Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały kompozytowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-602-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Chłopek Jan (chlopek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę z zakresu charakterystycznych cech materiałów konwencjonalnych i możliwości łączenia ich w kompozyty, ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy, właściwości i sposobów otrzymywania różnych rodzajów włókien IMT1A_W03, IMT1A_W02 Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 zna podstawowe modele opisujące właściwości materiałów kompozytowych, zna podstawowe metody otrzymywania materiałów kompozytowych o różnych osnowach, ma wiedzę z zakresu projektowania materiałów kompozytowych o różnej architekturze przestrzennej. IMT1A_W03, IMT1A_W02 Egzamin,
Kolokwium,
Referat,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi posługując się podstawowymi modelami materiałów kompozytowych obliczać właściwości mechaniczne, współczynniki wzmocnienia i anizotropii, potrafi zaprojektować materiał kompozytowy o określonych cechach funkcjonalnych, potrafi wybrać metodę otrzymywania kompozytów o różnych osnowach IMT1A_U03, IMT1A_U04, IMT1A_U02 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_U002 potrafi zastosować właściwe metody oceny właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiałów kompozytowych IMT1A_U03, IMT1A_U04, IMT1A_U02 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę stosowania rozwiązań ekologicznych w technologii materiałów kompozytowych, w tym możliwości stosowania surowców odnawialnych, rozumie zagrożenia dla środowiska wynikające ze stosowania niektórych technologii, w tym nanotechnologii IMT1A_K02 Egzamin,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu charakterystycznych cech materiałów konwencjonalnych i możliwości łączenia ich w kompozyty, ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy, właściwości i sposobów otrzymywania różnych rodzajów włókien + - - - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe modele opisujące właściwości materiałów kompozytowych, zna podstawowe metody otrzymywania materiałów kompozytowych o różnych osnowach, ma wiedzę z zakresu projektowania materiałów kompozytowych o różnej architekturze przestrzennej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi posługując się podstawowymi modelami materiałów kompozytowych obliczać właściwości mechaniczne, współczynniki wzmocnienia i anizotropii, potrafi zaprojektować materiał kompozytowy o określonych cechach funkcjonalnych, potrafi wybrać metodę otrzymywania kompozytów o różnych osnowach - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi zastosować właściwe metody oceny właściwości mechanicznych i mikrostruktury materiałów kompozytowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę stosowania rozwiązań ekologicznych w technologii materiałów kompozytowych, w tym możliwości stosowania surowców odnawialnych, rozumie zagrożenia dla środowiska wynikające ze stosowania niektórych technologii, w tym nanotechnologii + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 29 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów dotyczy sposobów wzmacniania materiałów konwencjonalnych, opisu modeli, projektowania architektury oraz metod otrzymywania kompozytó

1. Analiza właściwości materiałów konwencjonalnych, cele wzmacniania.
2. Zasady wzmacniania materiałów.
3. Kompozyty wzmacniane włóknami ciągłymi.
4. Kompozyty wzmacniane dyspersyjnie, cząstkami i włóknami krótkimi.
5. Nanokompozyty.
6. Budowa, właściwości i otrzymywanie włókien szklanych i ceramicznych.
7. Budowa, właściwości i otrzymywanie włókien organicznych, w tym włókien Kevlar.
8. Włókna węglowe.
9. Odporność na pękanie materiałów kompozytowych.
10. Kompozyty hybrydowe oraz typu „plaster miodu” i „sandwich”.
11. Ekokompozyty.
12. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach polimerowych.
13. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach metalicznych.
14. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach ceramicznych i węglowych.
15. Metody badań materiałów kompozytowych.
16. Kierunki rozwoju, przykłady zastosowań.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z metodami badań właścowiści mechanicznych i mikrostruktury materiałów kompozytowych

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych z Materiałów Kompozytowych

1. Badania właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych
2. Otrzymywanie kompozytów metodą wtrysku
3. Badanie mikrostruktury kompozytów
4. Porównanie gęstości kompozytów wytworzonych metodą prasowania i wtrysku
5. Anizotropia właściwości w kompozytach
6. Wycieczka technologiczna

Zajęcia seminaryjne (15h):
Zajęcia seminaryjne mają na celu utrwalenie wiedzy uzyskanej na wykładach

Tematem ćwiczeń są zagadnienia związane z treścią wykładów, poszerzone o rozwiązywanie zadań bazujących na modelach materiałów kompozytowych, przygotowanie prezentacji oraz udział w dyskusji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=(0,5*E)+(0,25*Ć)+(0,25*L)
E – ocena z egzaminu
Ć – ocena z ćwiczeń
L – ocena z laboratoriów

E, Ć, L – oceny uzyskane w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Konsztowicz, Krzysztof J.: Kompozyty wzmacniane włóknami: podstawy technologii, Kraków : Wydaw. AGH, 1986. Skrypty Uczelniane AGH
2. Ashby, Michael F.: Materiały inżynierskie. 1, Właściwości i zastosowania / Michael F. Ashby, David R. H. Jones ; z ang. przeł.: Maciej Gołębiowski [et al.]; wyd. pol. pod red. Stefana Macieja Wojciechowskiego. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1997.
3. Ashby, Michael F.: Materiały inżynierskie. 2, Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów / Michael F. Ashby, David R. H. Jones ; z ang. przeł.: Anna Boczkowska [et al.]; wyd. pol. pod red. Stefana Macieja Wojciechowskiego. Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1998.
4. Ed. Walter Krenkel: Ceramic Matrix Composites, VILEY-VCH, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak