Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia sądowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-009-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Grelowska Iwona (grelowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Program przedmiotu obejmuje oparte na wiedzy chemicznej dyscypliny nauk sądowych: toksykologię sądową i fizykochemię kryminalistyczną. Podczas zajęć seminaryjnych studenci mają okazję zapoznać się z problematyką obu dziedzin ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów chemicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu toksykologii i fizykochemii kryminalistycznej. IMT1A_W03, IMT1A_W04, IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna metody badawcze wykorzystywane w badaniach toksykologicznych i kryminalistycznych. IMT1A_W03, IMT1A_W04, IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student rozumie rolę chemii sądowej w prowadzeniu czynności procesowych. IMT1A_W03, IMT1A_W04, IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać metodę badawczą do analizy konkretnej substancji w materiale biologicznym. IMT1A_U06, IMT1A_U03, IMT1A_U01, IMT1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaplanować badanie wybranych śladów kryminalistycznych. IMT1A_U06, IMT1A_U03, IMT1A_U01, IMT1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. IMT1A_K02, IMT1A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu toksykologii i fizykochemii kryminalistycznej. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna metody badawcze wykorzystywane w badaniach toksykologicznych i kryminalistycznych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student rozumie rolę chemii sądowej w prowadzeniu czynności procesowych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać metodę badawczą do analizy konkretnej substancji w materiale biologicznym. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować badanie wybranych śladów kryminalistycznych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

1. Podstawy toksykologii ogólnej, środowiskowej i szczegółowej.
2. Wybrane badania toksykologiczne – analiza środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu etylowego, leków, lotnych związków organicznych i trucizn nieorganicznych w materiale biologicznym.
3. Podstawy fizykochemii kryminalistycznej.
4. Wybrane badania kryminalistyczne – badania olejów samochodowych, lakierów samochodowych, mikrookruchów szklanych, włókien, śladów powystrzałowych, materiałów kryjących.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Studenci wykonują samodzielnie prezentację na zadany temat.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na zajęciach seminaryjnych, wykonanie prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna zajęć wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych (20%) oraz przygotowanie prezentacji na zadany temat (80%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne ustalenia z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chemia sądowa, pod red. P. Kościelniaka, W. Piekoszewskiego, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2002.
2. Czasopismo Problems of Forensic Sciences / Z Zagadnień Nauk Sądowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak