Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elektrotechnika i elektronika
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-222-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. KLIMCZYK ARKADIUSZ (Arkadiusz.Klimczyk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Obwody prądu stałego, przemiennego i ze sprzężeniami magnetycznymi oraz maszyny. Przyrządy półprzewodnikowe. Generatory. Układy prostownikowe i zasilające. Układy cyfrowe. Urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna zjawiska fizyczne oraz podstawowe prawa elektrotechniki dla prądu stałego i przemiennego. Rodzaje maszyn elektrycznych ich właściwości i zastosowanie. IMT1A_W02, IMT1A_W01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Student poznał elementy elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem elementów energoelektronicznych i mikroprocesorowych, a także ich zastosowanie dla realizacji nowoczesnych układów przemysłowych. IMT1A_W02 Sprawozdanie,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejetność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaj zasilania do różnych urządzeń, wykorzystać układy elektroniczne w sterowaniu. Umie zapoznać się z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń elektronergetycznych i wykorzystywać je do okreśonych celów procesów techologicznych IMT1A_U01 Wykonanie ćwiczeń,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystywać w życiu codziennym. Nie są mu obce zagadnienie elektryczne w gospodarstwie domowym. IMT1A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna zjawiska fizyczne oraz podstawowe prawa elektrotechniki dla prądu stałego i przemiennego. Rodzaje maszyn elektrycznych ich właściwości i zastosowanie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student poznał elementy elektroniczne ze szczególnym uwzględnieniem elementów energoelektronicznych i mikroprocesorowych, a także ich zastosowanie dla realizacji nowoczesnych układów przemysłowych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejetność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Potrafi dobrać odpowiedni rodzaj zasilania do różnych urządzeń, wykorzystać układy elektroniczne w sterowaniu. Umie zapoznać się z dokumentacją techniczno - ruchową urządzeń elektronergetycznych i wykorzystywać je do okreśonych celów procesów techologicznych + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystywać w życiu codziennym. Nie są mu obce zagadnienie elektryczne w gospodarstwie domowym. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Elektrostatyka i elektromagnetyzm. Źródła energii elektrycznej.

 2. Obwody elektryczne prądu stałego i przemiennego.

 3. Moc i energia w obwodach jednofazowych i trójfazowych.

 4. Obwody elektryczne ze sprzężeniami magnetycznymi (transformatory).

 5. Maszyny elektryczne prądu stałego i prądu przemiennego.

 6. Przyrządy półprzewodnikowe. Diody, tranzystory, wzmacniacze mocy, wzmacniacze operacyjne w układach liniowych i nieliniowych.

 7. Generatory.

 8. Układy prostownikowe i zasilające. Stabilizowane zasilacze parametryczne, kompensacyjne i impulsowe.

 9. Układy dwustanowe i cyfrowe. Arytmetyka cyfrowa i funkcje logiczne. Wybrane półprzewodnikowe realizacje układów cyfrowych.

 10. Elementy techniki mikroprocesorowej i architektura mikrokomputerów.

 11. Urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne wykorzystywane w przemyśle.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):
 1. Pomiary rezystancji, indukcyjności oraz pojemności w obwodach prądu stałego i przemiennego.

 2. Wykorzystanie mostka Wheatstone’a do wyznaczania wielkości fizycznych i mechanicznych.

 3. Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego.

 4. Badanie transformatora jednofazowego.

 5. Rozwiązywanie i analiza obwodów elektrycznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze. Obecność na zajęciach. Projekt. Prezentacja. Sprawozdanie. Kolokwium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena ze sprawozdania (raportu) * 0,5 + ocena z zaliczenia * 0,5

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Podaje Prowadzący na pierwszych zajęciach w semestrze. Projekt. Prezentacja. Sprawozdanie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Klimczyk A.: „Elektroniczna wersja treści wykładów”.
 • Marciniak W.: „Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone”.
 • Hemptowicz P.: „Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków”.
 • Łakomy M., Zabrodzki J.: Cyfrowe układy scalone”.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak