Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkło jako materiał budowlany
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-033-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Grelowska Iwona (grelowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentom zdobycie wiedzy na temat możliwości zastosowania szkła jako materiału budowlanego. Podczas zajęć seminaryjnych studenci mają okazję zapoznać się zarówno z tradycyjnymi rozwiązaniami, jak i najnowszymi trendami w zakresie wykorzystania szkła w szeroko pojętym budownictwie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szkła i materiałów szklistych. IMT1A_W03, IMT1A_W02, IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna właściwości użytkowe szkła i materiałów szklistych stosowanych w budownictwie. IMT1A_W03, IMT1A_W04, IMT1A_W01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania szkła w budownictwie. IMT1A_W03, IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni proces przetwórstwa szkła, by uzyskać produkt o żądanych właściwościach. IMT1A_U03, IMT1A_U04, IMT1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaplanować odpowiednie badania dla szkieł stosowanych w budownictwie. IMT1A_U03, IMT1A_U04, IMT1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. IMT1A_K02, IMT1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szkła i materiałów szklistych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna właściwości użytkowe szkła i materiałów szklistych stosowanych w budownictwie. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę dotyczącą możliwości wykorzystania szkła w budownictwie. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni proces przetwórstwa szkła, by uzyskać produkt o żądanych właściwościach. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaplanować odpowiednie badania dla szkieł stosowanych w budownictwie. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

1. Wytwarzanie szkła i jego rodzaje.
2. Właściwości użytkowe szkła.
3. Przetwórstwo szkła płaskiego.
4. Konstrukcje stal – szkło.
5 Powłoki na szkle architektonicznym.
6. Szkło piankowe.
7. Szyby zespolone.
8. Włókna szklane w budownictwie.
9. Metodyka badań szkła stosowanego w budownictwie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Studenci wykonują samodzielnie prezentację na zadany temat.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność i aktywność na zajęciach seminaryjnych, wykonanie prezentacji.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci powinni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna zajęć wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych (20%) oraz przygotowanie prezentacji na zadany temat (80%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne ustalenia z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Praca zbiorowa: Technologia szkła T. 1 i 2, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2. L. B. Klindt, W. Klein, Szkło jako materiał budowlany, Wydawnictwo Arkady, Wawrszawa 1982.
3. B. Weller, S. Unnewehr, S. Tasche, K. Harth, Glass in building: principles, applications, examples, Birkhauser Verlag AG, 2009.
4. Czasopismo “Świat szkła”
5. Czasopismo “Glass in Building Magazine”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak