Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Tlenkowe układy fazowe wieloskładnikowe (tylko dla Inżynierii Materiałowej)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-035-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Sitarz Maciej (msitarz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach studenci zapoznają się z fizycznym znaczeniem układów fazowy 1- 2- i 3-składnikowych oraz pracom w tych układach polegającym na prowadzeniu torów krystalizacji oraz wyznaczaniu składu tlenkowego i fazowego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student ma wiedzę z zakresu układów fazowych IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student rozumie fizyczne znacznie układów fazowych IMT1A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student umie odczytywac informacje zawarte w układach fazowych IMT1A_U06, IMT1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma potrzebę samodokształcania się w tym korzystania z fachowej literatury IMT1A_K02, IMT1A_K01 Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student ma wiedzę z zakresu układów fazowych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student rozumie fizyczne znacznie układów fazowych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie odczytywac informacje zawarte w układach fazowych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma potrzebę samodokształcania się w tym korzystania z fachowej literatury - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Przedmiot zapoznaje z dwu- i trójskładnikowymi układami fazowymi.

1. Fizyczne znaczenie układów fazowych.
2. Reguła faz Gibsa dla układów skondensowanych.
3. Dwuskładnikowe układy fazowe.
4. Prowadzenie torów krystalizacji.
5. Opis jakościowy procesu krystalizacji i topienia.
6. Reguła dźwigni.
7. Obliczenia ilościowe.
8. Kolokwium.
9. Trójskładnikowe układy fazowe.
10. Reguła faz Gibsa.
11. Reguła Alkamadego. Wyznaczanie kierunków spadku temperatury.
12. Trójkąty kompozycji. Zasada trójkąta kompozycji.
13. Prowadzenie i opis torów krystalizacji.
14. Ilościowe wyznaczanie udziału faz.
15. Kolokwium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie dwóch kolokwiów cząstkowych

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną dwóch kolokwiów cząstkowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ukończony kurs krystalografii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Handke, „Krystalochemia krzemianów”
2. K. Błaszczak, M. Handke, W. Stuss, „Materiały do ćwiczeń z chemii krzemianów”. Skrypt AGH

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak