Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały inteligentne i sensory
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-235-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego, w stopniu wystarczającym do pełnego zrozumienia zjawisk zachodzących w materiałach ceramicznych wykazujących pożądane właściwości elektryczne, optyczne, termiczne, mechaniczne czy magnetyczne. Udział w dyskusji
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę na temat technologii wytwarzania nowych materiałów ceramicznych stosowanych w sensorach i urządzeniach wykorzystująccyh materiały inteligentne. Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać dane dostępne w literaturze polskiej i zagranicznej w celu wskazania kierunków, które można podjąć w celu opracowania nowych materiałów. Prezentacja
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność i ograniczenia materiałów do zastosowań w technice sensorowej i konstrukcji urządzeń opartych o materiały inteligentne. Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie znaczenie inżynierii materiałowej dla rozwoju nowoczesnych technologii związanych z wykorzystaniem sensorów i materiałów inteligentnych. Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość ekonomicznych konsekwencji nowych technologii i ich wpływu na środowisko. Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego, w stopniu wystarczającym do pełnego zrozumienia zjawisk zachodzących w materiałach ceramicznych wykazujących pożądane właściwości elektryczne, optyczne, termiczne, mechaniczne czy magnetyczne. - - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę na temat technologii wytwarzania nowych materiałów ceramicznych stosowanych w sensorach i urządzeniach wykorzystująccyh materiały inteligentne. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać dane dostępne w literaturze polskiej i zagranicznej w celu wskazania kierunków, które można podjąć w celu opracowania nowych materiałów. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność i ograniczenia materiałów do zastosowań w technice sensorowej i konstrukcji urządzeń opartych o materiały inteligentne. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie znaczenie inżynierii materiałowej dla rozwoju nowoczesnych technologii związanych z wykorzystaniem sensorów i materiałów inteligentnych. - - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość ekonomicznych konsekwencji nowych technologii i ich wpływu na środowisko. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 35 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):
 1. Materiały inteligentne i sensory – wykład

  Treść wykładów:
  1. Sensory gazowe i materiały stosowane do ich konstrukcji
  2. Sensory wielkości fizycznych
  3. Sensory wielkości chemicznych
  4. Jak mierzyć wielkości fizyczne materiałów inteligentnych ? (głównie o pomiarach właściwości elektrycznych)
  5. Materiały inteligentne
  a) Zmieniające kolor (fotochromowe, termochromowe, elektrochromowe)
  b) Emitujące światło (elektroluminescecyjne, fluoroscencyjne, fotoluminescecyjne,
  katodoluminescecyjne, termoluminescecyjne, radioluminescecyjne)
  c) Zmieniające kształt/wielkość (polimery przewodzące, elastomery dielektryczne,
  magnetostrykcyjne, piezoelektryczne, żele polimerowe, materiały z pamięcią kształtu)
  d) Zmieniające temperaturę (termoelektryczne)
  e) Ciecze o zmiennych właściwościach (magnetoreologiczne, elektroreologiczne)
  f) Samogrupujące się
  g) Samonaprawiające się
  6. Biomimetyka i jej wykorzystanie w opracowaniu nowych materiałów

 2. Materiały inteligentne i sensory – seminarium

  Zajęcai seminaryjne polegają na opracowaniu tematu z zakresu materiałów inteligentnych lub sensorów, nie omówionych w trakcie wykładu, w tym w szczególności materiałów do zastosowań w:
  1) Inteligentne ubrania (samoregulujące temperaturę, wilgotność, itp.),
  2) Budownictwo,
  3) Automatyka i robotyka,
  4) Militaria i Sport/Wypoczynek,
  5) Energetyka,
  6) Transport,
  7) Czujniki w medycynie, biosensory,
  8) Inny temat z zakresu materiałów funkcjonalnych lub sensorów zaproponowany przez studenta.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie zajęć odbywa się podstawie przedstawionej prezentacji oraz zaliczonego pozytywnie kolokwium zaliczeniowego.
Prezentacja i kolokwium są oceniane w skali 0-10 pkt.
Obie oceny muszą być pozytywne (minimum 5 pkt.).
W przypadku nie uzyskania zaliczenia w trakcie trwania semestru student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie następujących zasad:

1) Prezentacja referatu (15-30 minut w trakcie seminarium) oceniana w skali 0-10 punktów.

2) Napisanie pozytywne kolokwium zaliczeniowego z całości materiału (treści przekazane w trakcie seminarium i wykładu). Maksymalna ilość punktów: 10 pkt.

3) Obie części muszą (referat i kolokwium) muszą być zaliczone pozytywnie (na minimum 5 punktów) każda.

4) Każda nieobecność na Seminarium oznacza odjęcie 1 pkt z puli punktów uzyskanych z kolokwium.

5) Obecność na wykładach nieobowiązkowa, ale punktowana:
0-1 nieobecności – 2 pkt dodatkowe do sumy punktów z kolokwium (-ów) i referatu
2 nieobecności – 1 pkt dodatkowy do sumy punktów z kolokwium (-ów) i referatu
ponad 2 nieobecności – 0 punktów dodatkowych.

6) Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie sumy wszystkich uzyskanych punktów, a jej wysokość jest określona w oparciu o skalę podaną w Regulaminie Studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności konieczne jest jej usprawiedliwienie u prowadzącego i ustalenie zasad nadrobienia powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność na seminariach jest obowiązkowa.

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M.in.:

W. Bogusz, F. Krok, „Elektrolity stałe – właściwości elektryczne i sposoby ich pomiaru, WNT, Warszawa 1995

„The CRC Handbook of Solid State Electrochemistry” – P.J. Gellings,
H.J.M. Bouwmeester, CRC Press, New York-London-Tokyo 1997

“Springer Handbook of Electronic and Photonic Materials”, S. Kasap,
P. Capper (Eds.), Springer Science + Business Media, Inc., New York, USA 2006

Publikacje naukowe

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje dotyczące badań materiałów do konwersji i magazynowania energii można znaleźć m.in. na stronach:
https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Pasierb
https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Nieroda

Informacje dodatkowe:

Brak