Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały kompozytowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-407-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Chłopek Jan (chlopek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę z zakresu charakterystycznych cech materiałów konwencjonalnych i możliwości łączenia ich w kompozyty, ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy, właściwości i sposobów otrzymywania różnych rodzajów włókien IMM1A_W08, IMM1A_W13, IMM1A_W15, IMM1A_W09, IMM1A_W12 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 zna podstawowe modele opisujące właściwości materiałów kompozytowych, zna podstawowe metody otrzymywania materiałów kompozytowych o różnych osnowach, ma wiedzę z zakresu projektowania materiałów kompozytowych o różnej architekturze przestrzennej. IMM1A_W08, IMM1A_W13, IMM1A_W15, IMM1A_W09, IMM1A_W11 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi posługując się podstawowymi modelami materiałów kompozytowych obliczać właściwości mechaniczne, współczynniki wzmocnienia i anizotropii, potrafi zaprojektować materiał kompozytowy o określonych cechach funkcjonalnych, potrafi wybrać metodę otrzymywania kompozytów o różnych osnowach IMM1A_U12, IMM1A_U24 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę stosowania rozwiązań ekologicznych w technologii materiałów kompozytowych, w tym możliwości stosowania surowców odnawialnych, rozumie zagrożenia dla środowiska wynikające ze stosowania niektórych technologii, w tym nanotechnologii IMM1A_K02 Kolokwium,
Referat,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 26 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu charakterystycznych cech materiałów konwencjonalnych i możliwości łączenia ich w kompozyty, ma podstawową wiedzę dotyczącą budowy, właściwości i sposobów otrzymywania różnych rodzajów włókien + - - - - + - - - - -
M_W002 zna podstawowe modele opisujące właściwości materiałów kompozytowych, zna podstawowe metody otrzymywania materiałów kompozytowych o różnych osnowach, ma wiedzę z zakresu projektowania materiałów kompozytowych o różnej architekturze przestrzennej. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi posługując się podstawowymi modelami materiałów kompozytowych obliczać właściwości mechaniczne, współczynniki wzmocnienia i anizotropii, potrafi zaprojektować materiał kompozytowy o określonych cechach funkcjonalnych, potrafi wybrać metodę otrzymywania kompozytów o różnych osnowach - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę stosowania rozwiązań ekologicznych w technologii materiałów kompozytowych, w tym możliwości stosowania surowców odnawialnych, rozumie zagrożenia dla środowiska wynikające ze stosowania niektórych technologii, w tym nanotechnologii + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Tematyka wykładów dotyczy sposobów wzmacniania materiałów konwencjonalnych, opisu modeli, projektowania architektury oraz metod otrzymywania kompozytó

1. Analiza właściwości materiałów konwencjonalnych, cele wzmacniania.
2. Zasady wzmacniania materiałów.
3. Kompozyty wzmacniane włóknami ciągłymi.
4. Kompozyty wzmacniane dyspersyjnie, cząstkami i włóknami krótkimi.
5. Nanokompozyty.
6. Budowa, właściwości i otrzymywanie włókien szklanych i ceramicznych.
7. Budowa, właściwości i otrzymywanie włókien organicznych, w tym włókien Kevlar.
8. Włókna węglowe.
9. Odporność na pękanie materiałów kompozytowych.
10. Kompozyty hybrydowe oraz typu „plaster miodu” i „sandwich”.
11. Ekokompozyty.
12. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach polimerowych.
13. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach metalicznych.
14. Wybrane metody otrzymywania kompozytów o osnowach ceramicznych i węglowych.
15. Metody badań materiałów kompozytowych.
16. Kierunki rozwoju, przykłady zastosowań.

Zajęcia seminaryjne (14h):
Zajęcia seminaryjne mają na celu utrwalenie wiedzy uzyskanej na wykładach

Tematem ćwiczeń są zagadnienia związane z treścią wykładów, poszerzone o rozwiązywanie zadań bazujących na modelach materiałów kompozytowych, przygotowanie prezentacji oraz udział w dyskusji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwia z zagadnień omawianych na wykładzie i seminarium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Konsztowicz, Krzysztof J.: Kompozyty wzmacniane włóknami: podstawy technologii, Kraków : Wydaw. AGH, 1986. Skrypty Uczelniane AGH
2. Ashby, Michael F.: Materiały inżynierskie. 1, Właściwości i zastosowania / Michael F. Ashby, David R. H. Jones ; z ang. przeł.: Maciej Gołębiowski [et al.]; wyd. pol. pod red. Stefana Macieja Wojciechowskiego. Warszawa: Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1997.
3. Ashby, Michael F.: Materiały inżynierskie. 2, Kształtowanie struktury i właściwości, dobór materiałów / Michael F. Ashby, David R. H. Jones ; z ang. przeł.: Anna Boczkowska [et al.]; wyd. pol. pod red. Stefana Macieja Wojciechowskiego. Warszawa : Wydaw. Nauk.-Techniczne, 1998.
4. Ed. Walter Krenkel: Ceramic Matrix Composites, VILEY-VCH, 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak