Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-101-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Wojciechowski Krzysztof (wojciech@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu chemii, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, w kontekście zagadnień w dziedzinie inżynierii materiałowej i mechanicznej IMM1A_W02, IMM1A_W01 Kolokwium
M_W002 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej, strukturę atomu wodoru i atomów wieloelektronowych w ujęciu mechaniki kwantowej Egzamin,
Kolokwium
M_W003 zna charakterystykę podstawowych stanów materii Egzamin,
Kolokwium
M_W004 ma wiedzę w zakresie wiązań chemicznych występujących w związkach chemicznych Egzamin
M_W005 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin
M_W006 zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Kolokwium
M_W007 zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków Egzamin,
Kolokwium
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne z zakresu podstawowych praw chemii Egzamin,
Kolokwium
M_U003 rozróżnia typy reakcji chemicznych i potrafi opisać ich przebieg za pomoca równań reakcji chemicznych Egzamin,
Kolokwium
M_U004 potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium chemicznym oraz wykrywać najważniejsze pierwiastki i jony w substancjach nieorganicznych. Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w roztworach elektrolitów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznych uwzględniając i przewidując możliwe produkty tych reakcji. Kolokwium,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozwiązuje w grupie złożone zadania chemiczne Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 rozumie przydatność wiedzy chemicznej Udział w dyskusji
M_K003 rozumie potrzebę ciagłego uzupełniania wiedzy chemicznej Aktywność na zajęciach
M_K004 potrafi pracować w grupie Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma uporządkowaną wiedzę z zakresu chemii, niezbędną do zrozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk chemicznych, w kontekście zagadnień w dziedzinie inżynierii materiałowej i mechanicznej + - + - - - - - - - -
M_W002 zna podstawowe pojęcia i prawa chemii, elementy chemii jądrowej, strukturę atomu wodoru i atomów wieloelektronowych w ujęciu mechaniki kwantowej + - + - - - - - - - -
M_W003 zna charakterystykę podstawowych stanów materii + - + - - - - - - - -
M_W004 ma wiedzę w zakresie wiązań chemicznych występujących w związkach chemicznych + - + - - - - - - - -
M_W005 zna podstawowe właściwości najważniejszych pierwiastków chemicznych, formy ich występowania i otrzymywania - - - - - - - - - - -
M_W006 zna podstawy teoretyczne klasycznej analizy jakościowej i ilościowej - - - - - - - - - - -
M_W007 zna podstawowe właściwości najważniejszych grup związków chemicznych, sposoby ich otrzymywania oraz ich znaczenie gospodarcze - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pokazać związek między strukturą elektronową atomów a budową układu okresowego i właściwościami chemicznymi pierwiastków - - - - - - - - - - -
M_U002 potrafi wykonać obliczenia chemiczne z zakresu podstawowych praw chemii - - + - - - - - - - -
M_U003 rozróżnia typy reakcji chemicznych i potrafi opisać ich przebieg za pomoca równań reakcji chemicznych - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi samodzielnie prowadzić podstawowe operacje i procesy chemiczne w laboratorium chemicznym oraz wykrywać najważniejsze pierwiastki i jony w substancjach nieorganicznych. - - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi prowadzić złożone obliczenia z zakresu stechiometrii, stężeń roztworów i równowag w roztworach elektrolitów wraz z umiejętnością układania równań reakcji chemicznych uwzględniając i przewidując możliwe produkty tych reakcji. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozwiązuje w grupie złożone zadania chemiczne - - - - - - - - - - -
M_K002 rozumie przydatność wiedzy chemicznej - - - - - - - - - - -
M_K003 rozumie potrzebę ciagłego uzupełniania wiedzy chemicznej - - - - - - - - - - -
M_K004 potrafi pracować w grupie - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 156 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Chemia

Budowa pierwiastków i związków chemicznych. Elementy chemii nieorganicznej. Kwasy, zasady, sole. Typy reakcji – reakcje utleniania i redukcji. Podstawy mechaniki kwantowej. Spin elektronowy. Atom wieloelektronowy. Konfiguracje elektronowe pierwiastków, układ okresowy. Podstawowe typy wiązań chemicznych. Stany skupienia materii: gazy, ciecze, ciała stałe, stan szklisty, ciekłe kryształy. Rodzaj wiązań a właściwości ciał stałych. Równowaga chemiczna. Reguła przekory. Równowagi w roztworach wodnych. Dysocjacja elektrolityczna. Stopieñ dysocjacji i jego wyznaczanie. Stała dysocjacji. Elektrolity mocne. Współczynnik aktywności. Autodysocjacja wody, pH. Kwasy i zasady wg Arrheniusa i Broensteda. Roztwory buforowe. Hydroliza soli. Korozja i ochrona metali, mechanizmy korozji; metody zabezpieczania metali przed korozją

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
Chemia laboratorium

Podstawy analizy jakościowej. Metody wykrywania kationów. Metody analizy ilościowej. Analiza miareczkowa, alkacymetria, manganometria. Analiza wagowa. Strącanie i przemywanie osadów. Elementy kinetyki chemicznej. Elektrochemia. Elektroliza, prawo Faradaya, elektrolityczne osadzanie miedzi.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną średnią uzyskaną z zaliczenia przedmiotu (tzn. średnią arytmetyczną ocen z wszystkich terminów zaliczeń)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie ma

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

A. Bielański Podstawy chemii nieorganicznej,A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus: Chemia Nieorganiczna, Podstawy. WNT, 1995. 2. E. Skrzypczak, Z. Szefliński: Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych. PWN, 1995. 3. A. F. Wells: Strukturalna chemia nieorganiczna. WNT, 1993 4. A. Bielański: Podstawy chemii nieorganicznej t.1-3. PWN, 1994 i późniejsze wznowienia. 5. A. T. Wiliams: Chemia nieorganiczna. Podstawy teoretyczne. PWN, 1986. 6. A. Górski: Klasyfikacja pierwiastków i związków chemicznych. WNT, 1994. 7. R. Sołoniewicz: Zasady nowego słownictwa związków nieorganicznych. WNT, 1993. 8. L. Kolditz: Chemia Nieorganiczna t.1-2, PWN, 1994. 9. Z. Gontarz: Związki tlenowe pierwiastków bloku sp, WNT, 1993. 10. Z. Gontarz,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Nie ma