Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Recykling i utylizacja odpadów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-017-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Wacławska Irena (iwac@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot dotyczy zagadnień związanych z racjonalną gospodarką odpadami. Obejmuje zagadnienia związane z klasyfikacją i charakterystyką poszczególnych rodzajów odpadów oraz możliwościami ich recyklingu, utylizacji oraz składowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu terminologii, podstawowych pojęć i problemów z zakresu odpadów różnego pochodzenia oraz sposobów ich usuwania i zagospodarowywania. IMT1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna rodzaje odpadów, ich klasyfikację oraz sposoby ich unieszkodliwiania. IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości pozyskiwania środków UE na zagospodarowywanie i utylizację odpadów. IMT1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazać możliwości ograniczania ilości odpadów różnego pochodzenia względnie wskazać technologię bezodpadową. IMT1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi ocenić zagrożenie i wpływ na środowisko różnych rodzajów odpadów oraz posiada umiejętność krytycznej analizy rozważanego problemu z zakresu recyklingu i utylizacji odpadów. IMT1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie i ma świadomość ważności prowadzenia procesów recyklingu i utylizacji odpadów. Rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa o korzystnych i niekorzystnych aspektach recyklingu i utylizacji odpadów. Potrafi przekazać taką inforację w sposób powszechnie zrozumiały i podkreślić jej najważniejsze kwestie. IMT1A_K01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu terminologii, podstawowych pojęć i problemów z zakresu odpadów różnego pochodzenia oraz sposobów ich usuwania i zagospodarowywania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna rodzaje odpadów, ich klasyfikację oraz sposoby ich unieszkodliwiania. - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu uwarunkowań prawnych w zakresie gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości pozyskiwania środków UE na zagospodarowywanie i utylizację odpadów. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać możliwości ograniczania ilości odpadów różnego pochodzenia względnie wskazać technologię bezodpadową. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić zagrożenie i wpływ na środowisko różnych rodzajów odpadów oraz posiada umiejętność krytycznej analizy rozważanego problemu z zakresu recyklingu i utylizacji odpadów. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie i ma świadomość ważności prowadzenia procesów recyklingu i utylizacji odpadów. Rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa o korzystnych i niekorzystnych aspektach recyklingu i utylizacji odpadów. Potrafi przekazać taką inforację w sposób powszechnie zrozumiały i podkreślić jej najważniejsze kwestie. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Zagadnienia seminaryjne

Klasyfikacja odpadów. Charakterystyka odpadów komunalnych. Gromadzenie, usuwanie i odzysk odpadów komunalnych. Sposoby unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ceramizacja jako technologia unieszkodliwiania odpadów. Charakterystyka i podział odpadów przemysłowych. Charakterystyka i gospodarcze wykorzystanie odpadów energetycznych. Zasady i kierunki gospodarczego wykorzystania odpadów przemysłowych. Charakterystyka i podział odpadów organicznych. Charakterystyka i metody unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Klasyfikacja i charakterystyka osadów ściekowych oraz metody ich unieszkodliwiania. Odpady opakowaniowe – rodzaje i uwarunkowania prawne dotyczące ich zagospodarowania. Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami w krajach UE oraz w Polsce.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedstawienie prezentacji wybranego tematu seminaryjnego i uzyskanie pozytywnej oceny. Udział w dyskusjach dotyczących poruszanej tematyki zajęć. Obecność na zajęciach. W przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny z prezentacji istnieje możliwość jej poprawy na końcu semestru.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego oraz prezentacji wybranego tematu seminaryjnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Pisemne prace zaliczeniowe na tematy omawiane podczas nieobecności studenta na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

W ramach zajęć studenci uczestniczą w zajęciach terenowych odbywających się w zakładach/firmach zajmujących się recyklingiem i/lub utylizacją odapdów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Cz. Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa, 2007.
K. d’Obyrn, E. Szalińska, Odpady komunalne – zbiórka, recykling, unieszkodliwianie, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2005.
J.W. Wandrasz, J. Biegańska, Odpady niebezpieczne. Podstawy teoretyczne. Wyd. Politechnika Śląska, Gliwice 2003.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak