Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy kaligrafii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-212-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kołodziej Łukasz (lukasz.kolodziej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach studenci w sposób teoretyczny i praktyczny zapoznają się z historią rozwoju, budową i zastosowaniem podstawowych przyrządów piśmienniczych oraz teorią i ergonomią pisma i liternictwa. Co umożliwi im poprawę własnych umiejętności piśmienniczych w zakresie zarówno czytelności jaki i szybkości pisania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student nabywa wiedzę dotyczącą produkcji,budowy i zastosowania podstawowych przyrządów piśmienniczych.Student nabywa wiedzę dotyczącą podstawowych właściwości fizykochemicznymi substancji wykorzystywanych do wykonywania liter. IMT1A_W01, IMT1A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodnych sposobów kreślenia liter, sposobów wykorzystania dostępnych przyrządów piśmienniczych, ergonomii, efektywności, bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z kreśleniem liter. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowego doboru odpowiedniego przyrządu piśmienniczego oraz zastosowanie właściwego tuszu, atramentu, farby. IMT1A_W01, IMT1A_W03 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student nabywa umiejętności prawidłowego doboru odpowiedniego przyrządu piśmienniczego oraz zastosowania właściwego tuszu, atramentu, farby w celu osiągnięcia zamierzonego efektu wizualnego. IMT1A_U06, IMT1A_U04 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student nabywa umiejętności prawidłowego i szybkiego kreślenia liter uwzględniając czytelność, efektywność, ergonomię i BHP pracy. IMT1A_U06, IMT1A_U03, IMT1A_U04 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole wcelu znalezienia optymalnego rozwiązania wybranego problemu dotyczącego liternictwa. IMT1A_K02, IMT1A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student nabywa umiejętności interpersonalnych związanych z prezentacją i oceną własnej pracy na forum grupy. IMT1A_K02, IMT1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzę dotyczącą produkcji,budowy i zastosowania podstawowych przyrządów piśmienniczych.Student nabywa wiedzę dotyczącą podstawowych właściwości fizykochemicznymi substancji wykorzystywanych do wykonywania liter. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodnych sposobów kreślenia liter, sposobów wykorzystania dostępnych przyrządów piśmienniczych, ergonomii, efektywności, bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z kreśleniem liter. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowego doboru odpowiedniego przyrządu piśmienniczego oraz zastosowanie właściwego tuszu, atramentu, farby. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności prawidłowego doboru odpowiedniego przyrządu piśmienniczego oraz zastosowania właściwego tuszu, atramentu, farby w celu osiągnięcia zamierzonego efektu wizualnego. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności prawidłowego i szybkiego kreślenia liter uwzględniając czytelność, efektywność, ergonomię i BHP pracy. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole wcelu znalezienia optymalnego rozwiązania wybranego problemu dotyczącego liternictwa. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student nabywa umiejętności interpersonalnych związanych z prezentacją i oceną własnej pracy na forum grupy. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 31 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
 1. Historia rozwoju pisma

  Na zajęciach zostaną zaprezentowane informacje dotyczące rozwoju pisma na przestrzeni wieków z uwzględnieniem możliwości wykonywania odpowiednich znaków ówcześnie dostępnymi metodami.

 2. Budowa materiałów pisarskich

  Zostanie przestawiona zasada działania, sposób budowy, materiały i technologie wykorzystywane w procesie produkcji narzędzi do wykonywania liter takich jak pióra, długopisy, flamastry, pisaki, itp.

 3. Tusze, farby, atramenty

  Zostanie przedstawiona technologia produkcji, skład chemiczny, właściwości i zastosowanie najczęściej używanych tuszów, atramentów i farb.

 4. Kreślenie liter

  Na zajęciach przedstawione zostaną sposoby prawidłowego wykonywania określonych znaków pisma dla danego typu alfabetu oraz prawidłowym doborem doborem przyrządu piśmienniczego do odpowiedniego tuszu, atramentu i farby aby uzyskać zamierzony efekt wizualny.

