Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Spoiwa specjalne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-010-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Tkaczewska Ewelina (tkaczews@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Pogłębiona wiedza o właściwościach spoiw budowlanych o szerokim spektrum zastosowania. Poznanie technologi wytwarzania spoiw o specjalnym wykorzystaniu w praktyce. Projektowanie składu cementu i mieszanki betonowej dla wskazanego kierunku zastosowania, również przy udziale odpadowych materiałów z innych gałęzi przemysłu. Umiejętność wyciągania wniosków na temat nieprawidłowości funkcjonowania danego wyrobu w określonych warunkach i ewentualnie modyfikowanie parametrów użytkowych tych wyrobów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma poszerzona i pogłebioną wiedzę w zakresie chemii, w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów. IMT1A_W01, IMT1A_W03 Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych. IMT1A_W03 Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Referat
M_W003 Student ma pogłębiona wiedzę o właściwościach surowców mineralnych i odpadów przemysłowych oraz możliwościach ich pozyskiwania i wykorzystywania w technologiach materiałów ceramicznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. IMT1A_W05 Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Referat
M_W004 Student ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych. IMT1A_W04 Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Student posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej. IMT1A_W01 Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaplanować zagospodarowanie w przemyśle materiałów budowlanych produktów ubocznych, powstających w innych działach gospodarki. IMT1A_U03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki. IMT1A_U02 Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U003 Student potrafi zaprojektować i wytworzyć beton i ceramiczne materiały budowlane o odpowiednich parametrach użytkowych. IMT1A_U05 Kolokwium,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne. IMT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzona i pogłebioną wiedzę w zakresie chemii, w tym chemii ciała stałego, niezbędną do zrozumienia i opisu reakcji zachodzących podczas wytwarzania, użytkowania i degradacji materiałów. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu fizykochemii wytwarzania i użytkowania materiałów budowlanych w tym betonów, cementów, spoiw gipsowych i wapna, ceramicznych materiałów budowlanych oraz materiałów termoizolacyjnych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student ma pogłębiona wiedzę o właściwościach surowców mineralnych i odpadów przemysłowych oraz możliwościach ich pozyskiwania i wykorzystywania w technologiach materiałów ceramicznych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. - - - - - + - - - - -
M_W004 Student ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu metod badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców, półproduktów i produktów finalnych. - - - - - - - - - - -
M_W005 Student posiada poszerzoną znajomość technicznej terminologii angielskiej. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaplanować zagospodarowanie w przemyśle materiałów budowlanych produktów ubocznych, powstających w innych działach gospodarki. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać odpowiednią metodę badawczą, wykonać pomiary i zinterpretować uzyskane wyniki. - - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi zaprojektować i wytworzyć beton i ceramiczne materiały budowlane o odpowiednich parametrach użytkowych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
 1. Podstawowe operacje technologiczne w procesie wytwarzania cementu. Rodzaje i skład cementów powszechnego użytku wg normy PN-EN 197-1

  Wykład

 2. Wykład

 3. Cementy o specjalnych właściwościach – definicja i kryteria podziału. Wymagania normowe stawiane cementom specjalnym wg norm PN-EN 197-1 i PN-B-19707

  Wykład

 4. Spoiwa żużlowo – alkaliczne

  Wykład

 5. Cementy z dodatkiem popiołów lotnych z procesu spalania i współspalania węgla w paleniskach pyłowych

  Wykład

 6. Cementy z dodatkiem popiołów lotnych z kotłów fluidalnych

  Wykłąd

 7. Cementy bezskurczowe. Cementy ekspansywne

  Wykład

 8. Cementy wiertnicze

  Wykład

 9. Spoiwa cementowe z dodatkiem polimerów. Cementy belitowe i belitowo-pucolanowe

  Wykład

 10. Spoiwa mieszane: gipsowo-żużlowo-cementowe, gipsowo-żużlowo-pucolanowo-wapienne, gipsowo-żużlowo-cementowo-wapienne

  Wykład

 11. Spoiwa gipsowe wysokowytrzymałościowe

  Wykład

 12. Cementy spacjalne do betonu wysokowartościowego (BWW, BBWW) i samozagęszczalnego (SCC)

  Wykład

 13. Spoiwa do wiązania metali ciężkich. Spoiwa do stabilizacji gruntów

  Wykład

 14. Spoiwa wykorzystywane do rewaloryzacji zabytków

  Wykład

 15. Cementy szybkotwardniejące i szybkowiążące

  Wykład

 16. Odporność na korozję chemiczną cementów z dodatkiem popiołów lotnych – 2 godz

  Wykład

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach seminaryjnych.
Ocena końcowa jest oceną z kolokwium kończącego cykl zajęć, przy obecności studenta na wszystkich zajęciach.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach (np. zwolnienie lekarskie) zaliczenie zajęć jest rozpatrywane indywidualnie.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z kolokwium kończącego zajęcia seminaryjne.

Za kolokwium zaliczeniowe można uzyskać maksymalnie 5 punktów (każde z pięciu pytań oceniane jest w skali 0, 0,5 lub 1 punkt), przy czym warunkiem otrzymania pozytywnej oceny jest zdobycie minimum 50% punktów.

