikatorami IMT2A_W03, IMT2A_W05 Kolokwium
M_W005 Umie rozróżnić i zakwalifikować odpady powstające w wyniku zużycia się materiałów, rozumie ideę kompostowania, degradacji, recyklingu naturalnych i syntetycznych kompozytów IMT2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie dobrać metodę badawczą W zależności od rodzaju komponentu/ dodatku w materiale kompozytowym oraz jest w stanie wnioskować o właściwościach materiału na podstawie wyników badań tego materiału IMT2A_U04 Projekt
M_U002 Umie przeprowadzić analizę danych literaturowych i praktycznych (patenty) i na tej podstawie wskazać dalsze kierunki rozwoju naturalnych materiałów kompozytowych IMT2A_U05, IMT2A_U01 Projekt
M_U003 Umie zaprojektować i wytworzyć materiał kompozytowy przeznaczony do konkretnego zastosowania konstrukcyjnego lub funkcjonalnego w zależności od danych potrzeb, umie określić jego pożądany kształt i anizotropie oraz dobrać metodę wytwarzania IMT2A_U04 Projekt
M_U004 Potrafi przewidywać, zaprojektować i rozwiązywać problemy techniczne pojawiające się w trakcie procesu technologicznego wytwarzania i utylizowania materiałów kompozytowych IMT2A_U04, IMT2A_U03 Projekt
M_U005 Potrafi przygotować projekt doboru surowców (wybór modyfikatora), linii technologicznej, gotowego wyrobu materiału kompozytowego do konkretnego zastosowania, wykorzystując wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej oraz dostępną literaturę IMT2A_U04, IMT2A_U03 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość wpływu inżynieriimateriałowej na rozwój nowoczesnych technologii naturalnych i syntetycznych materiałów kompozytowych IMT2A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Ma świadomość możliwościkomercjalizacji: nowych technologii,materiałów bądź produktówbazujących na nowoczesnychnaturalnych i syntetycznych materiałach kompozytowych IMT2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna metody otrzymywania materiałów kompozytowych + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna metody badawcze przydatne w charakteryzowaniu materiałów kompozytowych. Rozumie znaczenie doboru odpowiednich komponentów, i metod badawczych pod kątem aplikacji materiału w zależności od przeznaczenia elementu + - - - - + - - - - -
M_W003 Zna ideę, podział i zakres stosowalności materiałów kompozytowych. Zna metody otrzymywania materiałów kompozytowych z modyfikatorami + - - - - + - - - - -
M_W004 Rozumie zjawiska umacniające kompozyt, zna reguły pozwalające na zaprojektowanie kompozytów z naturalnymi i syntetycznymi modyfikatorami + - - - - + - - - - -
M_W005 Umie rozróżnić i zakwalifikować odpady powstające w wyniku zużycia się materiałów, rozumie ideę kompostowania, degradacji, recyklingu naturalnych i syntetycznych kompozytów + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie dobrać metodę badawczą W zależności od rodzaju komponentu/ dodatku w materiale kompozytowym oraz jest w stanie wnioskować o właściwościach materiału na podstawie wyników badań tego materiału - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie przeprowadzić analizę danych literaturowych i praktycznych (patenty) i na tej podstawie wskazać dalsze kierunki rozwoju naturalnych materiałów kompozytowych - - - - - + - - - - -
M_U003 Umie zaprojektować i wytworzyć materiał kompozytowy przeznaczony do konkretnego zastosowania konstrukcyjnego lub funkcjonalnego w zależności od danych potrzeb, umie określić jego pożądany kształt i anizotropie oraz dobrać metodę wytwarzania - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi przewidywać, zaprojektować i rozwiązywać problemy techniczne pojawiające się w trakcie procesu technologicznego wytwarzania i utylizowania materiałów kompozytowych - - - - - + - - - - -
M_U005 Potrafi przygotować projekt doboru surowców (wybór modyfikatora), linii technologicznej, gotowego wyrobu materiału kompozytowego do konkretnego zastosowania, wykorzystując wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej oraz dostępną literaturę - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość wpływu inżynieriimateriałowej na rozwój nowoczesnych technologii naturalnych i syntetycznych materiałów kompozytowych - - - - - + - - - - -
M_K002 Ma świadomość możliwościkomercjalizacji: nowych technologii,materiałów bądź produktówbazujących na nowoczesnychnaturalnych i syntetycznych materiałach kompozytowych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Przedmiot obejmuje wykłady (14h), w tym przy udziale gości z przemysłu i seminaria z częścią laboratoryjną (14h). Zakres przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