 5. Ergonomia, efektywność i BHP

  Na zajęciach studenci zapoznają się ze sposobem prawidłowego używania narzędzi pisarskich oraz z zasadami ergonomii, efektywności i BHP przy pisaniu z uwzględnieniem wpływu składu chemicznego danego materiału na zdrowie człowieka.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji, prezentacja, na wszystkich zajęciach wykonywane są ćwiczenia praktyczne mające na celu skorygowanie złych nawyków, wypracowanie nawyków prawidłowych służących poprawie szybkości i czytelności pisanych znaków
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie ćwiczeń praktycznych odbywających się na poszczególnych zajęciach oraz obecność na co najmniej 50% zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie własnego narzędzia do kreślenia (np. pióro, długopis, ołówek)
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie udziału w zajęciach oraz aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie wykonuje dodatkowe ćwiczenia na podstawie materiałów dostarczonych przez prowadzącego przedmiot oraz na podstawie wytycznych udzielonych mu w trakcie trwania konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Przedmiot obieralny dla wszystkich kierunków studiów i wszystkich poziomów kształcenia.
Znajomość pisma w stopniu podstawowym, znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Jan Januszowski, Nowy karakter Polski, 1594
Stanisław Serafin Jagodyński, Kaligrafja albo Cancellaria, 1695
Michał Grοll, Forschryfty nowe polskie, Warszawa 1773
Sztuka pisania w 3 rozdziałach, Warszawa 1781
Komisja Edukacyjna, Wzór pisma dodatek do Elementarza dla szkół parafialnych i narodowych Komisji edukacyjnej, Kraków Wilno Warszawa 1785
Sposób Nowy pisania i czytania razem dla panienek z przypisami dla nauczycielek, Kraków 1790
Nowy sposób czytania i pisania, Kraków 1790
Sztuka pisania, 1791
ks. Onufry Kopczyński, Nauka o dobrem piśmie, Warszawa 1807
ks. Onufry Kopczyński, Wzory nauki o dobrym piśmie, 1807
W. K. Nowicki, Nauka pisania,
Józef Czernecki, Najdawniejsze wzory pisma polskiego i podręczników do nauki kaligrafji, Lwów 1902
Józef Czernecki, J. Szablowski, St. Tatuch, Podręcznik do nauki kaligrafji dla użytku szkolnego i domowego, Lwów 1904
J. Gołębiowski, Nauka pisania na nowych poglądach, 1917
Stefan Tatuch, Nauka pisma użytkowego i ozdobnego, podręcznik dla nauczycieli i uczniów seminarjów nauczycielskich, Lwów 1927
Antoni Małecki, Gramatyka historyczno-porównawcza języka polskiego t. 1, 2, 1879

w j. angielskim
The History of Ink including its Etymology, Chemistry, and Bibliography, New york, 1860
Ames’ Guide to Self-Instruction in Practical and Artistic Penmanship
Compendium of Spencerian or Semi-Angular Penmanship Platt Rogers Spencer, Sr., 1866
Gaskell’s Complete Compendium of Elegant Writing
Gems of Flourishing Charles Paxton Zaner, 1888
Gems of Penmanship John D. Williams and S.S. Packard
How To Become A Good Penman An advertising packet by F.W. Tamblyn
Lessons in Ornamental Penmanship C.P. Zaner, 1920
Modern Business Penmanship Edward C. Mills, 1903
Muster Alphabete, ca. 1885
New Standard Practical Penmanship
Ninety-five Lessons in Ornamental Penmanship
Noyes’ Penmanship
Oberlin Business College – Compendium of Penmanship
Palmer’s Penmanship Budget
Practical Penmanship Being A Development of the Carstairian System
Real Pen Work Compendium of Penmanship
Recueil Methodique De Principes d’Ecriture Par P. Meyrat
Spencerian Script and Ornamental Penmanship
Studies in Pen Art
Sykes’s Manual of Penmanship
Theory of Spencerian Penmanship
The Arm Movement Method of Rapid Writing Charles Paxton Zaner, 1904
The Champion Method of Practical Business Writing
The Madarasz Book
The New Spencerian Compendium Of Penmanship, 1879
The New Zanerian Alphabets
The Palmer Method of Business Writing
The Steel Pen Trade 1930-1980
Miluse Pokorna, Kaligrafia sztuka pisania, ISBN 83-7243-492-1
Veronique Sabard, Vincent Geneslay, Laurent Rebena, Kaligrafia łacińska, ISBN 978-83-7243-645-0
Taeko Oshima, Kaligrafia japońska. Sztuka pisania, ISBN 978-83-7773-120-8
Margaret Shepherd, Learn Calligraphy
Jim Bennett, Calligraphy for Dummies
Molly Suber Thorpe, Modern Calligraphy: Everything You Need to Know to Get Started in Script Calligraphy
Eleanor Winters, Mastering Copperplate Calligraphy
Diana Hardy Wilson, The Encyclopedia of Calligraphy Techniques
Lisa Engelbrecht, Modern Calligraphy and Hand Lettering: A Mark-Making Workbook for Crafters,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ramowy plan każdych z zajęć wygląda następująco
1. Część teoretyczna dotycząca zagadnień wyszczególnionych w programie przedmiotu.
2. Część praktyczna, podczas której studenci wykonują ćwiczenia praktyczne co umożliwią im poprawę własnych umiejętności piśmienniczych w zakresie zarówno czytelności jaki i szybkości pisania.
3. Dyskusja na temat zagadnień poruszanych na zajęciach