Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia spoiw gipsowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-413-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Mróz Radosław (rmroz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot umożliwia zapoznanie się studentów z tradycyjnymi, jak i nowoczesnymi zastosowaniami spoiw gipsowych. Przedmiot pozwala także na poszukiwanie nowych sposobów zastosowań dla znanych spoiw gipsowych poprzez modyfikację ich składu chemicznego oraz stosowanie dodatków i domieszek chemicznych.
W ramach zajęć studenci mają możliwość samodzielnego wyboru sposobu modyfikacji typowego spoiwa gipsowego oraz późniejszej weryfikacji zastosowanych działań.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę z zakresu spoiw gispowych IMT1A_W03, IMT1A_W04, IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
M_W002 ma niezbędną wiedzę w zakresie spoiw mineralnych IMT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 posługuje się nazewnictwem z zakresu technologii i chemii spoiw mineralnych IMT1A_U03, IMT1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
M_U002 posiada umiejętność wykonania niezbędnych obliczeń chemicznych do określania składu spoiw gipsowych IMT1A_U03, IMT1A_U01, IMT1A_U05, IMT1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz wpływ chemii na rozwój technologii spoiw gipsowych IMT1A_K02, IMT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu spoiw gispowych - - - - - + - - - - -
M_W002 ma niezbędną wiedzę w zakresie spoiw mineralnych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 posługuje się nazewnictwem z zakresu technologii i chemii spoiw mineralnych - - - - - + - - - - -
M_U002 posiada umiejętność wykonania niezbędnych obliczeń chemicznych do określania składu spoiw gipsowych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz wpływ chemii na rozwój technologii spoiw gipsowych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Technologia spoiw gipsowych

1.Historia spoiw gipsowych, ich klasyfikacja i porównanie z innymi spoiwami mineralnymi.
2.Charakterystyka fizykochemiczna siarczanów wapnia.
3.Podstawowe kierunki wykorzystania surowców siarczanowych.
4.Klasyfikacja surowców siarczanowych. Naturalne gipsy i anhydryty. Desulfogipsy
i chemigipsy.
5.Układ CaSO4–H2O.
6.Fizykochemia procesu dehydratacji CaSO42H2O.
7.Metody wytwarzania gipsu oraz anhydrytu.
8.Fizykochemia rehydratacji gipsu. Proces wiązania spoiw gipsowych.
9.Rola dodatków mineralnych i domieszek chemicznych w kształtowaniu właściwości zaczynów i wyrobów gipsowych.
10.Przeznaczenie i parametry użytkowe spoiw gipsowych.
11.Wykorzystanie SEM/EDS, DTA/TG i XRD w badaniach spoiw gipsowych.
12.Produkcja płyt gipsowo-kartonowych. Zastosowanie spoiw anhydrytowych i estrichgipsu.
13.Zdrowotność materiałów gipsowych.
14.Zastosowanie gipsu poza budownictwem.
15.Przemysł gipsowy, a ochrona środowiska naturalnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium zaliczeniowe obejmujące podstawowe zagadnienia z technologii spoiw gipsowych oraz przeprowadzone przez studenta działania modyfikujące wybrany rodzaj spoiwa gipsowego.
Aktywność w ramach zajęć i własnego dokształcania, aktywność w pracy zespołowej.
Ocena za wygłoszenie prezentacji dotyczącej podjętych działań modyfikujących wybrany rodzaj spoiwa gipsowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6K+0,2A+0,2P
K-ocena z kolokwium
A-ocena za aktywność
P-ocena za wygłoszenie prezentacji

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności studenta wyznacza się inny termin zaliczenia/wygłoszenia prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe informacje z zakresu technologii materiałów wiążących.
Mile widziane podstawy dotyczące rodzajów stosowanych powszechnie dodatków i domieszek w przemyśle materiałów budowlanych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Olerjarz J., Małolepszy J.: „Technologia budowlanych materiałów wiążących” Cz. I. Wapno i gips. WSiP , Warszawa 1991.
2.Chądzyński L.: Spoiwa gipsowe w budownictwie. Dom Wydawniczy MEDIUM.Warszawa 2008.
3.Kurdowski W., „Chemia materiałów budowlanych” UWN-D AGH. Kraków 2000.
4.Małolepszy J., Deja J., Brylicki W., Gawlicki M., „Technologia betonu – metody badań”, UWN-D AGH. Kraków 2000.
5.Nocuń-Wczelik W. (red.): Laboratorium materiałów wiążących pod redakcją UWN-D AGH Kraków 2003.
6.Osiecka E., „Fosfogipsy – materiały wiążące i budowlane”, Wyd. Arkady, Warszawa 1980.
7.Bolewski A, Manecki A., „ Mineralogia szczegółowa”, Wyd. PAE, 1993.
8.Małolepszy J.(red.): „Materiały budowlane – Podstawy technologii i metody badań. UWN-D AGH. Kraków 2008.
9.Czasopisma, informatory, katalogi, materiały reklamowe, stronice internetowe (np.www.polskigips.com.pl – materiały informacyjne Polskiego Stowarzyszenia Gipsu).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

brak

Informacje dodatkowe:

Na zajęcia zapraszani są na gościnne wykłady przedstawiciele firm zajmujących się produkcją wyrobów gipsowych.

Studenci obok zajęć o charakterze czysto seminaryjnym mają także możliwość przeprowadzania doświadczeń w skali laboratoryjnej.