Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań w kryminalistyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-026-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Szumera Magdalena (mszumera@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentom uzyskanie wiedzy z zakresu metod analitycznych, chemicznych i innych metod instrumentalnych stosowanych w kryminalistyce i medycynie sądowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kryminalistyki w Europie. Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin profilujących kryminalistykę, funkcji kryminalistyki, jej głównych działów oraz dziedzin zastosowania. Student potrafi wskazać podstawowe metody badawcze wykorzystywane we współczesnej kryminalistyce oraz umie określić możliwości praktycznego ich wykorzystania. IMT1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości dopasowania różnych metod badawczych do poruszanego problemu. IMT1A_W04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_W003 Ma wiedzę pozwalającą na rozumienie zjawisk i problemów społecznych pojawiających się w skali lokalnej i krajowej. IMT1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągną właściwe wnioski. IMT1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Potrafi hierarchizować, przetwarzać oraz przekazywać informacje niezbędne dla realizowanego zadania. IMT1A_U06, IMT1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U003 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu prywatnym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. IMT1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że nauka kryminalistyka stanowi cenne źródło wiedzy wspogające oraz umożliwiające prowadzenie czynności procesowych, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wykorzystywania ekspertyz dla potrzeb procesu np. karnego. Student rozumie jaki wpływ ma edukacja, zjawiska wychowawcze oraz społeczne na poczucie odpowiedzialności za własne czyny. IMT1A_K02, IMT1A_K01, IMT1A_K03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii kryminalistyki w Europie. Student ma podstawową wiedzę z zakresu dziedzin profilujących kryminalistykę, funkcji kryminalistyki, jej głównych działów oraz dziedzin zastosowania. Student potrafi wskazać podstawowe metody badawcze wykorzystywane we współczesnej kryminalistyce oraz umie określić możliwości praktycznego ich wykorzystania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę dotyczącą możliwości dopasowania różnych metod badawczych do poruszanego problemu. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma wiedzę pozwalającą na rozumienie zjawisk i problemów społecznych pojawiających się w skali lokalnej i krajowej. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągną właściwe wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi hierarchizować, przetwarzać oraz przekazywać informacje niezbędne dla realizowanego zadania. - - - - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu prywatnym z zachowaniem zasad etycznych i poszanowaniem prawa. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i rozumie, że nauka kryminalistyka stanowi cenne źródło wiedzy wspogające oraz umożliwiające prowadzenie czynności procesowych, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wykorzystywania ekspertyz dla potrzeb procesu np. karnego. Student rozumie jaki wpływ ma edukacja, zjawiska wychowawcze oraz społeczne na poczucie odpowiedzialności za własne czyny. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Zagadnienia seminaryjne

Historia kryminalistyki w Polsce i Europie. Podstawowa terminologia oraz zagadnienia z zakresu kryminalistyki. Identyfikacja na podstawie pisma ręcznego, języka i analiza treści. Metody stosowane w badaniach identyfikacyjnych. Antropometria kryminalistyczna i jej anatomiczne podstawy. Badanie broni i amunicji. Mechanoskopia. Traseologia. Daktyloskopia. Somnambulizm. Trucizny i ich sposoby wykrywania dla celów sądowych. Szczegółowe formy przesłuchania. Przestępczość zorganizowana. Samobójstwo. Ustalanie profilu DNA. Ekspertyza toksykologiczna i alkohologiczna. ”Modus operandi”. Wybrane aspekty badań osmologicznych. Hipnoza kryminalna

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Wszystkie nieobecności muszą zostać usprawiedliwione. W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań student będzie zobligowany do napisania, na ostatnich zajęciach w semestrze, kolokwium zaliczeniowego, obejmujące tematykę poruszaną na zajęciach seminaryjnych.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest:
- obecność i aktywne uczestnictwo w zajechać,
- przygotowanie i wygłoszenie na forum grupy wybranego przez siebie tematu referatu.
- oddanie prowadzącemu zajęcia, w wersji elektronicznej, przygotowanej przez siebie prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny końcowej są oceny uzyskane przez studenta w trakcie trwania zajęć. Pod uwagę brane są oceny uzyskane za przygotowany i wygłoszony na forum grupy referat, forma przygotowanej prezentacji, jak również aktywność studenta na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie powstałych zaległości wskutek nieobecności studenta na zajęciach jest możliwe w postaci skorzystania z:
- wyznaczonych przez prowadzącego, dodatkowych godzin kontaktowych oraz
- poprzez samodzielne studiowanie tematyki zaległych zajęć, korzystając z literatury poleconej przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student ma podstawową wiedzę obejmującą metody badawcze stosowane w badaniu materiałów oraz podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i analitycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu. 1996.
J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Dom Organizatora, Toruń 2009
J. Thorwald, Stulecie detektywów; Godzina detektywów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1971, 1992.
J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Magdalena SZUMERA, Charakterystyka wybranych metod termicznych, Cz. 1, LAB – Laboratoria Aparatura Badania — 2012 R. 17 nr 6
Magdalena SZUMERA, Charakterystyka wybranych metod termicznych, Cz. 2, LAB – Laboratoria Aparatura Badania — 2013 R. 18 nr 1
Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Agnieszka ŁĄCZ, Magdalena SZUMERA, Katarzyna Środa, Comparative analysis of sewage sludge and other fuels and their mixes, made on the basis of thermogravimetry and mass spectrometry, Rynek Energii, 2016 nr 2, s. 111–120
Magdalena SZUMERA, Grzegorz GRABOWSKI, Paweł RUTKOWSKI, Metody analizy termicznej jako uniwersalne narzędzie w przemyśle, Laboratorium (Katowice): przegląd ogólnopolski, 2013 nr 3–4.
Kijo-Kleczkowska Agnieszka, SZUMERA Magdalena, Środa Katarzyna, Metody analizy termicznej w badaniach paliw, Rynek Energii, 2018 nr 4.

Informacje dodatkowe:

Brak