Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Urządzenia próżniowe w badaniach naukowych i technice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-055-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Nocuń Marek (nocun@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu techniki próżniowej IMT1A_W01 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o procesach technologicznych zachodzący pod obniżonym ciśnieniem IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty system układu próżniowego IMT1A_W02 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest kompetentny w zakresie doboru i eksploatacji urządzeń próżniowych IMT1A_W02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma ogólną wiedzę z zakresu techniki próżniowej - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę o procesach technologicznych zachodzący pod obniżonym ciśnieniem - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować prosty system układu próżniowego - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest kompetentny w zakresie doboru i eksploatacji urządzeń próżniowych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Urządzenia próżniowe w badaniach naukowych i technice

W ramach zajęć student zapoznaje się z technikami otrzymywania próżni, stosowanymi urządzeniami do pomiaru niskich ciśnień, wymaganiami materiałowymi do budowy urządzeń próżniowych. Omawiane są praktyczne rozwiązania układów próżniowych stosowanych w technice pomiarowej i badaniach naukowych a także w technologiach przemysłowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe – 70%
Udział w zajęciach – 10%
Przygotowanie prezentacji – 15%
Udział w dyskusji – 5%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólne wiadomości z fizyki, chemi fizycznej i nauki o materiałach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A. Hałas, Technologia Wysokiej Prożni , Państwowe Wyd. Naukowe, Warszawa 1984
2. Groszkowski, Technika wysokiej próżni
3. J.C. Vickerman, Surface analysis
4. A.Hałas, P.Szwemin, Podstawy techniki próżni, Kraków, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak