Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polimery konstrukcyjne i specjalne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-069-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pielichowska Kinga (kingapie@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania i właściwości polimerów konstrukcyjnych i specjalnych. IMT1A_W04, IMT1A_W01, IMT1A_W03 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii polimerów konstrukcyjnych i specjalnych. IMT1A_W01 Udział w dyskusji,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod i specyfiki badań materiałów polimerowych specjalnego przeznaczenia IMT1A_W04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu budowy chemicznej i fazowej na właściwości użytkowe omawianych materiałów polimerowych IMT1A_W01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskiwać i analizować informacje z różnych źródeł literaturowych. IMT1A_U06, IMT1A_U01, IMT1A_U04 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie i ma świadomość znaczenia nowoczesnych materiałów polimerowych w rozwiązaniach zaawansowanych technologicznie IMT1A_K02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. IMT1A_K01 Prezentacja,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania i właściwości polimerów konstrukcyjnych i specjalnych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii polimerów konstrukcyjnych i specjalnych. - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod i specyfiki badań materiałów polimerowych specjalnego przeznaczenia - - - - - + - - - - -
M_W004 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu budowy chemicznej i fazowej na właściwości użytkowe omawianych materiałów polimerowych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać i analizować informacje z różnych źródeł literaturowych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie i ma świadomość znaczenia nowoczesnych materiałów polimerowych w rozwiązaniach zaawansowanych technologicznie - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z budową chemiczną, otrzymywaniem, właściwościami oraz zastosowaniami polimerów konstrukcyjnych, wysokosprawnych i specjalnych do zastosowań w medycynie, elektronice i optoelektronice oraz w innych zaawansowanych technologiach. Celem przedmiotu jest także zwrócenie uwagi na aktualne trendy w nowoczesnej inżynierii materiałowej i rozwój zaawansowanych materiałów polimerowych. W ramach zajęć zostaną omówione:
• polimery konstrukcyjne (poliamidy, polioksymetylen, ABS, poliwęglany)
• polimery wysokosprawne (polieteroeteroketon, polimidy, polieteroimidy)
• polimery termoodporne (poliimidy, polisulfony, polisulfidy)
• polimery przewodzące (poliacetylen, polianilina, polipirol, politiofen, polifenyleny)
• polimery ciekłokrystaliczne
• polimery fotoprzewodzące, plazmowe, rezysty polimerowe,
• polimery samoleczące,
• polimery jonowe,
• sorbenty,
• polimery organometaliczne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,6 • ocena z zaliczenia + 0,4 • ocena z prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chemia polimerów Tom 3. Polimery naturalne i polimery o specjalnych właściwościach; pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka; Oficyna Wyd. PW, Warszawa, 1998.
2. E. Hałasa, M. Heneczkowski, Wprowadzenie do inżynierii termoodpornych materiałów polimerowych – Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2007.
3. D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne, WNT, 2000.
4. Gabriel O. Shonaike, Suresh G. Advani, Advanced Polymeric Materials: Structure Property Relationships, CRC Press, 2003.
5. Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo, pod red. Tomasza Klepki, Politechnika Lubelska, 2014.
6. J. K. Fink, High Performance Polymers, William Andrew Publishing, 2008.
7. Czasopisma: Progress in Polymer Science, Advances in Polymer Science, Advanced Materials, High Performance Polymers, Polimery.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak