Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały nieorganiczno-niemetaliczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-101-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Współcześnie stosowane materiały inżynierskie. Materiały konstrukcyjne i funkcjonalne. Struktura a właściwości materiałów. Zastosowania materiałów, optymalizacja właściwości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat nowoczesnych materiałów IMT1A_W03 Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do badań właściwości materiałów IMT1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi ocenić przydatność poszczególnych materiałów do konkretnych zastosowań IMT1A_U04 Kolokwium
M_U002 Student potrafi dobrać metodę wytwarzania materiału IMT1A_U05 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat nowoczesnych materiałów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do badań właściwości materiałów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić przydatność poszczególnych materiałów do konkretnych zastosowań + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dobrać metodę wytwarzania materiału + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Wprowadzenie do materiałów nieorganiczno-niemetalicznych

Wprowadzenie do materiałów nieorganiczno-niemetalicznych
1) Podział materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych.
2) Struktura materiałów (krystaliczna, elektronowa, defektów, mikrostruktura, itd.) a ich wybrane właściwości.
3) Materiały konstrukcyjne.
4) Materiały funkcjonalne.
5) Biomateriały.
6) Zaawansowane materiały ceramiczne.
7) Wybrane metody syntezy materiałów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego (z treści wykładów).
Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium odbywa się w ramach ostatniego wykładu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z regulaminem Studiów AGH, w porozumieniu z Prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podana przez Wykładowców na każdym z wykładów.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje zebrane w specjalistycznych bazach danych, m.in.:
http://www.bg.agh.edu.pl/node/688
https://www.webofknowledge.com/
https://www.researchgate.net/

Informacje dodatkowe:

Moduł współprowadzony przez Wykładowców z Katedr WIMiC prowadzących badania i zajęcia dydaktyczne w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.