Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-607-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie podstaw chemii ogólnej, chemii ciała stałego oraz chemii krzemianów. IMT1A_W05 Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 - Zna i rozumie podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej, transferu technologii oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. - Podstawowe zjawiska chemiczne i fizyczne oraz obliczenia matematyczne stosowane w technologiach i analizach chemicznych z zakresu dyscypliny inżynierii chemicznej a także zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej. - Ma wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej; wiedzę w zakresie zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. IMT1A_W05 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych oznaczeń niezbędnych w kontroli jakości produkcji. IMT1A_U03 Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 - Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. - Posługiwać się wiedzą i dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w formułowaniu założeń i rozwiązywaniu problemów produkcji przemysłowej szkła i ceramiki, a także planować pomiary i eksperymenty, prowadzić analizę danych oraz wyciągnąć na ich podstawie logiczne wnioski w indywidualnej lub zespołowej realizacji zadań typowych dla dziedziny inżynierii chemicznej. - Posiada umiejętność doboru surowców i procesów technologicznych do wytwarzania, przetwórstwa oraz badania materiałów inżynierskich. IMT1A_U04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada wiedzę praktyczną w zakresie projektowania i wytwarzania produktów ceramicznych, metod badawczych, warunków BHP oraz organizacji pracy na produkcji. IMT1A_K02, IMT1A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Odpowiedź ustna
M_K002 Potrafi efektywnie pracować w zespole. IMT1A_K02, IMT1A_K03 Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K003 - Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o dorobek i tradycję zawodową oraz do podjęcia świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. - Uczenia się przez całe życie i efektywnego wykorzystania swoich umiejętności w pracy inżyniera, a także krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. - Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i jest gotów do dokształcania się i podnoszenia kompenetcji zawodowych, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. IMT1A_K01 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K004 - Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. - Kompetentnego pełnienia funkcji zawodowych w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej, umiejętności pracy zespołowej, działalności na rzecz środowiska oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. - Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. IMT1A_K02 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
240 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie podstaw chemii ogólnej, chemii ciała stałego oraz chemii krzemianów. - - - - - - + - - - -
M_W002 - Zna i rozumie podstawy ekonomii, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej, transferu technologii oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. - Podstawowe zjawiska chemiczne i fizyczne oraz obliczenia matematyczne stosowane w technologiach i analizach chemicznych z zakresu dyscypliny inżynierii chemicznej a także zasady pracy w laboratorium chemicznym oraz podstawowe operacje i procesy realizowane w praktyce laboratoryjnej. - Ma wiedzę do rozumienia społecznych, ekonomicznych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej; wiedzę w zakresie zarządzania oraz ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych oznaczeń niezbędnych w kontroli jakości produkcji. - - - - - - + - - - -
M_U002 - Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. - Posługiwać się wiedzą i dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń w formułowaniu założeń i rozwiązywaniu problemów produkcji przemysłowej szkła i ceramiki, a także planować pomiary i eksperymenty, prowadzić analizę danych oraz wyciągnąć na ich podstawie logiczne wnioski w indywidualnej lub zespołowej realizacji zadań typowych dla dziedziny inżynierii chemicznej. - Posiada umiejętność doboru surowców i procesów technologicznych do wytwarzania, przetwórstwa oraz badania materiałów inżynierskich. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada wiedzę praktyczną w zakresie projektowania i wytwarzania produktów ceramicznych, metod badawczych, warunków BHP oraz organizacji pracy na produkcji. - - - - - - + - - - -
M_K002 Potrafi efektywnie pracować w zespole. - - - - - - + - - - -
M_K003 - Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o dorobek i tradycję zawodową oraz do podjęcia świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej. - Uczenia się przez całe życie i efektywnego wykorzystania swoich umiejętności w pracy inżyniera, a także krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz uznania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. - Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i jest gotów do dokształcania się i podnoszenia kompenetcji zawodowych, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. - - - - - - - - - - -
M_K004 - Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych. - Kompetentnego pełnienia funkcji zawodowych w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej, umiejętności pracy zespołowej, działalności na rzecz środowiska oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. - Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 240 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 240 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (240h):
Praktyka przemysłowa – 6 tygodni

Student po III roku I stopnia zobowiązany jest do odbycia praktyki przemysłowej w zakładzie przemysłowym.
W trakcie odbywania praktyki student zapoznaje się z:
- zakładowym regulaminem pracy, przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy;
- działami organizacji produkcji;
- organizacją i przebiegiem procesu technologicznego;
- obsługą poszczególnych agregatów produkcyjnych;
- pracą laboratorium zakładowego oraz metodami badań;
- normami.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

S – sprawozdanie
OU – odpowiedź ustna
Ok – ocena końcowa
Ok = (S + OU)/2

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza w zakresie ogólnej technologii ceramiki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak