Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-110-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bernasik Andrzej (bernasik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, wybranych działów fizyki współczesnej na temat praw fizyki, wielkości fizycznych i oddziaływań fundamentalnych. IMM1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, elementów mechaniki relatywistycznej, ruchu drgającego, ruchu falowego, podstaw akustyki, hudrodynamiki i termodynamiki. IMM1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z podręczników, internetu i baz danych oraz krytycznie ocenić uzyskane informacje. IMM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki. IMM1A_U04, IMM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań. IMM1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
42 28 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada podstawową wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, wybranych działów fizyki współczesnej na temat praw fizyki, wielkości fizycznych i oddziaływań fundamentalnych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, elementów mechaniki relatywistycznej, ruchu drgającego, ruchu falowego, podstaw akustyki, hudrodynamiki i termodynamiki. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z podręczników, internetu i baz danych oraz krytycznie ocenić uzyskane informacje. - - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz odpowiednie narzędzia matematyczne do rozwiązywania typowych zadań z mechaniki, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 42 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 33 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (28h):

1. Kinematyka: równie ruchu, równanie toru ruchu, prędkość i przyspieszenie, ruch prostoliniowy i obrotowy, układ odniesienia.
2. Dynamika punktu materialnego: zasady dynamiki Newtona, zasada zachowania pędu i momentu pędu, praca, energia, zasada zachowania energii.
3. Dynamika w układach nieinercjalnych, siły pozorne.
4. Dynamika bryły sztywnej: moment bezwładności, moment siły, moment pędu.
5. Statyka i dynamika płynów: ciśnienie i gęstość, prawo Pascala i prawo Archimedesa, ogólny opis przepływu płynów, równanie Bernoulliego.
6. Pole grawitacyjne: masa, siła, natężenie pola, potencjał pola, energia kinetyczna i potencjalna, zachowawcze pole sił.
7. Pole elektryczne: ładunek elektryczny, siła Coulomba, związek potencjału elektrycznego z natężeniem pola elektrycznego.
8. Prawo Gaussa dla elektryczności.
9. Pojemność elektryczna. Energia pola elektrycznego.
10. Opór elektryczny: prawo Ohma, prawa Kirchhoffa.
11. Pole magnetyczne, siła Lorentza, działanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem.
12. Prawo Ampere’a, prawo Biota-Savarta.
13. Prawo Gaussa dla pola magnetycznego, prawo indukcji Faraday’a.
14. Siła elektromotoryczna, indukcyjność.
15. Równania Maxwella.

Ćwiczenia audytoryjne (14h):

Niżej wymienione zagadnienia będą realizowane w oparciu o typowe zestawy zadań. Przewidziane są krótkie sprawdziany i możliwość końcowego kolokwium.

Kinematyka punktu materialnego.
Dynamika punktu materialnego.
Dynamika bryły sztywnej.
Pęd, praca i energia mechaniczna.
Ruch drgający.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) przyjmowana jest jako ocena z ćwiczeń audytoryjnych (C )
OK = C

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość: trygonometrii, podstaw rachunku wektorowego, podstaw analizy matematycznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:
1. Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki.
2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, “Podstawy fizyki”, tom 1, 2, 3, PWN Warszawa,
3. J. Orear, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń rachunkowych z fizyki
jest koniec zajęć w danym semestrze.
Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania z ćwiczeń rachunkowych z fizyki.
Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.