Ocena końcowa (OK) jest obliczana na podstawie procentu ilości punktów zdobytych z kolokwium zaliczeniowego, zgodnie z Regulaminem Studiów AGH:
- dla 91 – 100% bardzo dobry (5,0),
- dla 81 – 90% plus dobry (4,5),
- dla 71 – 80% dobry (4,0),
- dla 61 – 70% plus dostateczny (3,5),
- dla 50 – 60% dostateczny (3,0),
- dla 0 – 49% niedostateczny (2,0).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość i forma zaliczenia zajęć są rozpatrywane indywidualnie przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

nie ma

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Kurdowski W., Chemia materiałów budowlanych, Skrypt Uczelniany AGH nr 1698, Kraków 2000

2.Kurdowski W., Chemia cementu i betonu, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement, Wyd.2, Kraków 2010

3.Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Małolepszy J., Olejarz J., Technologia budowlanych materiałów wiążących. Część 1, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1979

4.Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Małolepszy J., Technologia budowlanych materiałów wiążących. Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983

5.Peukert S., Cementy powszechnego użytku i specjalne. Podstawy produkcji, właściwości i zastosowanie, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2000

6.Giergiczny Z., Małolepszy J, Szwabowski J., Śliwiński J., Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Wydawnictwo Górażdże Cement, Opole 2000

7.Kurdowski W., Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu, Monografia 106, Politechnika Krakowska, Kraków 1990

8.Młodecki J., Stebnicka I., Domieszki do betonu. Poradnik, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 1996

9.Łukowski P., Domieszki do zapraw i betonów, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement, Wyd.2, Kraków 2003

10.Neville A., Właściwości betonu, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement, Wyd.5., Kraków 2012

11.Jamroży Z., Beton i jego technologie, Wydawnictwo PWN, Wyd.3., Warszawa 2008

12.Gruener M., Korozja i ochrona betonu, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1983

13.Kurdowski W., Małolepszy J., Betony odporne na ekstremalne oddziaływanie środowiska. Materiały budowlane – nowe kierunki w chemii i technologii, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków 1999

14.Szwabowski J., Gołaszewski J., Technologia betonu samozagęszczalnego, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo polski cement, Kraków 2010

15.Chłądzyński S., Garbacik A., Cementy wieloskładnikowe w budownictwie, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo polski cement, Kraków 2008

16.Jasiczak J., Wdowska A., Rudnicki T., Betony ultrawysokowartościowe – właściwości, technologie, zastosowania, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo polski cement, Kraków 2008

17.Nocuń-Wczelik W., Pył krzemionkowy – właściwości i zastosowanie w betonie, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2005

18.Szydło A., Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Teoria, wymiarowanie, realizacja, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement,
Kraków 2004

19.Osiecka E., Materiały budowlane. Spoiwa mineralne – kruszywa, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, Opole 2005

20.Furtak K., Śliwiński J., Materiały budowlane w mostownictwie, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności WKŁ, Warszawa 2004

21.Klabińska M., Piłat J., Radziszewski P., Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003

22.Tur W., Król M., Beton ekspansywny, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1999

23.Małolepszy J., Technologia i własności spoiwa z granulowanego żużla wielkopiecowego, Praca doktorska, Kraków 1979

24.Małolepszy J., Hydratacja i własności spoiwa żużlowo-alkalicznego, Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika, Vol. 53, Kraków 1989 (monografia)

25.Deja J., Trwałość zapraw i betonów żużlowo-alkalicznych, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika, Vol. 83, Kraków 2004 (monografia)

26.Giergiczny Z, Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, Monografia 325, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2006

27.Tkaczewska E., Wpływ właściwości fizykochemicznych krzemionkowych popiołów lotnych na proce hydratacji cementu, Praca doktorska, Kraków 2007

28.Kotwica Łukasz., Wpływ redyspergowalnych proszków polimerowych na proces hydratacji wybranych minerałów klinkierowych cementu, Praca doktorska, Kraków 2009

29.Praca zbiorowa (red. Małolepszy J.), Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008

30.Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M., Technologia betonu – metody badań, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000

31.Praca zbiorowa (red. Nocuń-Wczelik W.), Cement: metody badań, wybrane kierunki stosowania, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2010

32.Praca zbiorowa (red. Czarnecki L.), Beton według normy PN-EN 206-1 – komentarz, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2004

33.Praca zbiorowa (red. Brandt A.M.), Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa 2010

34.Praca Zbiorowa (red. Stryczek S.), Wpływ dodatków mineralnych na kształtowanie się właściwości technologicznych zaczynów uszczelniających stosowanych w wiertnictwie i geoinżynierii, Monografia, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2011

35.Praca zbiorowa (red. Dziewański J., Małolepszy J., Pilecki Z.), Optymalizacja składu zaczynów iniekcyjnych żużlowo-alkalicznych stosowanych w budownictwie podziemnym, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2005

36.Materiały konferencyjne:
- Konferencja “Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”, Stowarzyszenie Producentów Cementu
- Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Naukowego PZITB
- Międzynarodowa Konferencja “Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe”
- Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, Instytut Badawczy Dróg i Mostó w Warszawie, Kielce
- Międzynarodowa Konferencja “Popioły z energetyki”
- Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia materiałowe i inżynierii lądowej” MATBUD, Politechnika Krakowska, Kraków
- CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete
- CANMET/ACI International Conference on Recent Advance on Concrete Technology

37.Czasopisma:
- Cement – Wapno – Beton
- Drogi i Mosty
- Materiały Budowlane
- Zement – Kalk – Gips
- Cement and Concrete Research
- Cement and Concrete Composite

38.Odnośne normy

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność obowiązkowa na zajęciach seminaryjnych