Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona własności intelektualnej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CIMT-1-705-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Materiałowa
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest wyjaśnienie, czym jest własność intelektualna, jakie są podstawowe zasady ochrony własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. W trakcie zajęć przybliżane są kolejno zagadnienia związane z własnością przemysłową, tajemnicą przedsiębiorstwa i prawem autorskim. Badania patentowe pozwalają określić stan techniki w literaturze patentowej i są źródłem w planowaniu strategii przedsiębiorstwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej IMT1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu polityki patentowej i innych prawnych form własności przemysłowych oraz prawa autorskiego. Posiada wiedzę z zakresu badań patentowych w zbiorach patentów polskich i zagranicznych. IMT1A_W05 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Ma umiejętność zgłaszania projektów wynalazczych do UPRP i świadomość wagi ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i konsekwencji jakie mogą wynikać z jej naruszenia IMT1A_U03 Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi działać i myśleć w sposób innowacyjny dla potrzeb przedsiębiorstwa IMT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zagadnienia dotyczące prawnej ochrony własności intelektualnej - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu polityki patentowej i innych prawnych form własności przemysłowych oraz prawa autorskiego. Posiada wiedzę z zakresu badań patentowych w zbiorach patentów polskich i zagranicznych. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność zgłaszania projektów wynalazczych do UPRP i świadomość wagi ochrony prawnej różnych form własności intelektualnej i konsekwencji jakie mogą wynikać z jej naruszenia - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi działać i myśleć w sposób innowacyjny dla potrzeb przedsiębiorstwa - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 26 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

Zasady ochrony prawnej
- Pojęcie polityki patentowej i cel ochrony
- Formy własności przemysłowej i sposoby jej ochrony
-Międzynarodowe konwencje
- Procedura zgłaszania przed UPRP
-Umowy licencyjne i umowy know-how
Ekonomika wynalazczości
-Zasady wynagradzania twórców projektów wynalazczych
Informacja patentowa
-Międzynarodowe systemy ochrony prawnej
-Rodzaje badan patentowych
Zasady prawa autorskiego
-Prawa osobiste autora
-Prawa majątkowe
-Rodzaje naruszeń prawa autorskiego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium i projekt badań patentowych

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wypadkowa ocena z kolokwium, projektu badania patentowego do obranego zagadnienia technicznego oraz uczestnictwa na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Referat na obrany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólne zasady prawa własności, a szczególnie własności intelektualnej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kotarba W.: „Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej. Instytut Organizacji i Zarządzania w przemyśle, Warszawa 2000
2. Zajączkowski M,: „Podstawy innowacji i ochrony własności intelektualnej”. Wyd.Economicus, Szczecin 2003
3. Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa Wyd. UPRP
4. WWW.UPPR.pl
5. Ustawa „.Prawo własności przemysłowej” z 2000 r.DzU.nr..49 poz508
6. Ustawa o Prawie autorskim o prawach pokrewnych” z 2000 r DzU. Nr80 poz. 904

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak