Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody komputerowe w inżynierii materiałowej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
RIMM-1-505-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Sułowski Maciej (sulek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą tworzenia funkcji i procedur w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel IMM1A_W01, IMM1A_W04, IMM1A_W06, IMM1A_W15 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Student zna podstawy języka VBA IMM1A_W01, IMM1A_W04, IMM1A_W06, IMM1A_W15 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Student posiada wiedzę potrzebną do numerycznego rozwiązywania problemów inżynierskich IMM1A_W01, IMM1A_W04, IMM1A_W06, IMM1A_W15 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu wykorzystania metod komputerowych w inżynierii materiałowej IMM1A_W01, IMM1A_W04, IMM1A_W06, IMM1A_W15 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność numerycznego rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych, numerycznego całkowania i różniczkowania IMM1A_U23, IMM1A_U09, IMM1A_U02, IMM1A_U03, IMM1A_U10, IMM1A_U07 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Posiada umiejętność rozwiązywania prostych problemów z zakresu inżynierii materiałowej przy wykorzystaniu metod komputerowych IMM1A_U23, IMM1A_U09, IMM1A_U02, IMM1A_U03, IMM1A_U10, IMM1A_U07 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób logiczny i kreatywny IMM1A_K05, IMM1A_K04 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą tworzenia funkcji i procedur w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel + - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy języka VBA + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę potrzebną do numerycznego rozwiązywania problemów inżynierskich + - - + - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę z zakresu wykorzystania metod komputerowych w inżynierii materiałowej + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność numerycznego rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych, numerycznego całkowania i różniczkowania + - - + - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność rozwiązywania prostych problemów z zakresu inżynierii materiałowej przy wykorzystaniu metod komputerowych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi myśleć i działać w sposób logiczny i kreatywny + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (26h):
Wykłady

Arkusz kalkulacyjny MS Excel w obliczeniach technicznych: biblioteka funkcji, graficzna prezentacja danych.
Metody rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego.Funkcje i procedury w arkuszu kalkulacyjnym, aproksymacja danych wielomianami.
Automatyzacja obliczeń przy wykorzystaniu języka Visual Basic dla aplikacji, rejestracja makropoleceń.
Podstawowe elementy języka Visual Basic dla aplikacji.
Visual Basic – moduły, procedury, funkcje, wywoływanie procedury, podejmowanie decyzji, pętle, tworzenie funkcji i procedur w języku Visual Basic.
Digitalizacja danych graficznych.
Numeryczne obliczanie całek oznaczonych (metoda trapezów, metoda Simpsona).
Numeryczne rozwiązywanie równań różnicznkowych (metoda Eulera, metoda Rungege-Kuty).
Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych.
Warunki równowagi fazowej, energia swobodna roztworów stałych, opis warunków równowagi termodynamicznej.
Obliczanie dwuskładnikowego wykresu równowagi fazowej.
Analiza hartowności stali.
Matematyczny opis procesów dyfuzji, numeryczne obliczanie profilu warstwy nawęglonej.
Dokładność obliczeń numerycznych.

Ćwiczenia projektowe (14h):
Ćwiczenia projektowe

Arkusz kalkulacyjny MS Excel w obliczeniach inżynierskich – wybrane standardowe funkcje, grafika.
Rozwiązywanie układów równań liniowych z wykorzystaniem rachunku macierzowego.
Rozwiązywanie układów równań liniowych i nieliniowych z wykorzystaniem z wykorzystaniem narzędzia solver.
Zastosowanie podprogramów Visual Basic w arkuszu kalkulacyjnym do obliczeń inżynierskich.
Analiza matematyczna danych graficznych – zastosowanie programu SigmaScan Pro do digitalizacji danych.
Numeryczne rozwiązywanie całek oznaczonych i równań różniczkowych.
Analiza numeryczna hartowności stali oraz wyznaczanie profilu warstwy nawęglonej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z końcowa z przedmiotu będzie średnią ważoną wyliczaną w następujący sposób:
ocena końcowa = 0,6*ocena z cwiczeń projektowych + 0,4*ocena z kolokwium dotyczącego treści wykładu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Y. Jaluria: Computers methods for Engineering, Allyn and Bacon Inc., 1988.
2. J. Korol: Visual Basic w Excelu 97, Wyd. Mikom, 1998.
3. J. Korol: Excel krok po kroku, WYd. Mikom, 1995.
4. K. Kuciński: ABC… Excela XP 2007,Wydawnictwo “Edition”, Kraków, 2000, 2007.
5. J. Ryś: Stereologia materiałów, wyd. Fotobit Design, Kraków, 1995.
6. Z. Kędzierski: Termodynamika stopów, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 1999.
7. K. Przybyłowicz: Metaloznawstwo teoretyczne, Skrypty Uczelniane AGH,Kraków, 1985
8. K.Przybyłowicz: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa, 1992.
9. R. Zieliński: Generatory liczb losowych: programowanie i testowanie na maszynach cyfrowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,wyd. 2, Warszawa, 1979.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Jurczak-Kaczor P., Sułowski M.: „Zastosowanie języka VBA do analizy krzywych rozciągania materiałów spiekanych”, Rudy i Metale Nieżelazne, 2014, R59, nr 11, s. 545-553.

Informacje dodatkowe:

Brak