Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika Inżynierska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-103-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy o zapisie graficznym stosownym przez inżynierów

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego, sposobach rysunkowego odwzorowania przedmiotów oraz dokumentacji rysunkowej, posiada niezbędną wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni IMT1A_W02 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W002 Ma przydatną wiedzę z zakresu uproszczonego rysowania konstrukcji połączeń i części maszyn oraz podstawową wiedzę o rysowaniu schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej IMT1A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej IMT1A_W02 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych brył oraz przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii IMT1A_U03 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek IMT1A_U03 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_U003 Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D IMT1A_U03 Wykonanie projektu,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie IMT1A_K01 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej IMT1A_K01 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma ogólną wiedzę o znormalizowanych elementach rysunku technicznego, sposobach rysunkowego odwzorowania przedmiotów oraz dokumentacji rysunkowej, posiada niezbędną wiedzę o odwzorowaniu przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje i wymiarowanie, zna ogólne zasady tolerowania wymiarów, kształtu i położenia oraz oznaczania chropowatości powierzchni + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma przydatną wiedzę z zakresu uproszczonego rysowania konstrukcji połączeń i części maszyn oraz podstawową wiedzę o rysowaniu schematów elementów maszyn, schematów maszyn i linii technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej + - - + - - - - - - -
M_W003 Posiada podstawową wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego i oprogramowania CAD 3D do projektowania i tworzenia dokumentacji technicznej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykonać rysunek wykonawczy prostych brył oraz przedmiotów w rzutach prostokątnych stosując widoki, przekroje oraz wymiarowanie, umie odwzorować proste bryły i przedmioty w aksonometrii - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie przedstawić prostą konstrukcję mechaniczną na rysunku złożeniowym, potrafi narysować schemat prostych maszyn, procesów technologicznych oraz instalacji z zakresu infrastruktury budowlanej, potrafi czytać rysunek - - - + - - - - - - -
M_U003 Umie korzystać z podstawowych narzędzi programu CAD 3D przy modelowaniu prostych brył, przedmiotów i złożeń i na tej podstawie generować dokument 2D - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania inżynierskie + - - + - - - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu odwzorowań rysunkowych i dokumentacji technicznej + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Wprowadzenie do grafiki inżynierskiej. Znormalizowane elementy rysunku technicznego.

 2. Rzuty prostokątne – zasady wykonywania. Europejski układ rzutów prostokątnych.

 3. Przecięcia brył płaszczyznami – widoki i przekroje, kład przekroju, rozwinięcie
  powierzchni bryły. Przenikanie brył.

 4. Oznaczenia chropowatości powierzchni. Zapis tolerancji kształtu i położenia.

 5. Odwzorowanie rysunkowe przedmiotów w rzutach – wprowadzenie.
  Rzut aksonometryczny, rzut prostokątny – podstawowe zasady.

 6. Elementy geometrii wykreślnej – obrazy elementów podstawowych (punkt, prosta, płaszczyzna), elementy przynależne.

 7. Widoki i przekroje przedmiotów w rzutach prostokątnych – zasady wykonywania i
  rodzaje przekrojów.

 8. Widoki i przekroje przedmiotów w rzutach prostokątnych – oznaczanie i kreskowanie
  przekrojów, przekroje przedmiotów symetrycznych, przekroje i widoki cząstkowe, kład
  przekroju.

 9. Wymiarowanie przedmiotów na rysunku. Zasady i sposoby rozmieszczania wymiarów.
  Zasady wymiarowania.

 10. Zapis tolerancji i pasowania wymiarów.

 11. Rysowanie połączeń maszynowych. Uproszczenia rysunkowe.

 12. Rysunek wykonawczy oraz złożeniowy. Dokumentacja konstrukcyjna.

 13. Schematy złożonych układów technicznych – podstawy odwzorowania.

 14. Podstawy rysunku architektoniczno-budowlanego.

 15. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD na przykładzie wybranych
  programów CAD 3D.

Ćwiczenia projektowe (30h):
 1. Zajęcia organizacyjne. Odwzorowania rysunkowe brył i przedmiotów.

