Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie jakością
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-704-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Nauka o jakości – kwalitologia. Teoria jakości i inżynieria jakości. Cechy produktów i usług i ich stan. Podstawowe operacje jakościowe. Rola klienta w systemach zapewnienia jakości. Benchmarking. Normalizacja. Dokumentacja systemu zapewnienia jakości. Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością. Polskie doświadczenia z zakresu TQM; kryteria i wymogi akredytacji. Zapewnienia Jakości; szacowanie niepewności pomiarów; walidacja metod badawczych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o jakości oraz systemów zarządzania jakością. IMT1A_W05 Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma wiedzę o zasadach, metodach i narzędziach zarządzania jakością IMT1A_W05 Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem IMT1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych IMT1A_K03, IMT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o jakości oraz systemów zarządzania jakością. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o zasadach, metodach i narzędziach zarządzania jakością + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych + - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Nauka o jakości – kwalitologia. Teoria jakości i inżynieria jakości. Cechy produktów i usług i ich stan. Podstawowe operacje jakościowe. Kamienie milowe nauki o jakości. Deming i jego zasady. Jakość w projektowaniu inżynierskim (metodologia projektowania, etapy tworzenia projektu, poszukiwanie rozwiązań, wspomaganie projektowania). Rola klienta w systemach zapewnienia jakości i rodzaje klientów (bezpośredni, wewnętrzny i mimowolny). Koszty jakości i ich analiza. Benchmarking. Normalizacja i jej rola w systemach zapewnienia jakości. Normy serii ISO 9000. Zintegrowane systemy zarządzania jakość – środowisko – bhp. Dokumentacja systemu zapewnienia jakości. Zasady zarządzania jakością (cykl PDCA, Kaizen, zasada “zero defektów”, zasada pracy zespołowej). Metody w zarządzaniu jakością (Metoda rozwinięcia funkcji jakości, Analiza przyczyn i skutków wad, Six-Sigma, Statystyczna kontrola odbiorcza, Statystyczna kontrola procesu, Projektowanie eksperymentów). Narzędzia ilościowe i jakościowe zarządzania jakością.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Polskie doświadczenia z zakresu TQM; przedmiot i zakres normy PN-EN ISO/IEC 17025; podstawowe założenia systemu jakości w aspekcie kryteriów i wymogów akredytacji; dokumenty odniesienia wykorzystywane przy dokumentowaniu systemów jakości w jednostkach akredytowanych; treść i zakres Księgi Jakości i Księgi Procedur Ogólnych Zapewnienia Jakości; szacowanie niepewności pomiarów; walidacja metod badawczych; sposób postępowania z wyposażeniem pomiarowym i badawczym (WPiB) w laboratorium akredytowanym. Metody zarządzania jakością QFD, FMEA, six-sigma. Ciągłe doskonalenie: cykl PDCA i Kaizen. Zasady pracy zespołowej. Narzędzia zarządzania jakością i ich praktyczne wykorzystanie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W przypadku notorycznej nieusprawiedliwionej nieobecności na seminariach i wykładach – brak zaliczenia.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na większej niż 3 liczbie zajęć – dodatkowe kolokwium z zagadnień omawianych na opuszczonych zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,48 T + 0,48 S + 0,04 A
OK – ocena końcowa
T – średnia ocen testu zaliczeniowego (min. 3,0)
S – średnia ocen z zaliczenia seminarium (min. 3,0)
A – aktywność na wykładach mierzona ilością obecności

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na większej niż 3 liczbie zajęć – dodatkowe kolokwium z zagadnień omawianych na opuszczonych zajęciach

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Udział w wykładach jest obowiązkowy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A.Hamrol, W.Mantura, „Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” PWN Warszawa 2002
J.Łunarski ;Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów; OWPRz Rzeszów 2001
J.J.Dahlgaard, K.Kristensen, G.K.Kanji, Podstawy zarządzania jakością; PWN Warszawa 2002
S.Wawak ;Zarządzanie jakością – teoria i praktyka" Helion, Gliwice 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jakubowska Małgorzata , Baś Bogusław, Ciepiela Filip , Kubiak Władysław W.: A calibration strategy for stripping voltammetry of lead on silver electrodes . Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. – 2010 vol. 22 no. 15 s. 1757-1764
Jakubowska Małgorzata , Kalarus Dariusz, Kot Andrzej, Kubiak Władysław W.: Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia klinkieru oraz cementu – Chemometric methods in identification of cement and clinker sources, Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials ; ISSN 1505-1269. – 2009 t. 61 nr 1 s. 12 – 15
Jakubowska M., Hull E., Piech R., Kubiak W.W: Selection of optimal smoothing algorithm for voltammetric curves; Chemia Analityczna = Chemical Analysis ; ISSN 0009 – 2223. – 2008 vol. 53 no. 2 s. 215 -226
Jakubowska M., Kubiak W.W.: Signal processing in normal pulse voltammetry by means of dedicated mother wavelet. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. – 2008 vol. 20 no. 2 s. 185 -193

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.