Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Próżnia w badaniach materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-072-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Marszałek Konstanty (marszale@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie sie z pojeciami podstawowymi oraz urządzeniami techniki próżniowej-jako najnowocześniejszego medium technologicznego

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 znajomość pojęć, terminów i zjawisk występujących w obszarze techniki próżniowej IMT1A_W04, IMT1A_W03 Projekt
M_W002 Zna ukłądy generacji i pomiarów próżni w różnych zakresach ciśnień IMT1A_W04, IMT1A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dostosować parametry urządzeń próżniowych do wybranego procesu technologicznego IMT1A_U04, IMT1A_U02 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafii zaprojektować instalacje próżniową dla wybranego procesu technologicznego. Potrafii wykorzystać pakiety symmulacyjne (np Moly-Flower) do projektowania aparatury technologicznej IMT1A_U02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 znajomość pojęć, terminów i zjawisk występujących w obszarze techniki próżniowej - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna ukłądy generacji i pomiarów próżni w różnych zakresach ciśnień - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dostosować parametry urządzeń próżniowych do wybranego procesu technologicznego - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafii zaprojektować instalacje próżniową dla wybranego procesu technologicznego. Potrafii wykorzystać pakiety symmulacyjne (np Moly-Flower) do projektowania aparatury technologicznej - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Próżnia w badaniach materiałów

Zapoznanie się z pojęciami stosowanymi w technice próżniowej i kinetyczno-molekularnej teorii gazów
Zapoznanie się z metodami generacji i pomiaró próżni
zapoznanie się z z zastosowaniami próżni w różnych dziedzinach przemysłu
zapoznanie się z metodą symulacji Monte Carlo
przygotowanie projektu aparatury technologicznej do wybranego procesu
Wykonanie symulacji z wykorzystaniem pakietu Moly-Flower do oblicznie parametrów zaprojektowanego układu próżniowego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

wykonanie projektu

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

20% udział w zajęciach
80% projekt

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

zajęcia w grupie rownoległej

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

ukończony kurs fizyki, matematyki i chemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. A.Hałas Technika Próżni 2017
2. K.Marszalek Large area deposition sputtering coaters, Monografs of ITR, (2014), 44-54.
3 K.Marszalek Wykłady z próżni 2019

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. K. Marszalek, R.Mania, Próżniowe stanowisko do nanoszenia warstw na tkaniny, Monografie WAT, (2018), 35-58
2. K.Marszalek Large area deposition sputtering coaters, Monografs of ITR, (2014), 44-54.
3. Marszałek K.W., Doros W. Potokowa linia magnetronowa do depozycji cienkich warstw systemów fotowoltaicznych, Elektronika, 2, (2014), 8.
4. K.Marszałek, Faza mikrokropelkowa w technice naparowania łukowego, Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN. vol. 103/1, (2008), s 733–740.
5. K. Kyzioł, S. Jonas, K. Tkacz-Śmiech, K.Marszałek, „ A role of parameters in RF PA CVD technology of a-C:N:H layer”, Vacuum 82 (2008) 998–1002.

Informacje dodatkowe:

Brak