 2. Odwzorowanie graficzne w rzutach prostokątnych i aksonometrii modeli rzeczywistych przedmiotów.

 3. Rzutowanie prostokątne i aksonometryczne brył geometrycznych. Przynależność
  punktu oraz prostej do płaszczyzny i powierzchni bryły. Odwzorowanie w rzutach prostokątnych kompozycja brył geometrycznych.

 4. Uzupełnianie brakującego rzutu prostokątnego brył i przedmiotów.

 5. Kolokwium: Rzutowanie prostokątne oraz aksonometria

 6. Przecięcie brył geometrycznych płaszczyznami – widoki, przekroje, kłady i rozwinięcia powierzchni brył geometrycznych.

 7. Przecięcie przedmiotów płaszczyznami – widoki, przekroje i kłady części maszyn.
  Wymiarowanie rysunku.

 8. Kolokwium: Widoki, przekroje oraz wymiarowanie przedmiotów na
  rysunkach.

 9. Rysunek wykonawczy części maszyn – tolerowanie wymiarów, kształtu i położenia,
  oznaczanie chropowatości, rysowanie schematów.

 10. Czytanie rysunku – rysunek złożeniowy połączeń maszynowych, rysunek budowlany.

 11. CAD 3D SolidWorks: konfiguracja programu, moduły, narzędzia, otwieranie projektu.
  Wstęp do modułów: szkic, operacje. Tworzenie prostych brył za pomocą operacji:
  wyciągnięcie, obrót.

 12. CAD 3D SolidWorks: korzystanie z narzędzi modułów szkic oraz operacje. Relacje
  wymiarowe i geometryczne.

 13. CAD 3D SolidWorks: operacje na bryle – zaokrąglenie, faza, szyk kołowy oraz
  prostokątny, żebro, lustro, otwór, gwint, itp.

 14. CAD 3D SolidWorks: wykonywanie złożeń – podstawy. Odbieranie stopni swobody –
  tworzenie relacji wymiarowych i geometrycznych.

 15. CAD 3D SolidWorks: tworzenie elektronicznej dokumentacji technicznej 2D – podstawy.
  Sprawdzian umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi modułów: szkic, operacje oraz złożenia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Określa prowadzący moduł na pierwszych zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,4 średnia ocen z ćwiczeń projektowych oraz wiadomości z wykładów + 0,6
średnia ocen z kolokwiów (oceny średnie oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych w kilku
terminach)
____________________________________________________________________________________________
Na ocenę końcową składa się zaliczenie:
- projektów wykonywanych na zajęciach ćwiczeniowych,
- projektów wykonanych jako prace kontrolne,
- praktycznej umiejętności korzystania z oprogramowania CAD 3D (SolidWorks),
- pytań kontrolnych z wykładów,
- kolokwiów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Określa prowadzący moduł na pierwszych zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość zasad wykonywania i umiejętność wykreślania podstawowych konstrukcji geometrycznych
(podział: kąta, odcinka, okręgu na równe części, wykreślanie: prostych stycznych do okręgu, okręgów
wzajemnie stycznych, wielokątów foremnych, podstawowych krzywych płaskich, itp.)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Bober A., Dudziak M.: Zapis konstrukcji. PWN
Buksiński T., Szpecht A.: Rysunek techniczny. WSiP S.A.
Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT
Lewandowski Z.: Rysunek techniczny dla mechaników. WSiP S.A.
Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany. Arkady
Pikoń J.: Aparatura chemiczna. PWN
Sujecki K.: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z rysunku technicznego. Wyd.AGH
Sujecki K., Burkiewicz J.: Zapis konstrukcji i grafika Inżynierska, WN-D AGH

W miarę możliwości korzystać z najnowszych proponowanej wydań literatury

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

1. Terminy wykonania i oddania kolejnych – przewidzianych w harmonogramie – prac projektowych
określa prowadzący zajęcia.
2. Treść wykładów jest ściśle powiązana z ćwiczeniami projektowymi. Prowadzący ćwiczenia może
sprawdzić w formie pisemnej przygotowanie studenta do zajęć z tematyki dotyczącej realizowanego
projektu.