Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkliste materiały izolacyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-045-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ciecińska Małgorzata (mciecinska@op.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentowi wiedzę i umiejętności z zakresu wytwarzania, właściwości i zastosowania termoizolacyjnych materiałów szklistych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania termoizolayjnych materiałów szklistych IMT1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zna zasady właściwego doboru szklistych termoizolacyjnych materiałów budowlanych IMT1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi okreslić właściwości podstawowych szklistych materiałów izolacyjncyh oraz wskazac ich zastosowanie IMT1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student dostrzega mozliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie szklistych materiałów termoizolacyjnych oraz rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii IMT1A_K01, IMT1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu wytwarzania termoizolayjnych materiałów szklistych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna zasady właściwego doboru szklistych termoizolacyjnych materiałów budowlanych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi okreslić właściwości podstawowych szklistych materiałów izolacyjncyh oraz wskazac ich zastosowanie - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student dostrzega mozliwość komercjalizacji rozwiązań technologicznych w zakresie szklistych materiałów termoizolacyjnych oraz rozumie znaczenie wpływu chemii na rozwój nowoczesnych technologii - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 12 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Struktura szkła. Tworzenie się szkła. Właściwości szkła. Klasyfikacja oraz charakterystyka szklistych materiałów izolacyjnych: szkło piankowe i materiały włókniste.. Fizykochemiczne podstawy wytwarzania oraz właściwości użytkowe szklistych materiałów izolacyjnych. Metody produkcji. Metody badań właściwości. Wykorzystanie surowców odpadowych do wytwarzania szklistych materiałów izolacyjnych. Podstawy przetwórstwa na różnego rodzaju wyroby termoizolacyjne

i dźwiękochłonne. Szyby zespolone, wytwarzanie i metody badań.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawą oceny końcowej z przedmiotu jest:
- aktywny udział Studenta na zajęciach
- opracowanie materiałów naukowych
- zaliczenie kolokwium

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.7P + 0.3 Ob

gdzie
P – ocena z prezentacji
Ob- obecność Studenta na zajęciach

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

podstawy chemii i technologii szkła.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, tom 1 i 2, Wyd. Arkady, W-wa, 1987
2.Procyk B., Kucharski J., Stoch L.: Ceramika/Ceramics, 66/1, 2001, 91/2, 2005, 103/2, 2008.
3.Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle, produkcja i zastosowanie, Wyd. Arkady, W-wa, 1975.
4. Praca zbiorowa: Technologia Szkła, Właściwości fizykochemiczne, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika 73, Kraków 2012.
5.Praca zbiorowa: Technologia Szkła, Właściwości fizykochemiczne, Polski Biuletyn Ceramiczny, Ceramika 113, Kraków 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu dostępne są na stronie //bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak