Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wprowadzenie do materiałów metalicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-102-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Pawłowski Bogdan (bpawlow@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe materiały inżynierskie stosowane współcześnie. Rodzaje materiałów metalicznych i ich zastosowanie. Stopy na osnowie żelaza – wytwarzanie, przetwórstwo, własności. Materiały wytwarzane drogą metalurgii proszków, formowanie przyrostowe (druk 3D).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość współczesnych tworzyw inżynierskich i ich zastosowanie IMT1A_W03 Kolokwium
M_W002 Ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych materiałów metalicznych IMT1A_W04 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ocenić przydatność poszczególnych metod wytwarzania w odniesieniu do grup materiałów inżynierskich IMT1A_U04 Kolokwium
M_U002 Potrafi dobrać prawidłowe metody wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych IMT1A_U05 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość współczesnych tworzyw inżynierskich i ich zastosowanie + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę z zakresu metod badawczych materiałów metalicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ocenić przydatność poszczególnych metod wytwarzania w odniesieniu do grup materiałów inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać prawidłowe metody wytwarzania i przetwórstwa materiałów metalicznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Wprowadzenie do materiałów metalicznych

1. Podstawowe materiały inżynierskie stosowane współcześnie.
2. Rodzaje materiałów metalicznych, metody wytwarzania i ich zastosowanie.
3. Stopy na osnowie żelaza – wytwarzanie, własności.
4. Przeróbka plastyczna materiałów metalicznych.
5. Materiały wytwarzane drogą metalurgii proszków, formowanie przyrostowe (druk 3D).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Wykład z zastosowaniem technik multimedialnych
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie przedmiotu poprzez uzyskanie oceny pozytywnej z kolokwium zaliczeniowego (z treści wykładów).
Zasady zaliczenia poprawkowego zostaną podane na pierwszym wykładzie.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z kolokwium zaliczeniowego. Kolokwium odbędzie się w ramach ostatniego wykładu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W porozumieniu z wykładowcą

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Blicharski M.: „Wstęp do inżynierii materiałowej”. WNT, Warszawa 1998
2. Dobrzański L. A.: „Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”. WNT, Warszawa 2006
3. „Metaloznawstwo. Wybrane zagadnienia”. Praca zbiorowa, red. J. Pacyna, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo – Dydaktyczne AGH, Kraków 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B.Pawłowski, D. Tyrała, Effect of metallurgical factors on steel pipe corrosion in water distribution systems, Inżynieria Materiałowa, ISSN 0208-6247. — 2018 R. 39 nr 1, s. 34–38.
2. B. Pawłowski i in. The analysis of the water-expanded rock bolts ruptures during pressure test, Archives of Mining Sciences, ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 2, s. 423–430.
3. B. Pawłowski i in., Failure analysis of shock absorber tubes, Engineering Failure Analysis, ISSN 1350-6307. — 2017 vol. 82, s. 533–539.
4. B. Pawłowski, Hypoeutectoid steels: critical points, Encyclopedia of iron, steel, and their alloys. Vol. III, Heat treatment: special-molten, ed. by Rafael Colás, George E. Totten. — Boca Raton : CRC Press ; Taylor & Francis Group, cop. 2016. — ISBN: 978-1-4987-6266-3. — S. 1801–1806.
5. P. Bała, J. Krawczyk, B. Pawłowski, R. Dziurka, G. Cios, The kinetics of phase transformations during continuous heating from as-quenched state of 17-4PH steel, Metal 2015 24th international conference on Metallurgy and materials, June 3rd–5th 2015, Brno, Czech Republic, ISBN: 978-80-87294-58-1. — s. 56.
6. B. Pawłowski, P. Bala, R. Dziurka, The effect of alloying elements on the temperature range of pearlite to austenite transformation in low alloy hypoeutectoid steels, Metal 2015 24th international conference on Metallurgy and materials, June 3rd–5th 2015, Brno, Czech Republic, ISBN: 978-80-87294-58-1. — s. 121.
7. B. Pawłowski, P. Bała, R. Dziurka, Improper interpretation of dilatometric data for cooling transformation in steels, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 3, s. 1159–1161.
8. B. Pawłowski i in., Premature cracking of dies for aluminium alloy die-casting, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1275–1279.
9. B.Pawłowski, P. Bała, The effect of different delivery conditions on the accelerated degradation of structural steel in the coal mine environment, Archives of Mining Sciences, ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 no. 4, s. 945–950.
10. B. Pawłowski, Temperatury krytyczne w stalach, Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. ISSN 0867-6631.
11. B. Pawłowski, Dilatometric examination of continuously heated austenite formation in hypoeutectoid steels, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, ISSN 1734-8412. — 2012 vol. 54 iss. 2, s. 185–193.
12. B. Pawłowski, Determination of critical points of hypoeutectoid steels, Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 957–962.

Informacje dodatkowe:

Brak