Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie innowacjami
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-211-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas zajęć poruszane są zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne związane z istotą, rolą, znaczeniem kreowanie i wprowadzanie innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 podstawy zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze strefą B+R oraz zna elementarne zagadnienia związane zarządzaniem zasobami własności intelektualnej IMT1A_W05 Projekt,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 zaplanować i zrealizować proces projektowania innowacji technologicznej (począwszy od pomysłu, badań aż do etapów przygotowania do wdrożenia) IMT1A_U03 Projekt
M_U002 wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz pozyskać dane do analizowania procesów i zjawisk innowacyjnych IMT1A_U06 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 działania w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny oraz do analizy i dyskusji problemów dotyczących procesu innowacyjnego IMT1A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 podstawy zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze strefą B+R oraz zna elementarne zagadnienia związane zarządzaniem zasobami własności intelektualnej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 zaplanować i zrealizować proces projektowania innowacji technologicznej (począwszy od pomysłu, badań aż do etapów przygotowania do wdrożenia) - - - - - + - - - - -
M_U002 wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz pozyskać dane do analizowania procesów i zjawisk innowacyjnych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 działania w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny oraz do analizy i dyskusji problemów dotyczących procesu innowacyjnego - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Zarządzanie innowacjami

Treści zajęć seminaryjnych obejmują zagadnienia takie jak: Istota i rodzaje innowacji. Cele działalności innowacyjnej. Rodzaje innowacji i ich klasyfikacja. Źródła innowacji. Bariery innowacyjności. Cechy organizacji innowacyjnej. Procesy innowacyjne. Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność. Metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Ochrona własności intelektualnej i własności przemysłowej w działalności innowacyjnej. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii.

W zespołach przygotowują projekt polegający na zaproponowaniu innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na zidentyfikowany problem np. społeczny. Zajęcia kończą się złożeniem krótkiego raportu z przeprowadzonych prac, jak również prezentacją, obroną i dyskusją rezultatów pracy zespołowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie i zaprezentowanie projektu zespołowego oraz kolokwium zaliczeniowe z zakresu materiału seminarium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ocen pozytywnych z kolokwium zaliczeniowego oraz z opracowanego projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zastosowanie, PWE, Warszawa 1992
2) Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
3) Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014
4) Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001
5) Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa 2010
6) Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, Warszawa 2010
7) Jasiński A., Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006
8) Grudzewski W., I.Hejduk, Zarządzanie technologiami, Difin Warszawa 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Dominik Kowal, Arkadiusz Szmal, The aspects of knowledge logistics in the process of creating university high-growth technology businesses : the case of the AGH University of Science and Technology [W] CLC’2016: Carpathian Logistics Congress, Poland, Zakopane 2016

Dominik Kowal, Znaczenie akademickich firm spin-off w transferze i komercjalizacji nowych technologii z nauki do praktyki gospodarczej [W] Zmiany demograficzne i społeczne w Polsce i Europie wyzwaniem dla nauki i praktyki zarządzania / pod red. Piotra Górskiego, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015

Informacje dodatkowe:

Uczestnictwo w zajęciach:
- seminaria są obowiązkowe,
- sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.
Zaliczenie zajęć:
- poprawa oceny niedostatecznej z zaliczenia jest możliwa tylko jeden raz,
- warunki uzyskania zaliczenia w drugim terminie określa prowadzący zajęcia,
- sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych w wyniku nieobecności studenta na zajęciach wyznacza prowadzący zajęcia.
Pozostałe ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin Studiów.