Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Etykieta przyszłego inżyniera i absolwenta
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-034-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Rapacz-Kmita Alicja (kmita@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawy savoir-vivre, zachowania w miejscach publicznych, podczas rozmowy o pracę, egzaminu, wyjaśnienie pojęć: dress code, profesjonalny wizerunek, precedencja, small talk, proksemika, body language

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu ogólnych zasad savoir vivre oraz ich stosowania w różnych sytuacjach i miejscach.Student potrafi wskazać jakie są prawidłowe i nieprawidłowe wzorce zachowań w życiu codziennym, w miejscach publicznych, w sytuacjach wymagających odpowiednich reguł zachowania. IMT1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student posiada elementarną wiedzę i potrafi odpowiednio i zgodnie z zasadami i etykietą dobrać strój do okazji/okoliczności oraz stworzyć profesjonalny wizerunek. IMT1A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W003 Student rozumie potrzebę stosowania w życiu codziennym zasad dobrego zachowania. IMT1A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, w życiu codziennym, świadomie stosując się do obowiązujących zasad etykiety. Umie wykorzystać je w celu stworzenia swojego profesjonalnego wizerunku. IMT1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość i potrafi docenić rolę profesjonalnego wizerunku oraz stosowania zasad etykiety w kontaktach międzyludzkich. Student rozumie potrzebę zachowania zasad savoir vivre w życiu codziennym. IMT1A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu ogólnych zasad savoir vivre oraz ich stosowania w różnych sytuacjach i miejscach.Student potrafi wskazać jakie są prawidłowe i nieprawidłowe wzorce zachowań w życiu codziennym, w miejscach publicznych, w sytuacjach wymagających odpowiednich reguł zachowania. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada elementarną wiedzę i potrafi odpowiednio i zgodnie z zasadami i etykietą dobrać strój do okazji/okoliczności oraz stworzyć profesjonalny wizerunek. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student rozumie potrzebę stosowania w życiu codziennym zasad dobrego zachowania. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, w życiu codziennym, świadomie stosując się do obowiązujących zasad etykiety. Umie wykorzystać je w celu stworzenia swojego profesjonalnego wizerunku. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość i potrafi docenić rolę profesjonalnego wizerunku oraz stosowania zasad etykiety w kontaktach międzyludzkich. Student rozumie potrzebę zachowania zasad savoir vivre w życiu codziennym. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
 1. 1. Wprowadzenie do przedmiotu – idea przedmiotu

  Wyjaśnienie podstawowych pojęć: savoir vivre, dobre wychowanie, etykieta, dobre maniery, dobre maniery na co dzień (w miejscach publicznych), kultura osobista, faux pas. Przykłady zachowań: kiedy mówimy o braku savoir vivre. Do czego jest potrzebny savoir vivre.

 2. 2. Szczegółowe omówienie zasad savoir vivre

  Szczegółowe omówienie zasad savoir vivre: w środkach komunikacji miejskiej, w miejscach publicznych, w szkole, w uczelni, w kinie, w teatrze, w szpitalu, w kawiarni, w sklepie, w stołówce (gestykulacja, głośność mówienia, rozmowa telefoniczna). Zasady savoir vivre a korespondencja – sposoby kontaktu: maile, telefony, listy, zaproszenia.

 3. 3. Zasady dress code

  Zasady dress code: na co dzień, w szkole, w uczelni, w pracy, na rozmowie o pracę, przy okazji różnych okoliczności (włosy, paznokcie, perfumy i makijaż to także dress code). Co to jest: business formal, business smart i business casual.

 4. 4. Wyjaśnienie pojęcia profesjonalny wizerunek oraz pierwsze wrażenie

  Wyjaśnienie pojęcia profesjonalny wizerunek oraz pierwsze wrażenie, a także co to jest granica dobrego smaku, czyli różne okazje – odpowiedni wygląd. Znaczenie i rola dodatków, ale także widocznych elementów „upiększania” ciała.

 5. 5. Zasady etykiety w trakcie rozmowy o pracę.
 6. 6. Zasady precedencji

  Zasady precedencji, czyli powitania oraz pierwszeństwa. Precedencja a etykieta. Klucz pierwszeństwa.

 7. 7. Co to jest small talk

  Small talk a etykieta. Small talk w spotkaniach publicznych, w spotkaniach biznesowych.

 8. 8. Proksemika

  Proksemika, czyli dystans personalny – zasady, odległości. Co to jest strefa intymna. Strefa intymna a etykieta.

 9. 9. Body language

  Body language, czyli mowa ciała – zasady, efekt lustra. Body language, a rozmowa o pracę.

 10. 10. Etykieta, body language i dress code w trakcie wystąpień publicznych.
 11. 11. Etykieta, body language i dress code, precedencja, proksemika etc, a różnice kulturowe.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,2 obecność na zajęciach + 0,8 kolokwium zaliczeniowe

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Brak

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Brak