Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Drug design
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-230-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students would be able to recognize basic drug groups, they could apply analytical strategy to a selected groups of phamaceuticals and receive an overall knowledge about interaction of the selected drugs with the human organism. IMT2A_W01, IMT2A_K03, IMT2A_U05
M_W002 Students will be aware of interactions between human organis and selected pharmaceuticals. IMT2A_U05
M_W003 Students will be informed about side effects of toxins and pharmaceuticals in the nearest environment. IMT2A_W01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Students will be familiarized with the modern technologies in drug design, manufacturing and quality control. There also be some interactions between biologically active substances and living organisms explained. IMT2A_W01, IMT2A_K03, IMT2A_U01 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students would be able to recognize basic drug groups, they could apply analytical strategy to a selected groups of phamaceuticals and receive an overall knowledge about interaction of the selected drugs with the human organism. + - - - - - - - - - -
M_W002 Students will be aware of interactions between human organis and selected pharmaceuticals. + - - - - - - - - - -
M_W003 Students will be informed about side effects of toxins and pharmaceuticals in the nearest environment. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Students will be familiarized with the modern technologies in drug design, manufacturing and quality control. There also be some interactions between biologically active substances and living organisms explained. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Principles in design of the novel drugs, perspectives and development of the novel therapies and quality controlling in the drug manufacturing process.
Historical approaches in the searching of the drugs from early techniques of syphillis treatment to novel hair growth improvement agents and viagra. There will be discussed topics related to optimization of the typical drugs design, including psychoactive substances, precursors derived from the natural sources, like conotoxins, black mamba venom and related.
Basic topics presented during lectures:
- from syphilis to hair growth stimulation
- searching for panaceum
- protein and peptide drugs
- accident decides: poor drug works excellent in another ilness
- psychoactive drugs: law problems with modern stimulants
- fake drugs – international problem
- abusers among sportsmen – what they are using?
- drugs monitoring and manufacturing supervision
- analytical approaches towards bioactive substances monitoring

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

After the lectures a test is planned. Final note will be equal to the note received on the test.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

there is no additional requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak