Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyczne podstawy technologii materiałowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-501-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pędzich Zbigniew (pedzich@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł daje ogólną wiedzę na temat zjawisk fizycznych wykorzystywanych w technologiach materiałowych, zarówno w obszarze metali, ceramiki jak i materiałów kompozytowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych,metalicznych i polimerowych, w tym kompozytów. IMT1A_W03 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych IMT1A_W03 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych,metalicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów IMT1A_W03 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce i ocenę teoretycznej wydajności reakcji chemicznych. IMT1A_U04 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty. IMT1A_U04 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Referat,
Sprawozdanie
M_U003 Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych, potrafi zaproponować sposób realizacji procesu. IMT1A_U05 Egzamin,
Odpowiedź ustna,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Umie wskazać sposób realizacji procesu technologicznego. IMT1A_K01 Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych,metalicznych i polimerowych, w tym kompozytów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu metod otrzymywania, procesów technologicznych i właściwości eksploatacyjnych materiałów ceramicznych i metalicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu wytwarzania nowoczesnych tworzyw ceramicznych,metalicznych i polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić ilościową ocenę zapotrzebowania na surowce i ocenę teoretycznej wydajności reakcji chemicznych. - - + - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty. - - + - - + - - - - -
M_U003 Potrafi opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych, potrafi zaproponować sposób realizacji procesu. - - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Umie wskazać sposób realizacji procesu technologicznego. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 172 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Pozyskiwanie surowców, wzbogacanie surowców i przetwórstwo rud, surowce skalne przetwórstwo i uszlachetnianie.
2. Topienie. Technologie topienia i operowanie metalami w stanie ciekłym, formowanie odlewnicze,
3. Lepkość stopów. Ciekłe krzemiany, szkła krzemianowe, szkła borokrzemianowe, formowanie, rozwłóknianie, włókna ciągłe, światłowody.
4. Krystalizacja. Szkła metaliczne techniki wytwarzania, krystalizacja metali i stopów, kształtowanie mikrostruktury stopów.
5. Witryfikacja i dewitryfikacja materiałów ceramicznych.
6. Plastyczność. Techniki przetwarzania materiałów metalicznych, walcowanie, wytwarzanie prętów i drutów
7. Materiały polimerowe, polimery chemo i termoutwardzalne, kształtowanie wyrobów polimerowych, kompozyty o osnowach polimerowych.
8. Wytwarzanie wyrobów spiekanych z materiałów metalicznych, metalurgia proszków, cermetale.
9. Spiekanie materiałów ceramicznych, ocena spiekalności proszków kształtowanie mikrostruktury, kompozyty ziarniste.
10. Wytwarzanie włókien ciągłych z materiałów ceramicznych, rozwłóknianie stopów niemetalicznych.
11. Inżynieria powierzchni: techniki grubowarstwowe (szkliwienie, emaliowanie, napylanie plazmowe), techniki cienkowarstwowe (PVD, CVD).
12. Odróbka ubytkowa materiałów metalicznych, cięcie, szlifowanie i polerowanie materiałów ceramicznych.
13. Wytwarzanie połączeń metal-metal, metal-ceramika i ceramika-ceramika.
14. Recykling i utylizacja odpadów, ceramiczna utylizacja odpadów metalurgicznych.
15. Podstawy komputerowego wspomagania wytwarzania.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Formowanie proszków ceramicznych i metalicznych poprzez prasowanie.
2. Formowanie materiałów ceramicznych poprzez odlewanie – reologia zawiesin.
3. Kształtowanie wyrobów polimerowych – różne warianty polimeryzacji.
4. Wytwarzanie kompozytów włóknistych.
5. Nanoszenie warstw – grubych – szkliwa, emalie i cienkich np. metodą zol-żel.
6. Odlewanie metali.

Zajęcia seminaryjne (15h):

1. Wzbogacanie surowców, metody fizyczne i przetwórstwo chemiczne.
2. Przygotowanie surowców i metalurgicznych i przeróbka metalurgiczna.
3. Polimery chemo i termoutwardzalne, techniki formowania, kompozyty o osnowie polimerowej.
4. Obróbka ubytkowa materiałów.
5. Technologie proszkowe wytwarzania materiałów ceramicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

laboratorium – zliczenie na podstawie oceny kolokwium dopuszczającego, oceny wykonania ćwiczenia oraz oceny sprawozdania, należy zaliczyć wszystkie ćwiczenia.
seminarium – zaliczenie na podstawie oceny prezentacji własnej i kolokwiów cząstkowych
do egzaminu ustnego dopuszcza się osoby z zaliczonym laboratorium i seminarium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,5 ocena egzaminu ustnego, 0,25 ocena seminarium, 025 ocena laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

w zależności od sytuacji indywidualnej w uzgodnieniu z prowadzącym przedmiot

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

ukończony moduł chemii ogólnej oraz moduł fizyki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. F. Ashby, D. R. H. Jones. „Materiały Inżynierskie” PWN 1998
R. Pampuch, K. Haberko, M. Kordek. „Nauka o Procesach Ceramicznych” PWN 1992
A. Kosowski. „Podstawy odlewnictwa” Akapit 2008
H. Woźnica. „Podstawy materiałoznawstwa” Wyd. Politechniki Śląskiej 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak