Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody wytwarzania barwnych szkieł i emalii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-030-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentom zdobycie wiedzy dotyczącej sposobów barwienia szkieł i emalii, możliwości otrzymywania szkieł o określonej barwie, liczbowej charakterystyki barwy (CIEXYz, CIE Lab) oraz technik barwienia powierzchniowego szkieł.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkieł i emalii IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma podtawową wiedzę dotyczącą teorii barwy oraz zna metody barwienia i zdobienia szkieł IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować skład i sposób wytwarzania szkła o określonej barwie IMT1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi przeprowadzić liczbową charakterystykę barwy na podstwie badań spektrofotometrycznych IMT1A_U02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych IMT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna operacje i procesy technologiczne wytwarzania szkieł i emalii - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podtawową wiedzę dotyczącą teorii barwy oraz zna metody barwienia i zdobienia szkieł - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować skład i sposób wytwarzania szkła o określonej barwie - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić liczbową charakterystykę barwy na podstwie badań spektrofotometrycznych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Barwa szkła i jej liczbowa charakterystyka.
Metody barwienia szkieł i emalii. Barwniki jonowe i koloidalne. Pigmenty emalierskie. Barwienie szkieł w masie. Przemysłowe metody syntezy szkieł i szkliw barwnych.
Wpływ podstawowego składu chemicznego szkła na barwę.
Wpływ warunków wytopu na barwę syntetyzowanego szkła. Rola obróbki termicznej. Warunki łączenia barwników.
Szkła zamącone. Barwienie szkieł zamąconych.
Szkła szare i czarne.
Barwne emalie transparentowe i kryjące. Emalie na szkło.
Powierzchniowe barwienie szkła.
Techniki zdobienia szkieł;

Zapoznanie się z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi:
- syntezy szkieł barwnych (przygotowanie zestawów, wytop szkieł, odprężanie);
- spektrofotometrycznej i liczbowej charakterystyki barwy szkieł;
- powierzchniowego barwienia wyrobów szklanych metodą zol-żel (przygotowanie roztworu, nanoszenie powłok, obróbka termiczna);

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uzyskanie pozytywnych ocen z wygłoszonego referatu oraz kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6Kz+0,4R

gdzie:
Kz-kolokwium zaliczeniowe
R-wygłoszenie refaratu

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniane indywidualnie z prowadzącym zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii, fizyki i matematyki oraz elementów inżynierii
chemicznej i materiałowej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Technologia szkła, Arkady, 1987.
Nowotny W. Szkła barwne, Arkady, Warszawa 1969
Nassau K. The Physics and Chemistry of Colours, J. Wiley &sons, INC, 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak