Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały wykończeniowe dla budownictwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-020-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot zapoznaje z surowcami, recepturami / sposobami wykonywania i zalecanymi właściwościami dla budowlanych materiałów wykończeniowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat chemicznej natury procesów zachodzących przy wytwarzaniu i stosowaniu materiałów wykończeniowych dla budownictwa IMT1A_W01 Kolokwium
M_W002 Ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów wykończeniowych dla budownictwa IMT1A_W03 Kolokwium
M_W003 Ma wiedzę w zakresie wpływu materiałów wykończeniowych na właściwości i stan budowli IMT1A_W03 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi określić wpływ typowego składnika recepturowego na właściwości technologiczne materiałów wykończeniowych dla budownictwa IMT1A_U04 Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednie rozwiązania w zakresie wytwarzania i stosowania materiałów wykończniowych dla budownictwa IMT1A_U04 Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat chemicznej natury procesów zachodzących przy wytwarzaniu i stosowaniu materiałów wykończeniowych dla budownictwa - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów wykończeniowych dla budownictwa - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę w zakresie wpływu materiałów wykończeniowych na właściwości i stan budowli - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić wpływ typowego składnika recepturowego na właściwości technologiczne materiałów wykończeniowych dla budownictwa - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać odpowiednie rozwiązania w zakresie wytwarzania i stosowania materiałów wykończniowych dla budownictwa - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

W toku zajęć studenci poznają materiały i rozwiązania stosowane jako materiały wykończeniowe dla budownictwa. Przedmiot poszerza podstawową wiedzę o materiałach budowlanych, przedstawia wymagania normowe i aplikacyjne dla poszczególnych grup wyrobów. Przedstawiane są typowe receptury i sposoby projektowania materiałów pod konkretne zastosowania. Omawia się efekty współoddziaływania materiałów w rozwiązaniach systemowych. Wskazuje się konsekwencje typowych błędów w opracowaniu receptury
i wykonawstwie.
Zakres stosowania materiałów wykończeniowych dla budownictwa, Spoiwa mineralne
i wypełniacze, Spoiwa organiczne i domieszki modyfikujące. Tynki – szpachle – gładzie, Prefabrykowane elementy wykończeniowe, Kleje i zaprawy, Kleje i elementy montażowe w systemach wykończeniowych, Farby i preparaty gruntujące, Podkłady podpodłogowe, Systemy ociepleń, Materiały elewacyjne i pokryciowe, Materiały izolujące. Błędy w wykonawstwie i ich konsekwencje.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zajęcia seminaryjne zaliczane są na podstawie frekwencji, przedstawionego referatu i pracy pisemnej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Według regulaminu AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia z przewidywanym referatem nieobecnego studenta – wygłoszenie referatu w najbliższym możliwym terminie; pozostałe zajęcia w indywidualnie uzgodnionym trybie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

B. Stefański: Budownictwo ogólne t1. Warszawa, Arkady 2005
E. Osiecka: Materiały budowlane. Warszawa, Wyd. Politechniki Warszawskiej 2005
J. Małolepszy (red): Materiały budowlane. Kraków, UWN-D 2008
E. Szymański: Materiały budowlane. Warszawa WSiP 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

-