Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badawcze w medycynie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-062-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zaznajomienie studentów z wybranymi metodami badawczymi stosowanymi w diagnostyce medycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach działania metod wykorzystywanych w medycynie zarówno podczas rutynowych analiz jak i w zaawansowanej diagnostyce. IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_W002 Student potrafi określić możliwości praktycznego wykorzystania podstawowych metod fizycznych stosowanych w biologii molekularnej i w medycynie. IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanej tematyki, zweryfikować je i sformułować wnioski. IMT1A_U02 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. IMT1A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wyniki wykonywanych analiz diagnostycznych oraz rozumie potrzebę weryfikacji uzyskiwanych wyników diagnostycznych w oparciu o procesy walidacji. IMT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach działania metod wykorzystywanych w medycynie zarówno podczas rutynowych analiz jak i w zaawansowanej diagnostyce. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student potrafi określić możliwości praktycznego wykorzystania podstawowych metod fizycznych stosowanych w biologii molekularnej i w medycynie. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdobyć podstawowe informacje na temat poruszanej tematyki, zweryfikować je i sformułować wnioski. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za wyniki wykonywanych analiz diagnostycznych oraz rozumie potrzebę weryfikacji uzyskiwanych wyników diagnostycznych w oparciu o procesy walidacji. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

1. Diagnostyka materiałów biologicznych – rutynowe analizy: pobór próbek, metody badań, analiza wyników.
2. Diagnostyka molekularna.
3. Metody badania wzroku, słuchu oraz węchu i smaku.
4. Sygnały bioelektryczne i biomagnetyczne w elektrokardiografii (EKG) i elektroencefalografii (EEG).
5. Techniki ultradźwiękowe i akustyczne w medycynie.
6. Tworzenie wizualizacji ultradźwiękowych, obrazy z wykorzystaniem efektu Dopplera, dopplerowskie pomiary przepływów.
7. Metody optyczne w diagnostyce medycznej: techniki i sensory światłowodowe, endoskopy.
8. Metody spektroskopowe analityki medycznej i chemii klinicznej.
9. Metody obrazowania diagnostycznego: tomografia rentgenowska, tworzenie obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego, w scyntygrafii, badania diagnostyczne tomografii emisyjnej PET, termografia, tomografia impedancyjna.
10. Zastosowanie światła laserowego w diagnostyce i terapii.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wygłoszenie referatu na temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestnictwo w dyskusji nad tym tematem.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest uzależniona od ilości punktów uzyskanych przez studenta za wygłoszenie referatu, przygotowaną prezentację oraz aktywność i udział w dyskusji.
Suma uzyskanych punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W sytuacji wystąpienia usprawiedliwionej nieobecności na ponad 2 zajęciach student otrzymuje dodatkowy temat do pisemnego opracowania w celu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A.Z. Hrynkiewicz (red.), Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
2. A.Z. Hrynkiewicz, E. Rokita (red.), Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
3. M.W. Karłow, Wykłady z fizyki laserów, WNT, Warszawa 1989
4. A. Oleś, Metody doświadczalne fizyki ciała stałego, WNT, Warszawa 1998
5. M. Szustakowski, Elementy techniki światłowodowej, WNT, Warszawa 1992
6. A. Śliwiński, Ultradźwięki i ich zastosowanie, WNT, Warszawa, 2000
7. M. Nałęcz (red.), Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, t.2 Biopomiary, t.8 Obrazowanie biomedyczne, WKŁ, Warszawa, 2000.
8. M. Stopczyk, Elektrodiagnostyka medyczna, PZWL, Warszawa, 1984.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B. Paczosa-Bator Ion-selective electrodes with superhydrophobic polymer/carbon nanocomposites as solid contact (2015) Carbon, 95, 879-887.
B. Paczosa-Bator, L. Cabaj, R. Piech, K. Skupień Potentiometric sensors with carbon black supporting platinum nanoparticles (2013) Analytical Chemistry, 85 (21), 10255-10261.
B. Paczosa-Bator, M. Pięk, R. Piech Application of nanostructured TCNQ to potentiometric ion-selective K+ and Na+ electrodes (2015) Analytical Chemistry, 87(3), 1718-1725.

Informacje dodatkowe:

-