Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badań biomateriałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-043-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczenych metod badań i aparatury w badaniach określonych właściwości biomateriałów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych oraz aparatury wykorzystywanej w badanich określonych właściwości biomateriałów. IMT1A_W04, IMT1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student posiada podstawę teoretyczną do właściwej interpretacji uzyskanych wyników oraz dokonania wyboru metody optymalnej. IMT1A_W01, IMT1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę umożliwiającą określanie przydatności danego biomateriału dla celów chirurgicznych, stomatologicznych, farmaceutycznych i innych. IMT1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągnąć właściwe wnioski. IMT1A_U03, IMT1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi ocenić wady i zalety wybranych metod badawczych biomateriałów i dokonać wyboru najbardziej optymalnej dla zrealizowania określonego celu. IMT1A_U02 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu biomateriałów oraz metod ich badania. IMT1A_K02, IMT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczacych osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej IMT1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych oraz aparatury wykorzystywanej w badanich określonych właściwości biomateriałów. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student posiada podstawę teoretyczną do właściwej interpretacji uzyskanych wyników oraz dokonania wyboru metody optymalnej. - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada podstawową wiedzę umożliwiającą określanie przydatności danego biomateriału dla celów chirurgicznych, stomatologicznych, farmaceutycznych i innych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanego tematu, zweryfikować je, ocenić oraz wyciągnąć właściwe wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić wady i zalety wybranych metod badawczych biomateriałów i dokonać wyboru najbardziej optymalnej dla zrealizowania określonego celu. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu biomateriałów oraz metod ich badania. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczacych osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Zagadnienia seminaryjne

Natura szkła i materiałów szkło-ceramicznych. Zjawisko bioaktywności szkieł i szkło-ceramiki. Metody otrzymywania bioaktywnych szkieł i materiałów szkło-ceramicznych. Podstawy teoretyczne oraz przydatność wybranych metod do badania właściwości biomateriałów: metody badań składu fazowego (metody dyfrakcyjne i spektroskopowe), badania właściwości termicznych i termomechanicznych biomateriałów, badania tekstury i struktury biomateriałów (metody mikroskopowe), badania właściwości chemicznych i bioaktywności materiałów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu jest:
- aktywny udział Studenta na zajęciach
- opracowanie materiałów naukowych
- zaliczenie kolokwium

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.7P + 0.3 Ob

gdzie
P – ocena z prezentacji
Ob- obecność Studenta na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Postawy metod badań materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

S. Błażewicz, L. Stoch. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000, tom IV, Biomateriały, Alkadem. Oficyna wyd. EXIT, Warszawa, 2003.
A. Bolewski, W. Żabiński, Metody badań minerałów i skał, Wyd. Geolog., Warszawa, 1979.
M. Najbar, Fizykochemiczne metody badań katalizatorów kontaktowych, Wyd. UJ, Kraków, 2000
J. Chłopek, A. Powroźnik, Biomateriały w medycynie i weterynarii: Rytro’96, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Katedra Ceramiki Specjalnej. 1996.
Praca zbior. Technologia Szkła. Właściwości fizyko-chemiczne, Metody Badań. CZ. 2, Ceramika, vol. 113, 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu dostępne są na stronie //bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak