Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały budowlane w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-510-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot umożliwia poznanie rozwiązań budowlanych nowoczesnych budynków jednorodzinnych. Wiedza ta pozwoli na racjonalny wybór technologi budowlanych ze względu na sposób budowy domu, jego walory architektoniczne oraz użytkowe, które to w większości przypadków determinują zastosowanie określonych wyrobów budowlanych ze względu na aspekt funkcjonalny, ekonomiczny oraz ekologiczny. Są to niezbędne podstawy umożliwiające dokonanie właściwych wyborów podczas budowy własnego domu jednorodzinnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej rozwiązań budowlanych nowoczesnych budynków jednorodzinnych. Wiedza ta pozwoli na racjonalny wybór technologi budowlanych ze względu na sposób budowy domu, jego walory architektoniczne oraz użytkowe, które to w większości przypadków determinują zastosowanie określonych wyrobów budowlanych. IMT1A_W05, IMT1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodności występujących rozwiązań i technologii w budownictwie jednorodzinnym. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowej oceny przydatności i celowości zastosowania danego materiału w przypadku konkretnego rozwiązania budowlanego. IMT1A_W05, IMT1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student nabywa umiejętności prawidłowego i racjonalnego doboru materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym ze względu na aspekt funkcjonalny, ekonomiczny oraz ekologiczny. Potrafi znajdywać i prezentować informacje dotyczące interesującego go aspektu materiałów budowlanych. IMT1A_U06, IMT1A_U03, IMT1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole w celu znalezienia i zaprezentowania wybranego aspektu technologii produkcji i sposobu użycia wybranych materiałów budowlanych. IMT1A_K02, IMT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student nabywa umiejętności interpersonalnych związanych z prezentacją wyników własnej pracy na forum grupy. IMT1A_K02, IMT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student nabywa wiedzy dotyczącej rozwiązań budowlanych nowoczesnych budynków jednorodzinnych. Wiedza ta pozwoli na racjonalny wybór technologi budowlanych ze względu na sposób budowy domu, jego walory architektoniczne oraz użytkowe, które to w większości przypadków determinują zastosowanie określonych wyrobów budowlanych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zdobędzie wiedzę na temat różnorodności występujących rozwiązań i technologii w budownictwie jednorodzinnym. Uzyska wiedzę niezbędną do prawidłowej oceny przydatności i celowości zastosowania danego materiału w przypadku konkretnego rozwiązania budowlanego. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności prawidłowego i racjonalnego doboru materiałów budowlanych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym ze względu na aspekt funkcjonalny, ekonomiczny oraz ekologiczny. Potrafi znajdywać i prezentować informacje dotyczące interesującego go aspektu materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w zespole w celu znalezienia i zaprezentowania wybranego aspektu technologii produkcji i sposobu użycia wybranych materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student nabywa umiejętności interpersonalnych związanych z prezentacją wyników własnej pracy na forum grupy. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Podczas zajęć studenci zapoznają się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w budownictwie jednorodzinnymi.

Na zajęciach poruszane będą tematy obejmujące wszystkie podstawowe składniki nowoczesnego budynku jednorodzinnego, które obejmują zagadnienia takie jak:

1. Odwodnienie i materiały izolacji przeciwilgotnościowej
2. Nowoczesne rozwiązania ścian nośnych i działowych
3. Materiały i konstrukcje stropowe
4. Konstrukcje dachowe i materiały pokryciowe
5. Materiały izolacji cieplnej i akustycznej
6. Okna
7. Materiały do wykonaywania elwacji
8. Materiały posadzkowe
9. Materiały powłokowe ścian wewnętrznych
10. Ogrzewanie
11. Nowoczesne systemy kominowe, wentylacji i klimatyzacji budynków
12. Instalację wodną i kanalizacyjną
13. Instalacją elektryczną i gazową

W trakcie zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystania najnowszych rozwiązań i technologii w celu zabezpieczenia domu przed zalaniem, powodzią, podziemnymi ciekami wodnymi, zalegającą wodą opadową i innymi niekorzystnymi zjawiskami związanymi z pojawieniem się wilgoci w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Przedstawione zostaną także tradycyjne jak również i wykorzystujące najnowsze zdobycze technologii rozwiązania pozwalające wybudować dom jednorodzinny zapewniający komfort, wygodę i bezpieczeństwo użytkowania, który jednocześnie jest tani w eksploatacji, trwały i energooszczędny.
Podczas zajęć poruszone zostaną również zagadnienia prawidłowego doboru materiałów ze względu na ich cechy użytkowe ale również ze względu na końcowy efekt architektoniczny uzyskany przez zastosowanie danej technologii budowlanej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z oceny z kolokwium zaliczeniowego, prezentacji wygłaszanej przez studenta, oraz z aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, dodatkowe konsultacje z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Czasopismo “Murator”
2. Czasopismo “MuratorPlus”
3. Czasopismo “Materiały Budowlane”
4. Kwartalnik “Budownictwo Technologie Architektura”
5. Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego
6. Inne katalogi producentów, czasopisma branżowe, artykuły tematyczne, książki

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z prowadzącym