Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-204-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Bernasik Andrzej (bernasik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z podstaw elektryczności, magnetyzmu, optyki, teorii falowej i fotonowej promieniowania elektromagnetycznego, elementów mechaniki kwantowej. IMM1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnien fizyki materii skondensowanej, oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, elementów fizyki jądrowej. IMM1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz zastosować odpowiedni aparat matematyczny do rozwiązywania typowych zadań z elektryczności, magnetyzmu, optyki geometrycznej i falowej. IMM1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej IMM1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma uporządkowaną wiedzę z podstaw elektryczności, magnetyzmu, optyki, teorii falowej i fotonowej promieniowania elektromagnetycznego, elementów mechaniki kwantowej. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student ma podstawową wiedzę w zakresie wybranych zagadnien fizyki materii skondensowanej, oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, elementów fizyki jądrowej. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki oraz zastosować odpowiedni aparat matematyczny do rozwiązywania typowych zadań z elektryczności, magnetyzmu, optyki geometrycznej i falowej. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki współczesnej - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 147 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 70 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Elementy termodynamiki w ujęciu statystycznym, zasady termodynamiki, kinetyczna teoria gazów, gaz rzeczywisty, skraplanie gazów.
2. Zasady termodynamiki, entropia, ciepło właściwe, przemiany gazowe, silnik, lodówka, pompa cieplna.
3. Ruch drgający: oscylator harmoniczny, wahadło fizyczne, drgania tłumione, drgania wymuszone, rezonans, energia drgań, dobroć oscylatora.
4. Drgania elektromagnetyczne w obwodach elektrycznych.
5. Fale: parametry fali, prędkość fali, równanie fali, dodawanie fal, interferencja, energia fali, fale odbite i stojące, prędkość grupowa.
6. Optyka falowa: zasada Fermata, zjawisko interferencji światła, dyfrakcja, polaryzacja.
7. Fale elektromagnetyczne a fizyka kwantowa: ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne, efekt Comptona.
8. Elementy fizyki atomowej: budowa atomu, budowa cząsteczki, stany skupienia materii.
9. Materia skondensowana: struktura ciała stałego, ciała amorficzne.
10. Elektryczne własności ciała stałego: izolatory, przewodniki i półprzewodniki oraz ich zastosowanie.
11. Własności magnetyczne ciał stałych: diamagnetyzm, paramagnetyzm, ferromagnetyzm.
12. Podstawy szczególnej teorii względności, transformacja Lorentza, czasoprzestrzeń, skrócenie długości, dylatacja czasu, czterowektor energii i pędu, energia w ujęciu relatywistycznym, energia kinetyczna.
13. Elementy fizyki jądrowej: rozpady jądrowe, reakcje jądrowe, zastosowanie fizyki jądrowej w technice.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Niżej wymienione zagadnienia będą realizowane w oparciu o typowe zestawy zadań. Przewidziane są krótkie sprawdziany i możliwość końcowego kolokwium.

Elektrostatyka, siła Coulomba.
Prawo Gaussa, pojemność.
Prąd elektryczny.
Siła Lorentza.
Prawo Ampera.
Prawo indukcji Faradaya.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E) i z ćwiczeń audytoryjnych (C ):
OK = 0.7 x E + 0.3 x C
z wyjątkiem: dla C=5.0 i E=4.5, OK=5.0
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej (OK) wymaga uzyskania pozytywnej oceny z ćwiczeń
audytoryjnych (C ) i egzaminu (E).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość: trygonometrii, podstaw rachunku wektorowego, podstaw analizy matematycznej, podstawy równań różniczkowych.
Opanowanie materiału wykładu z fizyki prowadzonego w semestrze 2 (Fizyka 1).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, “Podstawy fizyki”, tom 3, 4, 5, PWN Warszawa,
2. J. Orear, “Fizyka”, tom 1 i 2, WNT Warszawa.
3. M.A. Herman, A. Palestyński, L. Widomski, „Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe
uczelnie i studentów”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
4. Z. Kąkol, J. Żukrowski „e-fizyka” – internetowy kurs fizyki.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych z fizyki
jest koniec zajęć w danym semestrze.
Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczania z ćwiczeń rachunkowych z fizyki.
Student, który bez usprawiedliwienia opuścił więcej niż 20% zajęć i jego cząstkowe wyniki w nauce były negatywne może zostać pozbawiony, przez prowadzącego zajęcia, możliwości poprawkowego zaliczania zajęć. Od takiej decyzji prowadzącego zajęcia student może się odwołać do prowadzącego przedmiot (moduł) lub Dziekana.
Otrzymanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu.