Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nanomateriały i nanotechnologie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-022-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Gil Aleksander (gil@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie klasyfikacji metod wytwarzania nanomateriałów, charakterystyki ich własności fizykochemicznych oraz roli nanotechnologii w rozwoju cywilizacyjnym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych własności fizykochemicznych nanomateriałów i metod ich wytwarzania IMT1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wymienić podstawowe własności fizykochemiczne nanomateriałów IMT1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi wybrać właściwą metodę do określenia struktury nanomateriałów IMT1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie rolę jaką odgrywa we współczesnym świecie nanonauka i nanotechnologia IMT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych własności fizykochemicznych nanomateriałów i metod ich wytwarzania - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić podstawowe własności fizykochemiczne nanomateriałów - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi wybrać właściwą metodę do określenia struktury nanomateriałów - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie rolę jaką odgrywa we współczesnym świecie nanonauka i nanotechnologia - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

1.Historia nauki skali nano.
2.Nanomateriały – podstawowe pojęcia i definicje.
3.Nanotechnologie – klasyfikacja obszarów badawczych i aplikacyjnych.
4.Struktura i właściwości fizykochemiczne nanomateriałów.
5.Metody charakteryzowania i obrazowania nanomateriałów
6.Podstawowe metody wytwarzania materiałów skali nano.
7.Skaningowa mikroskopia tunelowa jako narzędzie do budowy nanostruktur „atom po atomie”.
8.Nanostruktury węglowe – właściwości, otrzymywanie i przykłady zastosowań w technice.
9.Nanometale i nanokompozyty metaliczno-ceramiczne.
10.Kropki kwantowe.
11.Manipulatory molekularne – fikcja, czy przyszłość nanotechnologii.
12.Nanostruktury w przyrodzie.
13.Nanonauka i Nanotechnologia-Narodowa Strategia dla Polski. Główne kierunki rozwoju nanotechnologii na świecie.
14.Zagrożenia związane z rozwojem nanotechnologii.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach. Test jednokrotnego wyboru sprawdzający przyswojoną wiedzę.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,8K+0,2A

K-ocena z kolokwium zaliczeniowego
A-aktywność na zajeciach

Procent uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą przedmiot.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.B. Dręczewski, A. Herman, Nanotechnologia: Stan obecny i perspektywy, Gdańsk 1997.
2.Ed Regis, Nanotechnologia. Narodziny nowej nauki, czyli świat cząsteczka po cząsteczce, Warszawa, 2001.
3.R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan, Nanotechnologie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
4.K. Kurzydłowski, M. Lewandowska, Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne, Wydawnicwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak