Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Środowiskowe zagrożenia zdrowia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-023-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sułowska Justyna (sulowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach zostaną omówione skutki zdrowotne środowiskowych czynników ryzyka oraz mechanizmy ich szkodliwego działania. Zostaną również omówione niektóre ważne uwarunkowania stanu zdrowia ludzi związane ze wzrostem demograficznym czy niewłaściwym sposobem odżywiania się oraz ocena ryzyka ludzi związanego z zagrożeniami środowiskowymi. Niniejszy przedmiot ma za zadanie ugruntować wiedzę dotyczącą środowiskowych zagrożeń zdrowia i kształtować pozytywne postawy proekologiczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozumie i ma świadomość, że człowiek to element środowiska dlatego stara się go chronić. IMT1A_W05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą środowiskowych zagrożeń zdrowia (fizycznych, chemicznych, biologicznych i naturalnych). IMT1A_W05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student potrafi określić wpływ środowiskowych czynników szkodliwych na organizm ludzki. IMT1A_W05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student potrafi odróżnić środowiskowe czynniki ryzyka: fizyczne, chemiczne, biologiczne, naturalne oraz wskazać ich wystąpienia. IMT1A_W05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Student zna najważniejsze uwarunkowania stanu zdrowia ludzi IMT1A_W05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W006 Student zna regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska. IMT1A_W05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje dotyczące poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągnąć właściwe wnioski. IMT1A_U06, IMT1A_U01 Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U002 Student potrafi formułować własną opinię dotyczącą wpływu człowieka na środowiskowe zagrożenia zdrowia oraz możliwości obniżenia jego negatywnych zmian. IMT1A_U06, IMT1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa o korzystnych działaniach prozdrowotnych mających na celu zwiększenie jego bezpieczeństwa. IMT1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie i przekazywać informacje dotyczące środowiskowych zagrożeń zdrowia w sposób powszechnie zrozumiały. IMT1A_K02, IMT1A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozumie i ma świadomość, że człowiek to element środowiska dlatego stara się go chronić. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą środowiskowych zagrożeń zdrowia (fizycznych, chemicznych, biologicznych i naturalnych). - - - - - + - - - - -
M_W003 Student potrafi określić wpływ środowiskowych czynników szkodliwych na organizm ludzki. - - - - - + - - - - -
M_W004 Student potrafi odróżnić środowiskowe czynniki ryzyka: fizyczne, chemiczne, biologiczne, naturalne oraz wskazać ich wystąpienia. - - - - - + - - - - -
M_W005 Student zna najważniejsze uwarunkowania stanu zdrowia ludzi - - - - - + - - - - -
M_W006 Student zna regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje dotyczące poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągnąć właściwe wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi formułować własną opinię dotyczącą wpływu człowieka na środowiskowe zagrożenia zdrowia oraz możliwości obniżenia jego negatywnych zmian. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i konieczność informowania społeczeństwa o korzystnych działaniach prozdrowotnych mających na celu zwiększenie jego bezpieczeństwa. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie i przekazywać informacje dotyczące środowiskowych zagrożeń zdrowia w sposób powszechnie zrozumiały. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Człowiek jako element środowiska. Podstawy teoretyczne środowiskowych zagrożeń zdrowia. Ocena ryzyka ludzi związanego z zagrożeniami środowiskowymi. Fizyczne, chemiczne i biologiczne zagrożenia zdrowia ludzi. Choroby cywilizacyjne. Wpływ właściwego odżywiania na zdrowie ludzi. Świadomość ekologiczna społeczeństwa. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i prośrodowiskowy styl życia. Wzrastająca liczebność populacji na Ziemi, jako źródło środowiskowych zagrożeń zdrowia. Zagrożenia życia biologicznego niezwiązane z ludzką działalnością (kataklizmy kosmiczne, tsunami, burze geomagnetyczne). Brak bezpieczeństwa biologicznego spowodowany niestabilnością geologiczną (trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów). Meteorologiczne zagrożenia ludzi (gwałtowne burze, pioruny). Zagrożenia bezpieczeństwa środowiskowego epidemiami i endemiami różnych chorób. Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedstawienie prezentacji wybranego tematu seminaryjnego i uzyskanie pozytywnej oceny. Udział w dyskusjach dotyczących poruszanej tematyki zajęć. Obecność na zajęciach. W przypadku braku uzyskania pozytywnej oceny z prezentacji istnieje możliwość jej poprawy na końcu semestru.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi ocenę z prezentacji ustnej na wybrany przez studenta temat. Aktywność studenta będzie również brana pod uwagę przy ustalaniu oceny końcowej.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieusprawiedliwione nieobecności studenta na zajęciach będą wyrównywane w formie pracy pisemnej na poruszany podczas jego nieobecności temat.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001.
2. M. Siemiński, Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007.
3. E. Albińska, Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym. Zarys problematyki ekologii społecznej. Wydawnictwo KUL. Lublin 2005.
4. W. Harmata, Zagrożenia środowiska naturalnego (ekologiczne). Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa środowiskowego. Charakterystyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Skierniewice 2015.
5. J. Roik, Choroby cywilizacyjne. Jak żyć w zdrowiu i nie dopuścić do choroby. Wydawnictwo Złote Myśli. Gliwice 2008.
6. J. E. Stiglitz, Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2012.
6. Wybrane artykuły z czasopism naukowych dotyczące bieżących problemów środowiskowych zagrożeń zdrowia.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak.