Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Historia ceramiki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-208-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Gubernat Agnieszka (gubernat@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach z Historii Ceramiki studenci zapoznają się z historią ceramiki od czasów neolitu aż po XX
wiek. Dowiadują się komu zawdzięczają opracowanie technologii wytwarzania poszczególnych tworzyw
ceramicznych zaliczanych do ceramiki właściwej i kto oraz gdzie opracował najbardziej znane techniki
zdobnicze. Zajęcia są bogato ilustrowane. Studenci zwiedzają również pobliskie muzeum.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów. Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach. IMT1A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i angielskim z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczace zadań inżynierskich. IMT1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi opracować w języku polskim i języku angielskim udokumentowane opracowanie problemów z zakresu chemii budowlanej, opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą uzyskanym wynikom. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe, pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. IMT1A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz konstruktywnej krytyki pracy innych osób; ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. IMT1A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie materiałów w szczególności klasyfikowania i właściwości materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych, kompozytowych oraz szklistych do zastosowań budowlanych i instalacyjnych, zna trendy rozwojowe w zakresie nowych materiałów. Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i angielskim z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczace zadań inżynierskich. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi opracować w języku polskim i języku angielskim udokumentowane opracowanie problemów z zakresu chemii budowlanej, opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą uzyskanym wynikom. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe, pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz konstruktywnej krytyki pracy innych osób; ma świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
 1. Ceramika świata antycznego – ceramika bliskiego i środkowego wschodu

  Na zajęciach studenci zapoznają się z historyczną ceramiką, która postała na terenach starożytnego Babilonu i Egiptu.

 2. Ceramika kultury kreteńsko-mykeńskiej i ceramika grecka,

  Zajęcia będą dotyczyć starożytnej ceramiki greckiej i wysp greckich od tzw. kultury kreteńsko-mykeńskiej po style czarno i czerwono figurowe.

 3. Ceramika islamska i ceramika półwyspu Apenińskiego

  Zajęcia będą dotyczyć historii ceramiki ziem, które należały do Imperium Rzymskiego i wpływów ceramiki Islamu na ceramikę Rzymską.

 4. Ceramika na ziemiach etnicznie polskich,

  Zajęcia będą obejmowały podstawowe zagadnienia z Arheologii. Studenci zapoznają się rozwojem ceramiki na ziemiach etnicznie polskich od epoki neolitu do średniowiecza.

 5. Ceramika Dalekiego Wschodu

  Na zajęciach studenci poznają historię ceramiki: chińskiej, japońskiej i koreańskiej.

 6. Ceramika europejska

  Studenci poznają historię powstania porcelany w Europie. Prześledzą rozwój produkcji fajansów włoskich, francuskich i holenderskich. Dowiedzą się kto i gdzie stworzył europejska porcelanę oraz zapoznają sie z najbardziej znanymi historycznymi manufakturami porcelany w Europie.

 7. Ceramika angielska,

  Studenci zapoznają się z historią produkcji ceramiki na Wyspach Brytyjskich. Poznają stworzone na Wyspach nowe rodzaje materiałów ceramicznych.

 8. Fajanse i porcelana w Polsce

  Zajęcia będą związane z historią produkcji porcelany i fajansu na ziemiach należących kiedyś do Polski i obecnych terenach naszego kraju.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci przedstawiają na ocenę prezentację multimedialną na wybrany temat z historii ceramiki. Studenci
są zobowiązani do uczestniczenia we wszystkich seminariach i usprawiedliwiania nieobecności. Obecność
ma wpływ na ocenę końcową z zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok=0,8 prezentacja na wybrany temat+0,2 obecność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość skonsultowania wybranych zagadnień z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H. de Morant: Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Arkady, 1983
2. K. Kumaniecki: Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, 1955
3. M. Wirska-Parachoniak: Wybrane zagadnienia z historii ceramiki, skrypt AGH
4. M.J.Künstler: sztuka Chin, Wiedza Powszechna, 1991
5. Z. Alberowa: Sztuka Japońska w zbiorach polskich, 1987
6. E.Kawecka, J. i M. Łosiowie, L.Winogradow. Polska Porcelana. Ossolineum, 1975
7. M.Piątkiewicz-Dereniowa: Artystyczna ceramika europejska. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1991
8. M. Benini i inni: Ceramika XV-XX wieku. Amber, 1998
9. B. Kostuch: Polska Porcelana. Wyd. Kluszczyński, 2000
10. W.Załęska: Wedgwood. Muzeum Narodowe, 2002
11. Technologia szkła, Warszawa, 1987
12. H. W. Janson, History of Art, 2004

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki do pobliskiego Muzeum Narodowego, na wystawę
Rzemiosła Artystycznego. Po wystawie będzie oprowadzać kustosz muzeum zajmujący się zbiorami
ceramiki.