Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kierowana krystalizacja szkła i tworzywa szklanokrystaliczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-2-312-MF-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z projektowaniem składów, otrzymywaniem oraz właściwościwościami użytkowymi tworzyw szklanokrystalicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania materiałów szklanokrystalicznych IMT2A_W01, IMT2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu składu fazowego na właściwości użytkowe tworzyw szklanoceramicznych IMT2A_W01, IMT2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprojektować tworzywo szklanokrystaliczne o założonych właściwościach fizyko chemicznych IMT2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych i na tej podstawie wskazać kierunki poszukiwań nowych materialów IMT2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna rolę tworzyw szklanokrystalicznych w przemyśle oraz ekonomiczne efekty ich stosowania IMT2A_K01, IMT2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_K002 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych IMT2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania materiałów szklanokrystalicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu składu fazowego na właściwości użytkowe tworzyw szklanoceramicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować tworzywo szklanokrystaliczne o założonych właściwościach fizyko chemicznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych i na tej podstawie wskazać kierunki poszukiwań nowych materialów - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna rolę tworzyw szklanokrystalicznych w przemyśle oraz ekonomiczne efekty ich stosowania - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 6 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Seminaria:
Stan stały szklisty i krystaliczny.
Krystalizacja szkła (beznukleacyjna i nukleacyjna) – podstawy teoretyczne.
Parametry decydujące o podatności szkieł na krystalizację. Metody badań podatności szkła na krystalizację. Metody użyteczne w ocenie stopnia i charakteru krystalizacji szkła.
Proces kierowanej krystalizacji szkła. Katalizatory krystalizacji.
Technologia wytwarzania tworzyw szklanokrystalicznych (przygotowanie surowców, topienie, formowanie, krystalizacja, obróbka mechaniczna, kontrola jakości).
Projektowanie tworzyw szklanokrystalicznych (dobór składu wyjściowego szkła, wybór rodzaju oraz optymalizacja ilości katalizatora krystalizacji, wyznaczanie parametrów obróbki termicznej – temperatura, czas, prędkość ogrzewania).
Specjalne metody otrzymywania tworzyw szklanokrystalicznych – fotoceram, metody otrzymywania tworzyw o orientowanej strukturze.
Rodzaje, właściwości i zastosowania tworzyw szklanoceramicznych

Ćwiczenia praktyczne
Projektowanie składów chemicznych szkieł na tworzywa szklanokrystaliczne
ocena zdolności do krystalizacji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia są prowadzone w formie seminariów oraz zajęć praktycznych.
Do zaliczenia modułu konieczne jest spełnienie warunków:
- obecności, aktywnego udziału oraz opracowania zagadnień naukowych na seminariach
- obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach praktycznych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6Kz+0,3R+0,2P

gdzie:
Kz-kolokwium zaliczeniowe
R-wygłoszenie refaratu
P- udział w zajęciach praktycznych
Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy technologii szkła.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Technologia szkła, Arkady, 1987.
P. W. McMillan, Glass Ceramics, Academic Press 1979
W. Hölland, G. Beall Glass-Ceramic Technology, American Ceramic Society, 2002
Z. Strnad, Glass-ceramic Materials, Elsevier 1986

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej projekt dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak