Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektroceramika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-237-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Radecka Marta (radecka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii ciała ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy badaniu właściwości materiałów o róznym typie przewodnictwa IMT2A_W01 Egzamin,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów w szczególności przewodnictwa elektrycznego. IMT2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W003 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat procesów transportu masy w materiałach ceramicznych w tym w kompozytach. IMT2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. IMT2A_U05 Kolokwium,
Prezentacja
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych oraz interpretować uzyskane wyniki IMT2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. IMT2A_K03 Egzamin,
Kolokwium
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych IMT2A_K01 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii ciała ciała stałego, niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy badaniu właściwości materiałów o róznym typie przewodnictwa + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę w zakresie metod badań właściwości materiałów w szczególności przewodnictwa elektrycznego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat procesów transportu masy w materiałach ceramicznych w tym w kompozytach. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować i przedstawić ustnie rezultaty badań, w języku polskim lub w języku angielskim, stosując techniki wizualizacji komputerowej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować i przeprowadzić pomiary właściwości elektrycznych materiałów ceramicznych oraz interpretować uzyskane wyniki - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. + - - - - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę dokształcania się oraz podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (20h):

Celem przedmiotu jest umiejętność wykorzystania wiedzy o czynnikach determinujących właściwości fizykochemiczne ciał stałych do projektowania materiałów.Przedmiot zapoznaje z podstawami nauki o materiałach dielektrycznych, piezoelektrycznych, półprzewodnikowych, przewodników jonowych oraz nadprzewodników. Szczególny nacisk jest położony na określeniu wzajemnych korelacji pomiędzy właściwościami elektronowymi tych materiałów a ich parametrami użytkowymi.
I.Przewodniki elektronowe;
1.Nadprzewodniki,
2.Półprzewodniki,
3.Dielektryki
II.Przewodniki jonowe;

Zajęcia seminaryjne (10h):

Tematyka zajęć seminaryjnych powiązana jest z tematyką wykładów i dotyczy zastosowania materiałów ceramicznych omawianych w ramach wykładów:
1. Dielektryki i Multiferroiki
2.Ogniwa paliwowe typu SOFC

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.4 oceny z seminarium +0.6 oceny z egzaminu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy fizykochemii ciała stałego

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa
Podręczniki : Chemia Ciała Stałego, Fizyka Ciała Stałego, Elektrochemia, Nauka o materiałach
Dawid W. Richerson " Modern Ceramic Engineering"
A. J. Moulson “Electroceramics”
Literatura uzupełniająca specjalistyczne artykuły naukowe

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M.Radecka, M.Rękas: “The Effect of Cation on the Semiconducting and Dielectric of Barium Metatitanate”, Reactivity of Solids, 7 (1989) 43.
P.Pasierb, S. Komornicki, M.Radecka: “ Structural and optical properties of Sr1-xBaxTiO3 thin films prepared by rf sputtering”, Thin Solid Films, Vol. 324 No.1-2 (1998) 134-40
M.Radecka, P.Pasierb, K.Zakrzewska, M.Rękas: “Transport properties of (Sn,Ti)O2 polycrystalline ceramics and thin films” Solid State Ionics 119 (1999) 43-48
S.Komornicki,* M.Radecka* M.Rękas: “Frequency-dependent electrical properties in the system SnO2- TiO2”, Journal of Materials Science-Materials in Electronics, vol.12, no.1, (2001), 11-16
M.Radecka, M.Rekas, K.Zakrzewska “Titanium dioxide In photoelectrolysis of water”, Trends in Inorganic Chemistry, Review, 9 (2006) 81-125
K.Haberko, M.Jasiński, P.Pasierb, M.Radecka, M.Rękas, “Structural and electrical properties of Ni-YSZ cermet materials” Journal of Power Sources195 (2010) 5527–5533

Informacje dodatkowe:

Obecność na zajęciach obowiązkowa