Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fotografia cyfrowa w dokumentacji naukowo-technicznej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-060-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci mają możliwość zdobycia podstawowych wiadomości teoretycznych dotyczących zasad warsztatu fotograficznego, a także nabędą szereg praktycznych umiejętności fotografowania aparatami cyfrowymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe zasady wasztatu fotograficznego IMT1A_W02 Udział w dyskusji
M_W002 Zna teoretyczne podstawy komputerowej obróbki zdjęć IMT1A_W05 Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi poprawnie dobrać warunki ekspozycji zdjęcia IMT1A_U03 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Umie poprawić jakość zdjęcia wykorzystując programy do komputerowej obróbki zdjęć IMT1A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie fotografii w dokumentacji, zarówno w aspekcie naukowo-technicznym, ekonomicznym, jak i ekologicznym IMT1A_K02, IMT1A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Poza znaczeniem naukowo-technicznym dostrzega również artystyczny aspekt fotografii w dokumentowaniu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym IMT1A_K02, IMT1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zasady wasztatu fotograficznego - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna teoretyczne podstawy komputerowej obróbki zdjęć - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi poprawnie dobrać warunki ekspozycji zdjęcia - - - - - + - - - - -
M_U002 Umie poprawić jakość zdjęcia wykorzystując programy do komputerowej obróbki zdjęć - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie fotografii w dokumentacji, zarówno w aspekcie naukowo-technicznym, ekonomicznym, jak i ekologicznym - - - - - + - - - - -
M_K002 Poza znaczeniem naukowo-technicznym dostrzega również artystyczny aspekt fotografii w dokumentowaniu zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

1. Podstawowe wiadomości o aparatach fotograficznych – ich typy i właściwości.
2. Rodzaje obiektywów.
3. Kompozycja zdjęć – reguła trójpodziału.
4. Ekspozycja – światło naturalne i sztuczne. Posługiwanie się lampą błyskową.
5. Korekcja kolorystyki i błędnego naświetlania.
6. Fotografowanie ruchu.
7. Zdjęcia nocne.
8. Fotografowanie elementów architektury.
9. Zbliżenie i panorama.
10. Fotografowanie w warunkach ekstremalnych.
11. Podstawy komputerowej obróbki zdjęć: poprawa kontrastu i kolorystyki zdjęć, retusz, korekcja czerwonych oczu, łączenie fotografii i efekty specjalne.
12. Plenerowa sesja fotograficzna.
13. Budowa i działanie cyfrowych kamer wideo. Zasady rejestracji wideo.
14. Podstawowe wiadomości o montażu wideo. Dodawanie przejść pomiędzy scenami i efektów specjalnych. Udźwiękowienie montowanego filmu.
15. Efekty specjalne na filmach wideo.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie prezentacji dotyczącej wybranego tematu i udział w dyskusji i sesji plenerowej, które ocenione zostaną pozytywnie. Zaliczenie przedmiotu w terminie poprawkowym polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z kolokwium obejmującego całość materiału.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z prezentacji multimedialnej, plenerowej sesji fotograficznej oraz udziału w dyskusjach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

O ile spełnione są wymagania dotyczące uzyskania zaliczenia, student zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia zaległości. W przeciwnym przypadku musi uzyskać pozytywną ocenę z kolokwium obejmującego materiał omawiany w trakcie jego nieobecności.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Rob Sheppard, Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików. Wydanie III. Wyd. Helion, 2008
2. Bryan Peterson, Ekspozycja bez tajemnic. Wyd. Galaktyka, 2007
3. Fier Blue, Kompozycja. Warsztaty fotograficzne. Wyd. Helion, 2007
4. Bill Hatcher, Szkoła fotografowania National geographic. Wyd. National Geographic, 2008
5. Mascelli Joseph V., 5 Tajników Warsztatu Filmowego. Wyd. Wojciech Marzec, 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „High Temperature corrosion of valve steels in combustion gases of petrol containing ethanol addition”, Corrosion Science, 77, 369-374 (2013).
2. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „Thermal shock corrosion of valve steels utilized in automobile industry”, Oxidation of Metals, 80, 147-159 (2013).

Informacje dodatkowe:

Brak