1.Przygotowanie merytoryczne do projektu obliczeniowo-technologicznego wybranego elementu z materiału kompozytowego. Projekt rury kompozytowej oraz sandwicha. Zapoznanie się z metodami łączenia kompozytów.
2.Wykład gościa z przemysłu na temat kompozytów o osnowach termoplastycznych, przetwórstwa polimerów na filamenty do druku 3D. Problemy, technologie, kierunki rozwoju.
3.Wykład gościa z przemysłu na temat kompozytów o osnowach elastomerowych, na przykładzie firmy produkującej ogumienie samochodowe. Problemy, technologie, kierunki rozwoju, opisy linii produkcyjnych.
4 i 5. Zajęcia w laboratorium, wykonanie próbek kompozytów o określonym kształcie wg. projektów studentów.
6 i 7. Zajęcia w laboratorium, łączenie i dobór kompozytów wg wytycznych i projektów wykonanych wcześniej przez studentów.
8.Wykład gościa z przemysłu na temat kompozytów o osnowach epoksydowych na przykładzie wiodącej firmy produkującej butle ciśnieniowe z materiałów kompozytowych.
9.Wykład gościa z przemysłu na temat produkcji, organizacji pracy, możliwości rozwojowych materiałów kompozytowych w przemyśle samochodowym.
10. Wykład gościa z przemysłu na temat kompozytów dla lotnictwa i kosmosu. Problemy, technologie, kierunki rozwoju.
11. i 12. Badania wytworzonych kompozytów i elementów kompozytowych, ocena właściwości mechanicznych i strukturalnych.
13. i 14. Metody badań materiałów kompozytowych zawierających naturalne fazy modyfikujące. Różnice pomiędzy konwencjonalnymi metodami łączenia materiałów.
15. Podsumowanie części laboratoryjnej, porównanie wyników, dyskusja, wyciągnięcie wniosków.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Zajęcia podzielone są na dwie części. Cześć pierwsza dotyczy omówienia projektów elementów użytkowych życia codziennego wytworzonych z materiałów kompozytowych konstrukcyjnych i funkcjonalnych. Projekt będzie polegał na rozwiązaniu problemów wyboru materiału, surowców, struktury, metody wytwarzania, oczekiwanych właściwości, oszacowaniu kosztów produktu, recyklingu lub utylizacji zużytego elementu. Studenci opracują projekt w formie raportu pisemnego oraz w formie prezentacji ustnej i ta część poddana jest grupowej dyskusji. W części drugiej Studenci wytwarzają swój własny kompozyt, badają i sprawdzają jego właściwości.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest wymagana frekwencja wynosząca min. 80%.
Zaliczenie z przedmiotu otrzymuje student, którego średnia sumy ocen z laboratoriów (waga 0.5) oraz z kolokwium końcowego (waga 0.5) wynosi przynajmniej 3.0.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena na zaliczenie przedmiotu będzie wypadkową oceny z kolokwium (50%) i projektu (50%) w którego skład wchodzi wykonanie elementów, po wcześniejszym ich przeliczeniu, sprawozdanie, oraz prezentacja wyników. W ocenie końcowej może zostać wzięta pod uwagę aktywność, która może poprawić ocenę o pół stopnia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach będą możliwe do nadrobienia po indywidualnej konsulacji z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza z zakresu budowy i właściwości materiałów z grupy materiałów kompozytowych o osnowach polimerowych. Tradycyjne metody badawcze służące charakterystyce podstawowych grup materiałowych, a szczególnie naturalnych materiałów kompozytowych. Metody projektowania materiałów oraz wyznaczania kształtu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 M. Rajczyk, B. Stachecki, “Współczesne materiały kompozytowe. Wybrane kierunki rozwoju nowych technologii.”, Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym, Politechnika Częstochowska
2 J. German, “Podstawy mechaniki kompozytów włóknistych", Politechnika Krakowska, Kraków, 2001.
3 I. Hyla, “ Krzepnięcie metali i stopów: rodział – Własności kompozytów i przykłady ich praktycznego wykorzystania w technice”, Polska Akademia Nauk, Katowice, 1984.
4 M. Ashby, “Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim”. Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa, 1998.
5 L. Murr, “Examples of Natural Composites and Composite Structures”, Springer, 2014.
6 A. Boczkowska, J. Kapuściński, K. Puciłowski, S. Wojciechowski, “Kompozyty”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000.
7 H. Dąbrowski, “Wstęp do mechaniki materiałów kompozytowych”,Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1989.
8 J. Bieniaś, “Struktura i właściwości materiałów kompozytowych”, Politechnika Lubelska, Lublin
9 W. Królikowski, “Polimerowe kompozyty konstrukcyjne”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Regeneration efficiency of composites containing two-sized capillaries. Gumula, T. and Szatkowski, P Polymer Composites ; ISSN 0272-8397. — 2016 vol. 37 iss. 4, s. 1223–1230

Mechanical and thermal properties of carbon-nanotube-reinforced self-healing polyurethanes. Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ // Journal of Materials Science ; ISSN 0022-2461. — 2017 vol. 52 iss. 20, s. 12221–12234. — Bibliogr. s. 12233–12234,

The influence of chain extender on properties of polyurethane-based phase change materials modified with graphene / Kinga PIELICHOWSKA, Michał Nowak, Piotr SZATKOWSKI, Beata MACHERZYŃSKA // Applied Energy ; ISSN 0306-2619. — 2016 vol. 162, s. 1024-1033.

Comparative study of the structure and microstructure of PAN-based nano- and micro-carbon fibers / Patrycja Musioł, Piotr SZATKOWSKI, Maciej GUBERNAT, Aleksandra Wesełucha-Burczyńska, Stanisław BŁAŻEWICZ // Ceramics International, 2016 vol. 42 iss. 10, s. 11603–11610.

Characteristics of failure mechanisms and shear strength of sandwich composites / Katarzyna GREŃ, Piotr SZATKOWSKI, Jan CHŁOPEK // Composites Theory and Practice . — 2016 vol. 16 nr 4, s. 255–259.

Polyurethane/graphite nano-platelet composites for thermal energy storage / Kinga PIELICHOWSKA, Jakub Bieda, Piotr SZATKOWSKI // Renewable Energy ; ISSN 0960-1481. — 2016 vol. 91, s. 456–465.

Reduced graphene oxide–bismuth oxide composite as electrode material for supercapacitors Mateusz Ciszewski, Andrzej Mianowski, Piotr Szatkowski, Ginter Nawrat, Jakub Adamek / Ionics, February 2015, Volume 21, Issue 2, pp 557-563

Mechanical properties of external polymer-carbon stabilizers for bone fixation / Maciej Ambrozik, Joanna Herman, Piotr SZATKOWSKI, Jan CHŁOPEK // Scientific Journal of Biomedical Engineering & Biomedical Science. — 2017 vol. 1 iss. 1, s. 1–6

Informacje dodatkowe:

Brak