Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały dla terapii i diagnostyki medycznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-220-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Pamuła Elżbieta (epamula@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci zaznajamiani są z najnowocześniejszymi metodami dostarczania leków i związków biologicznie aktywnych oraz sposobami wytwarzania materiałów wykorzystywanych w diagnostyce medycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posiada wiedzę na temat nowoczesnych systemów dostarczania leków i związków biologicznie aktywnych IMT2A_W03 Kolokwium
M_W002 posiada wiedzę na temat wytwarzania nowoczesnych materiałów do obrazowania medycznego IMT2A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi scharakteryzować podstawowe metody otrzymywania systemów dostarczania leków IMT2A_U04 Sprawozdanie
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę podstawowych właściwości systemów dostarczania leków w postaci mikro i nanocząstek IMT2A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość roli jaką odgrywają nowoczesne materiały do leczenia i obrazowania różnych chorób; potrafi przekazywać wiedzę na ten temat w sposób jasny i zrozumiały IMT2A_K03, IMT2A_K02 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę na temat nowoczesnych systemów dostarczania leków i związków biologicznie aktywnych + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat wytwarzania nowoczesnych materiałów do obrazowania medycznego + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi scharakteryzować podstawowe metody otrzymywania systemów dostarczania leków - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przeprowadzić analizę podstawowych właściwości systemów dostarczania leków w postaci mikro i nanocząstek - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość roli jaką odgrywają nowoczesne materiały do leczenia i obrazowania różnych chorób; potrafi przekazywać wiedzę na ten temat w sposób jasny i zrozumiały - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Wprowadzenie: podawanie leków ogólnosystemowe i lokalne, biodostępność, farmakokinetyka, nośniki leków, genów i związków biologicznie aktywnych (np. czynników wzrostu, siRNA, oligonukleotydów)
2. Nośniki cząstek biologicznie aktywnych (micele, liposomy, dendrymery, koniugaty): otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie
3. Systemy kontrolowanego uwalniania leków wykorzystujące polimery niedegradowalne; układy transdermalne, doustne, wziewne
4. Systemy kontrolowanego uwalniania leków wykorzystujące polimery degradowalne (nanocząstki, mikrocząstki, pokrycia implantów)
5. Przeciwnowotworowe terapie celowane z wykorzystaniem cząstek magnetycznych, przeciwciał, fotouczulaczy i izotopów promieniotwórczych; terapie personalizowane
6. Materiały do obrazowania medycznego (kropki kwantowe, nanocząstki złota, srebra, krzemionki, enkapsułowane fluorofory, materiały typu core-shell)
7. Biosensory i lab-on-chip

Zajęcia seminaryjne (15h):

Seminarium składa się z części teoretycznej i laboratoryjnej. Najpierw studenci przygotowują prezentację na temat najnowszych technologii w obszarze materiałów dla terapii i diagnostyki medycznej. W drugiej części zajęć studenci samodzielnie otrzymują systemy dostarczania leków w postaci nano- lub mikrocząsek polimerowych lub tłuszczowych. Następnie charakteryzują morfologię i wielkość cząstek za pomocą metod mikroskopowych (mikroskop optyczny lub mikroskop sił atomowych), wyznaczają stopień załadowania lekiem i badają profil uwalniania leku z wykorzystaniem metody fluorescencyjnej. Na tej podstawie analizowana i dyskutowana jest przydatność uzyskanych materiałów jako nośników leków w różnych wariantach terapeutycznych (układy podawane dożylnie, doustnie, wziewnie, lokalnie w postaci iniekcji, itp.).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć seminaryjnych jest uzyskanie pozytywnych ocen z odpowiedzi, prezentacji i kolokwium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią z kolokwium, sprawozdania i prezentacji.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach seminaryjnych należy jak najszybciej skontaktować się z prowadzącymi, którzy ustalą zasady i termin odrabiania zajęć.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony podstawowy kurs fizyki , chemii ogólnej i chemii organicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dodatkowe materiały dydaktyczne zostaną dostarczone przez prowadzących.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. M. Adamczak, M. Krok, E. Pamuła, U. Posadowska, K. Szczepanowicz, J. Barbasz, P. Warszyński: Linseed oil based nanocapsules as delivery system for hydrophobic quantum dots, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 110 (2013) 1–7.
2. Urszula Posadowska, Martin Parizek, Elena Filova, Malgorzata Wlodarczyk-Biegun, Marleen Kamperman, Lucie Bacakova, Elzbieta Pamula: Injectable nanoparticle-loaded hydrogel system for local delivery of sodium alendronate, International Journal of Pharmaceutics 485 (2015) 31-40.
3. Ł. Rumian, H. Tiainen, U. Cibor, M. Krok-Borkowicz, M. Brzychczy-Włoch, H. J. Haugen, E. Pamula, Ceramic scaffolds with immobilized vancomycin-loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for bone defects treatment, Materials Letters 190, 2017, 67-70.

Informacje dodatkowe:

brak