Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-304-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student posiada podstawową wiedzę o wymaganiach stawianych materiałom konstrukcyjnym, zna przykładowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn transportowych i technologicznych, potrafi narysować ich schematy, umie przeprowadzić obliczenia wytrzymałościowe i zaprojektować prosty obiekt inżynierski. Ma świadomość potrzeby eliminowania negatywnego wpływu projektowanych maszyn na środowisko oraz odpowiedzialności prawnej za podejmowane decyzje.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada elementarną wiedzę o wymaganiach stawianych materiałom konstrukcyjnym. IMT1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna przykładowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn transportowych oraz technologicznych i potrafi narysować ich schematy. IMT1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać wyboru metody określenia podstawowych własności mechanicznych wytypowanego materiału. IMT1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski
M_U002 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe i zaprojektować prosty obiekt inżynierski. IMT1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość potrzeby eliminowania przyczyn negatywnego wpływu eksploatowanych maszyn na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie budowy i eksploatacji maszyn związaną z rozwojem ich konstrukcji. IMT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 15 15 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada elementarną wiedzę o wymaganiach stawianych materiałom konstrukcyjnym. + - - - - + - - - - -
M_W002 Zna przykładowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn transportowych oraz technologicznych i potrafi narysować ich schematy. + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać wyboru metody określenia podstawowych własności mechanicznych wytypowanego materiału. + - + + - + - - - - -
M_U002 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe i zaprojektować prosty obiekt inżynierski. + - - + - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość potrzeby eliminowania przyczyn negatywnego wpływu eksploatowanych maszyn na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. + - + + - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie budowy i eksploatacji maszyn związaną z rozwojem ich konstrukcji. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 133 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 33 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Treść wykładów

1. Wprowadzenie do wykładów, podstawowe pojęcia i zasady mechaniki technicznej.
2. Rodzaje więzów i uwalnianie od nich ciał, układy sił oraz warunki ich równowagi.
3. Wyznaczanie reakcji w podporach, podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów.
4. Doświadczalne podstawy określania własności mechanicznych metali, rozciąganie prętów.
5. Analiza prostych przypadków obciążenia prętów, ściskanie, ścinanie techniczne, skręcanie wału pełnego oraz drążonego.
6. Przypadki statycznie wyznaczalne zginania belek, zginanie czyste prętów prostych.
7. Wytrzymałość złożona, hipotezy wytrzymałościowe.
8. Doświadczalne metody określania własności mechanicznych materiałów budowlanych oraz tworzyw ceramicznych.
9. Rodzaje i charakterystyka połączeń spójnościowych.
10. Rodzaje i charakterystyka połączeń śrubowych.
11. Klasyfikacja maszyn, ogólna budowa i charakterystyka ich podstawowych elementów.
12. Napędy maszyn, budowa i podstawy eksploatacji przekładni pasowych.
13. Rodzaje, budowa i podstawy eksploatacji przekładni zębatych.
14. Klasyfikacja przenośników, budowa i podstawy eksploatacji bezcięgnowych urządzeń transportowych oraz z medium pośredniczącym.
15. Budowa i podstawy eksploatacji przenośników cięgnowych oraz zagadnienie doboru urządzenia transportowego.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych

1. Wyznaczanie modułu Younga wybranych tworzyw konstrukcyjnych na podstawie pomiaru strzałki ugięcia belki zginanej.
2. Badanie wytrzymałości połączeń śrubowych poddanych jednoosiowemu rozciąganiu z wykorzystaniem komputerowego systemu akwizycji wyników pomiarów.
3. Porównanie układów napędowych kilku stanowisk laboratoryjnych, wyznaczanie mocy, prędkości obrotowej oraz momentu obrotowego dla różnych elementów wybranego napędu.
4. Analiza konstrukcji laboratoryjnej prasy walcowej i symulacja komputerowa realizowanego w niej procesu brykietowania

Ćwiczenia projektowe (15h):
Tematyka ćwiczeń projektowych

1. Wymiarowanie elementu nośnego poddanego rozciąganiu.
2. Projekt pomostu.
3. Analiza projektu koncepcyjnego określonego zespołu i dobór cech konstrukcyjnych jego elementów.

Zajęcia seminaryjne (15h):
Tematyka zajęć seminaryjnych

Moment siły względem bieguna, para sił i jej moment, zasady statyki, metoda cienkich przekrojów i przykłady jej stosowania w modelowaniu matematycznym, obliczenia i dobór cech konstrukcyjnych prętów rozciąganych oraz ściskanych, obliczenia i wymiarowanie belek zginanych oraz wałów, obliczenia i wymiarowanie złączy spójnościowych, obliczenia i dobór elementów złączy śrubowych, kryteria doboru przekładni mechanicznych, transmisja energii w układzie napędowym maszyny, analiza komputerowa wpływu wybranych parametrów przenośnika taśmowego na zapotrzebowanie mocy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest obecność na 80% zajęć, poprawne wykonanie wszystkich zadań projektowych i uzyskanie z dwóch kolokwiów ocen co najmniej 3,0.
Warunkiem zaliczenia zajęć seminaryjnych jest obecność na 80% zajęć i uzyskanie z dwóch kolokwiów średniej oceny co najmniej 3,0.
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest obecność na wszystkich laboratoriach, zaliczenie wszystkich sprawozdań oraz uzyskanie średniej ocen z trzech kolokwiów co najmniej 3,0 (przy co najmniej dwóch kolokwiach napisanych na ocenę 3,0 i wyżej).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych oraz zajęć seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Określa prowadzący na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zasad grafiki inżynierskiej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Błaszczak J., Blum A., Siemieniec A., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów. Laboratorium badań tworzyw ceramicznych. Skrypty Uczelniane nr 1493, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
2. Engel Z., Giergiel J.: Statyka. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.
3. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
4. Misiak J.: Statyka i wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa 1997.
5. Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. PWN, Warszawa 2000.
6. Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1999.
7. Skorupa M., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów dla studentów wydziałów niemechanicznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1997.
8. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
9. Wolny S., Siemieniec A.: Wytrzymałość materiałów – część I. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.